Срокове за плащане

Ред за внасяне на семестриалните такси за летния семестър на учебната 2023-2024 година (на основание заповед № ФСО-36 от 19.02.2024 г.) и за разработка и защита на дипломна работа от студентите магистърски програми (на основание заповед № УМО-281 от 08.12.2023 г.)

І. Еднократно плащане

1.1. Всички специалности, курсове, степени и форми на обучение

до 29.03.2024 г. вкл.

1.2. За разработка и защита на дипломна работа на пролетната държавна изпитна сесия през м.март на студентите от магистърски програми - всички специалности, курсове, степени и форми на обучение

от 29.01 до 02.02.2024 г. вкл.

ІІ. Разсрочено плащане

2.1. Всички специалности, курсове, степени и форми на обучение

  • Първа вноска – в срока по т.1.1.
  • Втора вноска – до 10.05.2024 г. вкл.

2.2. За разработка и защита на дипломна работа на пролетната държавна изпитна сесия през м.март на студентите от магистърски програми - всички специалности, курсове, степени и форми на обучение

  • Първа вноска – в сроковете по т.1.2.
  • Втора вноска – от 26.02 до 01.03.2024 г. вкл.

ІII. Семестриалните такси да се внасят:
1. по електронен път в портала "Електронни услуги" в сайта на БСУ, e-services.bfu.bg
2. по банкова сметка на БСУ: IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.
3. посредством дебитна или кредитна карта чрез ПОС терминала в касата на БСУ.

ІV. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто могат да заплащат семестриалната такса разсрочено без оскъпяване, по посочена от тях схема след подаване на писмено заявление до Президента на БСУ.

V. На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер съгласно заповед № ФСО-129 от 30.05.2023 г.

VІ. Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на писмено заявление до Ректора, в срокове и размери съгласно Правилника за дейността на БСУ, както следва:

  • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

VІІ. Студентите, невнесли пълния размер на семестриалната такса, да се считат самоволно напуснали и да се отстранят от БСУ, съгласно Правилника за дейността на БСУ. Оценки от положени семестриални изпити на тези студенти да се заличават, а след възстановяване на студентски права да се признават, ако семестриалната такса е внесена в пълен размер.