Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2017/2018 година

ЦХН

1. За Технологичен Университет Мара, Малайзия : проф. дпн Галя Христозова

2. За Технологичен Университет Мара, Малайзия : доц. д-р Диана Попова