Монографии
 • Характеристика на дисграфичните нарушения при ученици билингви, 2009

 

Студии
 • Социална интеграция и професионална релизация на хората с увреждания - ресурси и дефицити на подкрепящата среда, Сп.Съвременна хуманитаристика, бр.4,2012, 2012
 • Агресия и асертивно поведение при 11 - 15 годишни ученици, Годишник на БСУ, т. XIII, 2005

 

Статии
 • Logopaedic aspects of the socialization of children and pupils with special educational needs, Trakia journal of sciences, 2014, 2014
 • SOCIAL LINGUISTIC ASPECTS OF THE EDUCATION INTEGRATION FOR THE TURCISH AND THE GIPSY ETHNOKULTURAL AND ETHNOLINGUISTIC COMMUNITY IN BULGARIA, «Хабаршы-Известия КазУМОиМЯ им. Абылай хана», 2013
 • Възможности за труд и професионална реализациш на хората с увреждания в България - актуално състояние и перспективи, Годишник на БСУ, 2013
 • Концептуален модел за продължаващо обучение и тематична квалификация на учители от общообразователни училища за работа с деца и ученици със специални педагогически потребности (СОП), Сборник, СПИ-Драгоданово, 2013
 • Идеи духовно-нравстенного развития и их проекции на будущее в Болгарии, Сб. "Международньiе педагогические чтении", Казхстан, 2012
 • Духовно-нравственото развитие на детето в България - традиции и съвременни проекции, Годишник БСУ, 2012, 2012
 • ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ И ДЕФИЦИТИТЕ, Сборник от МК на БСУ, 2011
 • СТРУКТУРА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА 8-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (ДИАГНОЗА "ЛУИ"), ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, Годишник на БСУ, 2011
 • РИСКОВИ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Годишник на БСУ, 2011
 • Образователна сегрегация и приобщаващо образование на деца със СОП - конфликти и компромиси, Годишник на БСУ, 2010
 • Съвременни принципи и подходи за социализация на деца със специални образователни потребности в училищна среда, ЮЗУ, Бл-град, 2010
 • On some aspects concerning the basics of social work. A field research on examining youngsters’ attitudes towards charity and compassion activities in Bulgaria – historical backgrounds and present-day status., Сп."Асклепий", 2010
 • Социолингвистични аспекти на интеграцията на деца от ромски произход, Годишник на БСУ, 2009
 • Проучване на нагласите на завършващите средно образование от Югоизточна България за продължаване на образованието си в БСУ , БСУ, 2009
 • Социолингвистични аспекти на интеграцията на ромската и турската етнокултурни общности в България, БСУ, 2008
 • Специфика на дизграфичните грешки при ученици роми (3-4 клас), БСУ, 2008
 • Интегрирането на деца с увреждания в общообразователното училище - проблеми, специфика, перспективи, Годишник, БСУ, 2007
 • Социални проблеми на деца, лишени от родителски грижи от 1 то 3 години, Годишник, БСУ, 2007
 • Изследване на нагласите на работодателите за приемане на работа на хора с увреждания, БСУ, 2007
 • Социално - педагогически аспекти на езиковата интерференция при деца билингви, "Веда словена-ЖГ",сборник, 2006
 • Психосоциални аспекти на адаптацията на деца с комуникативни нарушения, "Активност и адаптация на личността в условия на п, 2006
 • Ролята на семейството при социална интеграция на деца билингви, Сборник, БСУ, 2006
 • Негативните социалните нагласи като проблем на интеграцията на деца с увреждания, Годишник,БСУ, 2006
 • Проблеми на интеграцията на деца с увреждания в общообразователно училище, Сборник, БСУ, 2006
 • Ролята на семейството при социална интеграция на деца билингви, Сборник, БСУ, 2005
 • Компаративен анализ на дизграфии при ученици от начална степен на обучение на помощно и общообразова, Обучение и възпитание...., София,СУ, ФНПП, 2004
 • Сравнителен анализ на теоретичните постановки и логопедическата практика за съдържанието на подготви, Образование и изкуство, т.3, Шумен, 2004
 • Social - pedagogic aspects of speech therapy of bilinguals, The educational heritage and dialogue....Bl-grad, 2004
 • Структура на езиково-говорните нарушения при деца с умствена изостаналост(9-13 год.), Сборник, т.1, БСУ, Бургас, 2004
 • Езиково-говорни нарушения при ученици от начална степен на обучение на помощно училище(II-IVклас), Годишник на БСУ, т.X, Бургас, 2004
 • Проблемът за съдържанието на подготвителния етап при логопедическа ревалидация на дизартикулии, Годишник на БСУ,т.9, 2003
 • Взаимодействието родител-дете в семейства на деца с дисфлуенсни разстройства, Сборник от ННК,т.2,Бургас, 2003
 • Логопедическата ревалидация като вид социална дейност, Годишник на БСУ,Т.7, 2002
 • Полифункционалната релация логопед-семейство-у4ител при логопедическа ревалидация в условия на билин, Сборник от БНК, Кърджали, 2002
 • Проблеми на социализацията на деца от ромски произход (лингвистични аспекти), Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • Логопедични аспекти на билингвизма, Сборник от ЮНКМУ, Бургас, 2001
 • Комуникативни затруднения на деца от предучилищна възраст вконтекста на социализацията, Сборник от Юбилейна научна сесия, Ст.Загора, 2001
 • Проблеми на логопедическата ревалидация при деца със ЗПР, Годишник на БСУ, т.4, 2000

