Конкурс за набиране на студенти и докторанти за участие в дългосрочна мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП) BG05M2ОP001-2.016-0030-C01”

Конкурс за набиране на студенти и докторанти за участие в дългосрочна мобилност в чужбина по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП) BG05M2ОP001-2.016-0030-C01”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на БСУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионални направления 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ и  3.7 „Администрация и управление“.Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта (списък тук) под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

  • 3 месеца
  • 4 месеца
  • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване в конкурса до три места (университети) от обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Бургаския свободен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук );
  • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;
  • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;
  • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ , стая 412.

Краен срок за подаване на документи: 30 ноември 2022 г. (сряда), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
Отдел „Международно сътрудничество“
Тел: +359 56 900 520
e-mail: gkirova@bfu.bg

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
baner-site-1200.jpg