Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в изходяща мобилност в чужбина за обучение за летен семестър на 2021/22 г. по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства”

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в изходяща мобилност в чужбина за обучение за летен семестър на 2021/22 г. по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства”

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. по дейност  3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Краен срок за подаване на документи: 22 февруари 2022 г. (вторник), 17:00 часа.

Повече информация може да получите ТУК !

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
logo-proekt-2021.JPG