Срокове за плащане

Ред и график за внасяне на студентските такси от студентите за летния семестър на учебната 2016-2017 година:

(извлечение от Заповед.на Президента на БСУ)

І. Еднократно плащане

 1.  Редовно обучение – всички специалности и курсове 27.02 – 10.03.2017 г. вкл.
 2. Задочно и дистанционно обучение:
 • Специалност „Право" – всички курсове 30.01 – 10.02.2017 г. вкл.
 • Бакалавърски и магистърски програми - ЦЮН, ЦИУН и ЦХН -  всички специалности и курсове20.02 – 02.03.2017 г. вкл.
 • Бакалавърски и магистърски програми - ЦИТН - всички специалности и курсове 27.02– 10.03.2017 г. вкл.

      3. Магистърски програми – дипломанти от летен семестър 06.03 – 17.03.2017 г. вкл.

 

ІІ. Разсрочено плащане

ІІІ. Студентите, приети през учебната 2016-2017 да внасят семестриални такси в сроковете и условията, определени със заповед ФСО-51/28.03.2016 г.

 • Първа вноска – всички специалности, курсове и степени в сроковете по т. І.
 • Втора вноска – всички специалности, курсове и степени, с изкл. на ІV курс ОКС „Бакалавър" 02.05 – 12.05.2017 г. вкл.
 • Втора вноска – всички специалности от ОКС „Бакалавър", ІV к. 18.04 - 28.04.2017 г. вкл.

ІV. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност от 70 до 90 на сто могат да заплащат семестриалната такса разсрочено без оскъпяване, по посочена от тях схема след подаване на писмено заявление до Президента на БСУ, придружено с решение на ТЕЛК.

Семестриалните такси да се внасят в офиса на „Алианц Банк България” – клон Бургас в сградата на БСУ.

На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер съгласно заповед № ФСО231 от 31.10.2013 г.

 

Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на молба до Ректора, в срокове и размери съгласно чл.56, ал.3 от Правилника за дейността на БСУ, както следва:

 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

 

Студентите, невнесли пълния размер на семестриалната такса, да се считат самоволно напуснали и да се отстранят от БСУ, съгласно чл.58 т.3 от Правилника за дейността на БСУ. Оценки от положени семестриални изпити на тези студенти да се заличават, а след възстановяване на студентски права да се признават, ако семестриалната такса е внесена в пълен размер.