 

Доклади
 • Communication deficits in children with special educational needs , "1st Trakia medical days" International Scientifik Conference, Trakia University, St.Zagora, 2014, 2014
 • Теория и практика на приобщаващото образование в България - критически анализ на дефицитите, МК на БСУ, 2011
 • Стратегически и организационно-административни проблеми при включването на деца със СОП в масови детски градини, МОМН, НКПВ-Ст.Загора, 2011
 • Интегриране на деца и ученици със СОП - критически поглед върху генезиса и актуалността, Конференция Бл-град, 2010
 • Актуални проблеми при интегрирането на деца и ученици със СОП - стратегически, нормативни и организационно-мениджърски аспекти, БСУ, 2010
 • Превенция на комуникативните нарушения при деца билингви, IIевроп. конгрес по ранна превенция на комун. нарушения, 2008
 • Проучване нагласите на млади хора за благотворителност в България - исторически корени и съвременно състояние, МК Солун, Гърция, 2007
 • Обществени нагласи за интегриране на хора с увреждания, НК на СД, БСУ, 2007
 • Конфликтът между възможности и потребности за речева комуникация като предпоставка за кризисно поведение при деца от 7 до 11 години, НПС, Созопол, 2007
 • Негативни аспекти на езиковата интерференция при деца билингви, Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 2006
 • Учителски нагласи за приемане и интегриране на деца със специални образователни потребности в началните класове на общообразователното училище”, Конференция на БСУ "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи", 2006
 • Проучване на нагласите към насилието като социален проблем при студенти от хуманитарни специалности, Научно-практ. Конференция,Благоевград, 2006
 • Характер и специфика на социалните нагласи при приемане на деца с умствена изостаналост от социалната среда, Конференция на БСУ "Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи", 2006
 • Интеграцията на ромските деца - проблеми и перспективи, Трета есенна научна конференция на ФНПП,Китен, 2005
 • Фамилни взаимодействия при социална интеграция на деца билингви, Научна конференция "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката",БСУ, 2005
 • Психосоциални аспекти на адаптацията на деца с комуникативни нарушения, Международна научна конференция, Благоевград, 2004
 • Компаративен анализ на дисграфии при ученици от начална степен на обучение на по, Втора есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 2004
 • Структура на езиково-говорните нарушения при деца с умствена изостаналост, Международна научна конференция,Бургас, 2004
 • Сравнителен анализ на теорията и практиката при ревалидация на дизартикулии, ЮМНК, Шумен, 2004
 • Социално-педагогически аспекти на логопедическата ревалидация в условия на билин, Международен научен форум, Благоевград, 2003
 • Взаимодействието родител-дете в семейства на деца с дисфлуенсни речеви разстройс, Национална научна конференция, Бургас, 2003
 • Педагого-деонтологични аспекти на логопедическата ревалидация в условия на билин, ННКМУ, София, 2002
 • Полифункционалната релация логопед-семейство-учител при логопедична ревалидация, Балканска научна конференция, Кърджали, 2002
 • Логопедични аспекти на билингвизма, ЮНКМУ, Варна, 2001
 • Педагогически аспекти на релацията комуникативен дефицит-социализация в начална, ННПКМУ, Варна, 2001
 • Проблеми на логопедическата ревалидация при деца със задръжки на психическото ра, Кръгла маса по проблемите на..., Ст.Загора, 2000
 • Комуникативни нарущения на деца от предучилищна възраст в контекста на социализа, Юбилейна научна сесия, Ст.Загора, 2000
 • Ранното превантивно диагностициране на деца с речеви разстройства - цел на интег, Международна конференция, Бургас, 1999
 • Изследване на ценностната система и самооценката при деца с комуникативен дефици, Научна конференция, Банкя, 1999

