Публикации

 

Области на научни интереси
 • Социална работа с общностти
 • Социална работа с малцинства
 • Социална работа с жертви на насилие

 

Членство в научни организации
 • БАСР - Българска Асоциация на социалните работници
 • БАКПП - Бълг. Асоц. по когн.- пов. пситотерапия
 • Член на УС на Бургаски Ромски съюз - 1997
 • "Председател на асоциация ""Деметра"" за подкрепа на жени жертви на насилие - 1997 "

 

Специализации
 • Англия, Excter University, Social work with viollence 1997
 • България, БСУ, Психодрама
 • България, БАКППТ/Бълг.асоц.когн.терапия/, Когнитивно поведенческа психотерапия
 • България, Нов Български Университет, Фамилна и брачна терапия
 • Унгария, Институт Отворено Общество, Застъпничество в Женски Човешки права
 • България, ПРООН, Минист.правосъдието, Социална работа с млади правонарушители
 • САЩ, Фондация IREX, Трафик на хора
 • България, Кеър Интернешънъл, Соц.работа с деца от институции
 • България, Институт Пенетенгуиш Канада, Оценка на риска при правонарушители
 • България, Фондация ЖАР, Синдром на проф.изгаряне