Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Сърбия през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (Blended Intensive Programme) по Програма „Еразъм+“ на тема Ensuring competences for future International/Mobile Students“ през зимния семестър на академичната 2023/2024 г. в Педагогически институт „Михайло Палов", гр. Вършац, Сърбия.

Информация:
Смесената интензивна програма (BIP) на тема „Ensuring competences for future International/Mobile Students“ се организира от Педагогически институт „Михайло Палов", гр. Вършац, Сърбия. Смесената интензивна програма включва две части: виртуално обучение в периода 16.10-25.10.2023 г. и краткосрочна физическа мобилност на място в гр. Вършац, Сърбия в периода 26-30.10.2023 г. Участието на студентите в двата компонента на мобилността (виртуално и физическо обучение) е задължително. След приключване на обучението в смесената интензивна програма студентите ще получат 3 кредита, които могат да бъдат признати в зависимост от  учебния план на съответната специалност. Работен език на смесената интензивна програма: английски език.
За повече информация : отдел „Международно сътрудничество“- г-жа Гергана Кирова, тел: +359 56 900 520, gkirova@bfu.bg

 

Условия за участие:
За участие в смесената интензивна програма (BIP) могат да кандидатстват всички действащи студенти от БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на английски език, на който ще се извършва обучението в приемащата институция – минимум В2.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността, да са комуникативни и активни в учебния процес.
  • Приоритет се дава на студенти с по-малки възможности “fewer opportunities“.

 

Финансова подкрепа (грант): За периода на присъственото обучение всеки участник в смесената интензивна програма ще получи грант по програма Еразъм+  по 70 евро на ден.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2023 г.

Линк за регистрация: ТУК!

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

 

За контакти
Гергана Кирова
Началник отдел „Международно сътрудничество“
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg