Конференция за студентско научно творчество

Бургаският свободен университет провежда ежегодно Национална конференция за студентско научно творчество, в която участие вземат студенти и докторанти от БСУ и останалите висши училища в страната. Конференцията се провежда всяка година през месец март и е в направленията: Право и политика; Администрация и управление; Финанси и счетоводна отчетност; Маркетинг и мениджмънт; Международни икономически отношения; Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика); Психология; Социални дейности; Техники и технологии; Информатика; Възобновяеми енергийни източници. В рамките на студентската научна конференция БСУ провежда конкурс за преподавател от БСУ с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.


Студентите от БСУ преминават предварителна защита на рефератите на вътрешен кръг в рамките на центъра, като номинираните вземат участие в Националната конференция за студентско научно творчество. Класиралите се студенти имат възможност за участие в студентски научни форуми на други университети. Докладите на студентите и докторантите от други университети трябва да бъдат подписани от техния научен ръководител и да имат кратка рецензия. Най-добрите разработки, представени на конференцията, се публикуват в специално научно издание.