 

Учебници и помагала
 • Интегриране на деца със СОП (учебно помагало за обучители), 2013
 • Интегриране на деца със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за учители), 2013
 • Интегриране на деца със СОП в масовата детска градина (учебно помагало за детски учители), 2013
 • Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение ( учебно помагало за електронно обучение на директори), 2010
 • Интегриране на уяеници със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за електронно обучение на директори), 2010
 • Интегриране на ученици със специални образователни потребности в общообразователното училище (помагало за учители и студенти), 2010
 • Наръчник в помощ на професионалиста "Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск", 2008

 

Научно-изследователски проекти
 • Квалифиакция на педагогически специалисти за работа с деца със СОП, Обучителен, МОМН
 • Проект по ОПРЧР "Всички заедно", автор на обучителни модули, Обучителен, МОМН, СПИ-с.Драгоданово
 • Квалификация на педагогияески специалисти за работа с ученици от етнокултурни малцинства, Обучителен, МОМН, ПГ-Лом
 • „Ръка за ръка с поглед към света” - обучение на педагогияески специалисти за работа с уяеници билингви и СОП , Обучителен, МОМН
 • BG051P001-4.1.04 Подпомагане на обучението на деца със СОП, обучителен, СОУ "Св. П. Хилендарски",гр. Златица
 • КП 33.11-2012 Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, обучителен, ЦОИДУЕМ ОУ"Бр.Миладинови" с.Кръстина
 • BG051PO001-4.1.04-0076 Всички заедно, обучителен, ЕСФ, ОП "РЧР"
 • КП 33.11-2012 Толерантни в разнообразието, Обучителен, ЦОИДУЕМ СОУ"Хр.Ботев", гр.Сунгурларе
 • BG051p0001-4.1.03.OPR - "Ние играем и учим заедно", обучителен, община Балчик
 • BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, , обучителен, МОНН-СОУ "св. П. Хилендарски", гр. Златица
 • Превенция на отпадането на ромските деца от училище, Обучителен, МОН
 • Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България, изследователски, БСУ
 • Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск, обучителен, ФАР
 • Възможности за прилагане на компетентностния подход при подготовката на студенти педагози, изследователски, Фонд НИ на ЮЗУ
 • Създаване и оптимизиране на мрежа за устойчиво развитие на СГО и структури на местната и държавна администрация, обучителен, МДААР
 • Дневен център за възрастни хора, социален, Община Перник
 • Домашен социален патронаж, социален, СИФ
 • Включване на изключените, обучителен, ФАР
 • Център за социална интеграция и рехабилитация, социален, СИФ
 • Обучение на екипи за соц. услуги за деца в общността, Проект, ДСП, Пазарджик
 • Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности, проект, БСУ
 • Логопедични аспекти на билингвизма, дисертационен труд,
 • Изследване моделите на възпитание в ромските семейства, Проект, УФ на НИКР
 • Образователната ситуация в ромската общност на Благоевград, Проект, УФ на НИКР