Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)" BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)

В изпълнение на дейност 3.6. „Входяща мобилност на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2023/2024 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от университета на Крайова, Румъния - асоцииран партньор по проекта, преподаващи в професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, 3.6 „Право" и  3.7 „Администрация и управление“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в Бургаския свободен университет под формата на::

  • дългосрочна входяща мобилност за преподаватели с продължителност 4 месеца в техническите науки (от асоциирания партньор в Крайова, Румъния);
  • дългосрочна входяща мобилност за преподаватели с продължителност 3 месеца (от асоциирания партньор в Крайова, Румъния).

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на английски език, на който ще се извършва обменът в БСУ.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 14 юли 2023 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.