Стипендии за обучение на френското правителство

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.
 
Магистратура 2 
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция. 

За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия. 

Програма Коперник (Post Master)
Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма « Мобилност на млади научни работници »
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
възраст :  30 години за ниво магистратура (master 2)
възраст :  35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници  
да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър
Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.
да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години 
ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България  и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани : 

За ниво Mагистратура 2 :

формуляр 
снимка, залепена върху формуляра
CV 
копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
препоръка от преподавател или работодател 
копие на кореспонденцията с френските учебни заведение
копие на личната карта

 

 За Програма Коперник :

Досието за кандидатстване се подготвя в  2 идентични екземпляра.  Единият се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани : 

формуляр 
копия  на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или съответните академични справки  
2 препоръки (на френски или английски)
CV на френски език

 

За докторантури под двойно научно ръководство  :

формуляр 
снимка, залепена върху формуляра
CV 
копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
кратко представяне на проекта и целта на кандидата
писмено съгласие от двамата научни директори 
служебна бележка за зачисление на докторанта в България
копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
копие на личната карта

 

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage 
снимка, залепена върху формуляра
CV
кратко представяне на проекта и целта на кандидата
служебна бележка за зачисление на докторанта в България 
или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване
копие на личната карта

 

Срокове 
Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

13 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
20 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
първа седмица на април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
втора седмица на април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg  
април/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

 

Срокове 
Програма Коперник

13 март : краен срок за подаване на досие за кандидатстване
края на март : подбор на кандидатите по досие
15 април :  събеседване на одобрените кандидати с комисия съставена от представител на програмата Коперник, бивши  студенти Коперник и представител на Френския институт в България
края на юни : обявяване на окончателните резултати

 

Срокове 
Мобилност на млади научни работници 

Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

 

Досие за предоставяне на стипендия 

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие (Dossier de bourse d’études), което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани : 
 

формуляр  
снимка, залепена върху формуляра
CV
мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение 
или академична справка за студентите в последна година
атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение 
копие на личната карта

 

Докторантите е необходимо да добавят още :  

копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
писмено съгласие на двамата научни ръководители
служебна бележка за зачисление на докторанта в България
евентуално списък на публикации  

 

Стипендии и добавки
Стипендиите на френското правителство включват :

767 евро месечна издръжка 
медицинска осигуровка
такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.
 
Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в Campus France .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт : 
Бюро за стипендии 
Френски институт в България
ул. Славейков № 3 
Бисера Коларова
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
http://www.institutfrancais.bg
тел : 00 359 2 937 79 14
тел : 00 359 2 937 79 64