Здравно осигуряване

На основание чл.40 от Закона за здравното осигуряване   за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студентите в редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст, които не са осигурени на друго основание.


Осигурените на друго основание трябва да подадат декларация във Финансово-счетоводния отдел на БСУ за отказ от здравно осигуряване от Републиканския бюджет чрез университета. 
Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.октомври на текущата година.


За периода  юли-септември завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравно-осигурителните си вноски.