Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от БСУ назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък тук) под формата на:

  • краткосрочни специализации в асоциирани партньори с цел преподаване за период от 2 седмици при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за кандидатстване (изтегля се от тук );
Автобиография (изтегля се от тук );
Езиков паспорт Europass (изтегля се от тук).

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

logo-proekt-2021.JPG