Конкурс за стипендии на фондация „Еврика“

За тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:
   Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
   Математика на името на акад. Никола Обрешков;
   Физика на името на акад. Георги Наджаков;
   Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
   Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
   Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7.    Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома¬тиза¬цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
   Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
   Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
За втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области. 
Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2015/2016 година.
Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.
                                  За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви         
изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и  ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"  и  регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“.
Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2015 г. до                 15. 10. 2015 г. следните документи:
Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;
Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2015/2016 година;
Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”       / до 3 страници /.
 
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/.
 
Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

1.  Право на получаване на стипендии от фонда¬ция „Еврика" имат:
Спечелилите медали от проведените през годи¬ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж¬дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи¬лища, при условие че продължават образование¬то си в същата или сходна област, в която са изя¬вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис¬шето училище.
Студенти (след втори курс) - носители на специ¬алните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните на¬уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве¬тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни¬телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии¬те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед¬ване с допуснатите  кандидати.
2.  Размерът на получаваните стипендии се опре¬деля както следва:
За носителите на специалните именни стипен¬дии на фондация „Еврика" - 2000 лв. годишно на човек.
За спечелилите златни медали от международни¬те средношколски олимпиади - 1200 лв. годишно на човек.
За спечелилите сребърни медали от международ¬ните средношколски олимпиади - 1000 лв. го¬дишно на човек.
За спечелилите бронзови медали от международ¬ните средношколски олимпиади - 800 лв. годиш¬но на човек.
3.  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:
Заявление на желанието за получаване на сти¬пендията и формуляр по образец, заверен в съ¬ответното висше или средно училище.
Уверение от висшето училище за успеха по учеб¬ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко¬ито ползват правото по този ред).
Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон¬курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал¬ните стипендии на фондация „Еврика");
Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.
4.  Срокът за подаване на документите във фон¬дация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.
4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.   
5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.
6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.
7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе¬челване на медали с по-висок ранг, автоматично по¬лучават годишен размер на стипендията си за ос¬таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.
8.  Изплащането на стипендията се преустановя¬ва, в случай че ползващият това право:
Доброволно напусне или бъде отстранен от вис¬шето училище.
Повтаря учебната година.
Продължи образованието си в чужбина.
Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави¬ла.
9. Получаващите стипендии от държавата по си¬лата на Наредба за условията и реда за осъществя¬ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща¬та им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика"
 
1.Специалните именни стипендии на фондация „Ев-рика" се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в раз-витието на науката и техниката.
2.Право на кандидатстване за специалните именни стипендии  имат български студенти  в български университети в области, определени с именуване¬то на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоя¬щата учебна година.
3.Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Ев¬рика".
4.Изпълнителното  бюро  на  фондацията  присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.
5.Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.
6.Документи за кандидатстване за специалните имен¬ни стипендии на фондацията:
Заявление на желанието за участие в кон¬курса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика" и формуляр по образец.
Уверение от университета за успеха по учебни го¬дини и записването за новата учебна година.
Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон¬курси, олимпиади и конференции, публи¬кации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;
Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.
Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври всяка година.
 
Именни стипендии на фондация „Еврика"

За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на  акад. Ростислав Каишев
За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов 
За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и елект¬ротехниката на името на акад. Димитър Мшиев
За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на име¬то на акад. Ангел Балевски 
За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето 
За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР