Монографии
 • Личността между свободата и контрола, 2017

 

Студии
 • Личностни детерминанти на автономността, Годишник на Бургаски свободен университет, 2020
 • Автономност и ценности, Годишник на БСУ, ТОМ XXXVI, 2017
 • Автономност и интеграция на личността, Годишник на БСУ, 2015
 • Процесите на саморегулация, самодетерминация, индивидуация и сепарация при зависими от психоактивни вещества, стр. 163 - 178, Годишник на Бургаски свободен университет, БСУ, том XXX, 2014
 • Минева, К. Медиатекстът като обект на психологически анализ, стр. 32-52, В: Начева, Г., Минева, К., Манева, М., Недялкова, А. Медиатекст - психологически рефлексии, БСУ, 2010

 

Статии
 • Подкрепа на семейства от уязвими общности – политики, насоки и случаи от практиките., Годишник на БСУ, том 44, 86-95, 2021
 • Перспективи пред младите хора в годините на възникващата зрелост, Психологически проекции: сборник статии по психология, Бургас: Балтика-2002, 23-36, 2021
 • Criteria for the transition to adulthood, developmental features and perceived adult status among Bulgarian students, Psychological Thought, 14(2), 484-509, 2021
 • Адаптация на въпросник за измерване на яснотата на Аз-концепцията, Дигитални трансформации, медии и обществено включване : Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020 г. . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020
 • FOSTERING YOUTH DIGITAL SKILLS THROUGH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES, ICERI2019: 12th annual International Conference of Education,, 2019
 • Българска адаптация на Въпросник за изследване на саморегулацията (SRQ), Психологични изследвания, 2019
 • Влияние на потребностите, ценностните ориентации и възприятията за компетентност върху автономността на личността, Сборник научни доклади от Осмия национален конгрес по психология, София, 3-5.11.2017 г. / Състав. Сава Джонев, 2017
 • Влияние на яснотата на Аз-образа върху автономността, Сп. Психологични изследвания, Издателство "Проф. Марин Дринов", БАН, 2017
 • Степен на самота и процес на сепарация и индивидуация при хора с интелектуални затруднения и психични разстройства, 190-205, Psychological Thought, vol. 10 (1), 2017
 • Измерения на свободната воля при юноши и студенти, Юбилейна конференция "Новата идея в образованието, БСУ, 2016
 • Innovative typology determining the psychological profiles of drug addicted, Сб. Научни доклади от Пета международна научна конференция "Образование, наука, иновации" Европейски политехнически университет, 2015
 • Его-функционирането при зависими от психоактивни вещества, 285-294 стр., Сборник от Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, 12-14 юни, 2015
 • Класификация на зависими от психоактивни вещества по фактори на уязвимост и личностови променливи , сп. Психологични изследвания, кн.2, 2014, 2014
 • Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели, стр. 160-167, Годишник на БСУ, том XXІX, 2013
 • Нагласи на студентите към висшето образование и мотивация за академични постижения, стр. 190-212, Знанието - традиции, иновации,перспективи, том І, БСУ, 2013
 • Психологическа уязвимост към въздействието на психоактивните вещества, 364-379, Приложна психология и социална практика, ВСУ, 2013
 • Саморегулация и прием на психоактивни вещества, стр. 374-380, Знанието - традиции, иновации,перспективи, том І, БСУ, 2013
 • Самодетерминация и употреба на психоактивни вещества, 568-583, 11-та международна научна конференция "Приложна психология и социална практика", ВСУ "Черноризец Храбър", 2012
 • Аз-ефективност и употреба на психоактивни вещества, стр. 201-208, Годишник на БСУ, том XXVІІ, 2012
 • Функции на Его-то и Его-идентичност като корелати на зависимости, стр. 400-407, В сб.: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Бургас 24-25 юни. БСУ, том 1, 2011
 • Типологични подходи към изследването на зависимости, стр. 199-306, В сб.: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Международна конференция. 25-26 юни 2010. Бургас. БСУ,том І, 2010
 • Identity and Globalization, pp. 122-129, In: Migration process and globalization challenges, "Briag" Burgas, 2009
 • Организационна култура и ефективност на проектния екип, стр. 363-368 , Управление и устойчиво развитие, том 1, София, 2008
 • Видове интервенции на помагащия професионалист при работа със зависими от психоактивни вещества, стр. 326-331, В сб.: Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Научна конференция с международно участие. 13-15 юни 2008, Бургас. БСУ, 2008
 • Ролята на помагащите професионалисти при работа със семейства - резултати от интензивна програма участието на студенти и преподаватели от Белгия, Португалия и България, стр. 120-126 , Годишник на БСУ, том XІX, 2008
 • Организационна промяна и ефектите й върху персонала, стр. 328-333, В сб.: Съвременни управленски практики V. Научна конференция 16.02.-18.02.2007, том ІІ, БСУ, 2007
 • Социализация и интеграция на млади правонарушители, стр. 128-133, Предизвикателства и парадокси пред социалната работа в "годината на равните възможности". Сборник доклади от научна конференция 4.05.-5.05.207, Бургас, БСУ, 2007
 • Обучението по социална работа в БСУ и европейските стандарти и практики, стр. 95-100, Годишник на БСУ, том XV, 2006
 • Социална адаптация при общества в преход и криза, 10-16, Григоров и др. (ред.) Сборник материали от Втора национална конференция по психология, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006
 • Социално - педагогически аспекти при работа с деца със затруднения в ученето или с неспособност за учене, стр. 17-26, Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности, БСУ, 2006
 • Модели на интеракция и агресивност в детството, стр. 175-178, Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Научна конференция, 7-8 октомври, Бургас, БСУ, 2005
 • Консултиране при брачни конфликти, 302-304, Сборник доклади "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", том 2, БСУ, 2003
 • Мисия на нестопанска организация - създаване, същност, значение, стр. 223-230, Годишник на БСУ, т.4, Бургас, 2000

