Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие във входяща мобилност на преподаватели в БСУ по проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на дейност 3.6. „Входяща мобилност на преподаватели“ по проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от университетите-асоциирани партньори по проекта (списък тук), преподаващи в професионални направления 3.8. Икономика и 1.2. Педагогика. Мобилностите могат да бъдат осъществени в Бургаския свободен университет под формата на:

  • входяща мобилност за преподаване и научноизследователска дейност за период от 3 месеца.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на английски език, на който ще се извършва обменът в БСУ.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за кандидатстване (изтегля се от тук );
Автобиография (изтегля се от тук );
Езиков паспорт Europass (изтегля се от тук).

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 25 март 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

logo-proekt-2021.JPG