Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от БСУ от професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, 3.6 „Право" и  3.7 „Администрация и управление“. назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък тук) под формата на:

  • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 2 седмици при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.
  • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 1 месец при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.
  • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 2 месеца при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
logo-proekt-2021.JPG