 

Доклади
 • Автономност, личен контрол и компоненти на Аз-концепцията, Научна конференция "Психология с лице към социалните проблеми" София, 22-23,11, 2018, ИИНЧ, БАН, 2018
 • Социален доклад и оценка на кандидат - осиновители и кандидати за приемни семейства, БСУ, Международно лятно училище, 2001

 

Учебници и помагала
 • Content creation in business mentoring, 2021
 • Траектории на развитие и лечение на зависимостите от психоактивни вещества, 2017
 • Ръководство за практическа подготовка на студентите, 2010
 • Наръчник за психично здраве, 2010
 • Овладяване на гнева. Корекционна програма за обществено въздействие, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Е-mentoring: a new qualification for continuing education and training, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
 • Здраве и благополучие на юношите в условията на пандемията от COVID-19: ефекти върху психичното здраве, здравното поведение, социалните взаимодействия и академичната мотивация и успеваемост, модерирани от личностните особености, Национален научен или образователен, Фонд научни изследвания
 • Изтотвяне на обзорен национален доклад за политиките и практиките за подкрепа на семействата и децата, Международен научен или образователен, КОСТ, акция 18123
 • Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”–сектор " Висше образование"
 • Digital Heroes, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • Safe community, safe children, Международен друг, Фондация ОАК
 • Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network, Международен научен или образователен, Erasmus +, KA 2
 • I Tech: Youth do digital science , Международен научен или образователен, "Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships for youth "
 • "Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование” Digital skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive Education (TEACHERS AHEAD), Международен научен или образователен, Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства
 • Safe community, safe children, Международен друг, Фондация ОАК
 • I Tech: Youth do digital science , Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships for youth
 • “I Tech: youth do digital science”, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships for youth
 • Самоконтрол и дисциплина в юношеска и младежка възраст. Социално - психологическо изследване , Национален научен или образователен, БСУ
 • By Learning you will teach, by teaching you will learn , Международен научен или образователен, Еразъм +
 • "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда", Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси
 • "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект "Студентски практики", Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси
 • Проект "Квалификация на педагогически специалисти" , Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", Национален научен или образователен, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Всички в час", Национален научен или образователен, БСУ
 • Youth Initiative for a Fairer World: Global Development Education of young people throgh peer education ( Младежка инициатива за по-справедлив свят: Образование за световно развитие на младите хора чрез връстници, обучаващи връстници), Образователен, EuropeAid, European Comission
 • QUELLE INFLUENCE ONT LES POLITIQUES SOCIALES PUBLIQUES EUROPEENES D’ACTIVATION DES USAGERS SUR CES DERNIERS, ET SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX CHARGES DE LES ACCOMPAGNER (Влияние на обществените европейски политики за социално активизиране на потребителите върху професионалните практики на социалните работници), Международен научен или образователен, Life Long Learning Programme, Erasmus, Intensive Programmes
 • Създаване на информационно - консултативен център за психично здраве, Национален друг, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
 • Медиатекст - психологически рефлексии, научноизследователски, БСУ
 • "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО", Национален научен или образователен, Министерство на образованието и науката
 • Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семейства, Международен научен или образователен, Еразъм, Intensive Programme
 • Социалните услуги като модел на интервенция в образователната система, Международен научен или образователен, Socrates Erasmus, Intensive Programme
 • Крос-културално изследване на каузална атрибуция и фундаментална атрибут. грешка, социално психолог., Fulbright Scholar Program
 • Мотивация за труд и качество на трудовия живот, лонгитюдно психологическо изследване, Коперник, ЕС

 

Цитирания
 • Stoykova, M.. Empowerment and Social Functioning of People with Mental Disabilities, 2021
 • Abela, A., Dudova, R., G?bos, A., Ha?kov?, H., Heggem Kojan, B., Kotzeva, T., Putnina, A., ?adi?, S., Sesar, K., Tere?kinas, A., Thiene, A., & Tzivian, L.. Child and family support policies across Europe: National reports from 27 countries, 2021
 • Стамова, М. Човешките потребности и удовлетвореност от живота в сянката на самотата през средната зрялост, 2020
 • Коцева, Т.. (2020). Рискови поведения на дигиталните юноши. В сб. ”Дигитални трансформации, медии и обществено включване: Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020 г.”, Бургас : Бургаски свободен университет., 2020
 • Gvozdenovic, M. Identity in shadow of globalization, 2019
 • Левкова, И. Изследване честотата на употреба на психоактивни вещества сред юношите., 2019
 • Левкова, И.. Изследване честотата на употреба на психоактивни вещества сред юношите, 2019
 • Левкова, И.. Изследване честотата на употреба на психоактивни вещества сред юношите, 2019
 • Б. Палатова, Ж. Желязкова-Койнова, К. Минева. Българска адаптация на Въпросник за изследване на саморегулацията (SRQ), стр. 474, 2019
 • Yusein, P. Encouraging student engagement and motivation in english language courses in engineering and technical specialties, 2017
 • Деница Алипиева. Дисертация "Идентичност и постижения през ранното юношество", стр. 5, 2013
 • Маргарита Гарванова. Трансформация в ценностите на съвременния българин, стр.197, 2013