Монографии
 • За математическите способности в начална училищна възраст - диагностика и развитие, 2016

 

Студии
 • Способности - същност, видове. Математически способности - диагностика, одишник на БСУ, 2016
 • Математическите съждения и техните доказателства в началните класове, сб."Мат.инов. в об.по матем" Б, 2000

 

Статии
 • Решаване на съставни текстови задачи с помощта на нагледни средства, Детска градина Училище ISSN 2603-2864, 2018
 • Система от текстови задачи за развитие на математическите способности на учениците в четвърти клас в часовете по СИП, Юбилейна научна конференция с международно участие Новата идея в образованието, 2016
 • Първи мониторингов доклад, Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда. Национална научно-практическа конференция 28-29.11.2014, гр. Бургас, 2014
 • Стилът на презентиране - основни правила за ефективност, БСУ, 2013
 • Основни правила за създаване на ефективна учебна презентация, проект "Всички заедно", 2013
 • Медийната грамотност в съвременния цифров свят и в България, БСУ, сп. "Съвременна хуманитаристика", 2012
 • Проучване мнението на журналисти от регионалните медии за особеностите на журналистическата професия, БСУ - Годишник, 2011
 • Съвременното звучене и въздействие на медийния публицистичен текст, БСУ, 2009
 • Изследване нагласите на завършващите средно образование за продължаване на образованието им в БСУ, БСУ, 2009
 • За някои аспекти на научната презентация с помощта на мултимедия и PowerPoint, БСУ - Годишник, 2007
 • Извънаудиторни форми на академична заетост - условие за успешна адаптация в европейското образователно пространство, СУ"Св.Кл.Охридски", изд. "Веда-Словена", 2006
 • Инструментариум за вътрешно оценяване на качеството на образованието във висше учебно заведение, ел.сборник "Качество на висшето образование"-Русе, 2006
 • Структурен вариант за вътрешно оценяване на качеството на образованието във висше учебно заведение, сп. "Педагогика", 2006
 • Развитие на математическото мислене на учениците от началните класове чрез решаване на комбинаторни, Годишник на БСУ, 2004
 • Видове съставни текстови задачи с две предмятания и усвояване на умения за решаването им във втори к, Годишник на БСУ, 2002
 • Развитие на математическите способности на учениците от трети и четвърти клас, Годишник на БСУ, 2001

 

Доклади
 • Математически способности и логико-математическа интелигентност в начална училищна възраст, БСУ - Международна конференция, 2015
 • Специфика на извънаудиторните форми на обучение в контекста на кредитната система, Научна конференция с международно участие, 2006
 • Развитие на математическите способности на учениците в 4.-5. клас, Научна конференция на СМБ, 2006
 • Система за оценяване качеството на образователния процес, Трета есенна научна конференция на ФНПП на СУ, 2005
 • Развитие на мат. способности на учениците от 3-4 клас чрез решаване на текстови, Юбилейна научна конференция - СУ, 2004
 • "Диагностика на математическите способности на 10-11-год. ученици" - програма на, Международна конференция - БСУ, 2004
 • Развитие на математическите способности на учениците от началните класове чрез р, Юбилейна конференция - В.Търново, 2004
 • Новите учебници по математика за втори клас - традиционни опори и актуалност, Нац.к-я на ЦХН, 2003
 • Текстовите задачи от движение в обучението по математика в началните класове, НКПОМНК, Ст.Загора, 2002
 • Класификация на текстовите задачи от движение в обучението по математика в начал, Юбилейна научна конф. - БСУ, 2001

 

Учебници и помагала
 • Ръководство за упражнения по методика на обучението по математика в началните класове, 2016
 • Математика. Задачи за първолаци. Второ преработено и допълнено издание, 2016
 • Сборник задачи за СИП по математика - 4. клас, 2012
 • Тестове по български език и математика за 4. клас, 2011
 • Сборник задачи за 6. клас, 2008
 • Практикум по информационни технологии - второ преработено и допълнено издание, 2007
 • Практикум по информационни технологии, 2006
 • Самостоятелни работи по математика за трети клас - 1,2, 2005
 • Задачи по математика за четвърти клас, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 1, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 2, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за втори клас - 1,2, 2004
 • Задачи по математика за трети клас, 2004
 • Математика за втори клас, 2003
 • Учебна тетрадка по математика за втори клас - 1, 2003
 • Учебна тетрадка по математика за втори клас - 2, 2003
 • Книга за учителя по математика за втори клас, 2003
 • Задачи по математика за втори клас, 2003
 • Задачи за свободноизбираема подготовка по математика за втори клас, 2003
 • Задачи по математика за шести клас, 2003
 • Самостоятелни работи по математика за първи клас -1,2, 2003
 • Задачи по математика за пети клас, 2002
 • Математика за първи клас, 2001
 • Хайде да посмятаме, 2001
 • Време е за математика, 2001
 • Книга за учителя по математика за първи клас, 2001
 • Задачи по математика за първолаци, 2001
 • Математика - задачи по математика за първолаци, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет, проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им, проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Всички заедно, проект, ЕП "Развитие на човешките ресурси"
 • Добрите PR практики, научноизследователски, БСУ
 • Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика, научноизследователски, БСУ
 • Как да подготвим компютърна презентация, научноизследователски проект, БСУ
 • Извънаудиторни форми на заетост на студентите, научноизследователски проект, БСУ
 • Оценяване качеството на учебния процес в ЦХН, , БСУ
 • "Всички заедно", проект, ОП "Развитие на човешките ресурси
 • Отворени врата - КСК за роми, , Отворено образование
 • Организационни форми на извънаудиторна заетост по кредитната система в ЦХН, 2006, БСУ