Срокове за плащане

Следния ред и график за внасяне на студентските такси за зимен семестър на учебната 2017-2018 година за студентите от втори до пети курс.:

(извлечение от Заповед на Президента на БСУ)

І. Еднократно плащане

1. Редовно обучение - всички специалности и курсове 19.03 - 30.03.2018 г. вкл.
   
2. Задочно и дистанционно обучение:  

2.1. Център по юридически науки

06.03 – 16.03.2018 г. вкл.

2.2. Център по икономически и управленски науки

12.03 – 23.03.2018 г. вкл.

2.3. Център по информатика и технически науки

12.03 – 23.03.2018 г. вкл.

2.4. Център по хуманитарни науки

12.03 – 23.03.2018 г. вкл.
   
3. Магистърски програми - дипломанти 19.03 – 30.03.2018 г. вкл.

 

ІІ. Разсрочено плащане

  • Първа вноска – всички специалности, курсове и степени в сроковете по т. І.
  • Втора вноска – всички специалности, курсове и степени - 02.05 - 11.05.2018 г. вкл.

ІІІ. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто могат да заплащат семестриалната такса разсрочено без оскъпяване, по посочена от тях схема след подаване на писмено заявление до Президента на БСУ, придружено с решение на ТЕЛК.

ІV. Семестриалните такси да се внасят с банкова карта през виртулния пос терминал в платформата Електронни услуги в сайта на БСУ или по разплащателна сметка на БСУ IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.

V. На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер съгласно заповед № ФСО48 от 12.02.2018 г.

VІ. Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на молба до Ректора, в срокове и размери съгласно Правилника за дейността на БСУ, както следва:
-75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
-50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
-след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

VІІ. Студентите, невнесли пълния размер на семестриалната такса, да се считат самоволно напуснали и да се отстранят от БСУ, съгласно Правилника за дейността на БСУ. Оценки от положени семестриални изпити на тези студенти да се заличават, а след възстановяване на студентски права да се признават, ако семестриалната такса е внесена в пълен размер.