Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в краткосрочна специализация (споделено преподаване) в български партньор по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 2.3. „Споделяне на преподаватели между българските висши училища“ по проект BGO5M2OP001-0004-C01„Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие във вътрешна национална мобилност с цел преподаване в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Целева група на конкурса са преподаватели от Бургаския свободен университет, преминали успешно през краткосрочна специализация в асоцииран чуждестранен партньор по проекта, удостоверено със сертификати за участие и за преподавателска дейност по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциираните партньори“.

Вътрешната национална мобилност с цел преподаване следва да бъде осъществена в Университета за национално и световно стопанство – гр. София.

Преподавателската дейност в рамките на вътрешната национална мобилност включва до 4 часа преподаване седмично.

Вътрешната национална мобилност представлява краткосрочна специализация, като в зависимост от формата на реализация срокът ѝ на продължителност е съответно:

  • за присъствена мобилност – от 2 седмици до 1 месец;
  • за дигитална мобилност – от 1 месец до 1 семестър.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за кандидатстване ( изтегля се от тук );
  • Автобиография ( изтегля се от тук );
  • копие на сертификат за участие в краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“);
  • копие на сертификат за преподавателска дейност в рамките на краткосрочна специализация по дейност 2.2 „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“;
  • Списък с публикации.

 

Документите за участие в конкурса се подават на хартия в стая 411 на БСУ.

Краен срок за подаване на документи: 29 септември 2023 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
доц. д-р Веселина Жечева – координатор на проекта за БСУ
Тел: +359 56 900 487
e-mail: vessi@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.