Студентски такси

 Таксите за обучение са семестриални, като студентите могат да се възползват от намаление на базовата семестриална такса в зависимост от студентския си и социален статус и от избраната схема на плащане. Таксите могат да бъдат заплатени еднократно в пълен размер или разсрочено – на две равни вноски. Размерът на таксата при еднократно плащане е по-нисък с до 9% спрямо общия размер на вноските по разсрочено плащане. 

 С намаление в размер на 20% от семестриалната такса финансово се подпомагат следните групи студенти: братя, сестри, родители от едно семейство и съпрузи, ако следват едновременно в БСУ и обучаващите се едновременно в две специалности в БСУ. Студентската такса може да бъде намалена също и при студентска мобилност, трансфер и признаване на образователни кредити, получени в други висши училища или в БСУ, като стойността на признатите кредити се приспада от размера на семестриалната такса.