доц.д-р Красимира Минева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • социална психология
  • клинична психология
  • фамилна и брачна психотерапия
  • организационно консултиране

 

Членство в научни организации
  • Дружество на психолозите в България

 

Специализации
  • България, СУ "Св.Кл.Охридски", социална психология
  • България, СУ "Св.Кл.Охридски", клинична психология
  • България, НБУ, БИОХ, фамилна и брачна психотерапия