Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през зимния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
през зимния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015;
KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ

 

ЦИТН

  1. За университет „Линей“, гр. Векшьо, Швеция за периода 09 - 13.11.2020 г. - доц. д-р Пламен Ангелов.