Конкурс за набиране на студенти и докторанти за участие в дългосрочна мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на студенти и докторанти за участие в дългосрочна мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на БСУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 3.8 „Икономика“ Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта ( списък тук ) под формата на:

- Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от 4 месеца.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за кандидатстване по образец ( изтегля се от тук );
  • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
  • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
  • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 15 юли 2023 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.