Монографии
 • Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със СОП , 2006
 • Детето като предмет на социалната работа, 2005
 • Психосексуалното развитие на детето, 2001
 • Технология на социалната работа с деца, 2001

 

Студии
 • Идеен проект за обучение на кадри в туризма за работа с хора с увреждания, БСУ - годишник, 2006
 • Активизиране на психическата устойчивост на ученици I-III кл. чрез оптимизиране на физическата им дееспособност, ЮЗУ "Н. Рилски", Благоеврад, 2001

 

Статии
 • Social andPsyhologikal Problems of Adaptation in Children who are leaving Bulgaria, KNOWLEDGE, Macedonia, IF: 1.32, 2018
 • Получение высшего образования студентов с особыми образовательными потребностями посредством дистанционного обучения , KNOWLEDGE, Macedonia, IF: 1.32, 2018
 • Оптимизиране на педагогическата учебна среда в българското училище чрез прилагането на интерактивни методи, Юбилейный сборник КазНУИМЯ им. Абая, Казахстан, 2018
 • Prov?ding A Proactive Educational Environment For The Continuous Education of Social Work Professionals In The Era Of Postmodernity, International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, 2018
 • FUNDRAISING AS THE BASIS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF THE HIGHER SCHOOL, иРеспубликанской научно-практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», 2018
 • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪПРОСА ЗА БЛИЗКАТА, ПОДКРЕПЯЩА ДЕЦАТА СЪС СОП СЕМЕЙНА СРЕДА, БСУ, гр. Бургас, 2015
 • Идеи детского духовно - нравственного развития и их проекции на будущее в Болгарии, , Центр "Бебек", Казахстан, 2013
 • Духовно-нравственото развитие на детето в България - традиции съвременни проекции , БСУ - годишник, 2012
 • Идеи детского духовно - нравственного развития и их проекции на будущее в Болгарии, Казахстан, 2012
 • ДЕТЕТО С ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ НОРМИ ПОВЕДЕНИЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ, сб. "Пути повъiшении качества профессиональной подготовки педагога, Мозъiрь, Белорус, 2012
 • Нови тенденции в образованието и социалната работа, сп. Асклепий, 2012
 • Рискови детерминанти за отклонения в поведението при деца в начална училищна възраст, Годишник, 2011
 • Стратегически и организационно-административни проблеми при при включването на деца със СОП в масовите детски градини и общообразователните училища , МОМН, РИО Ст. Загора, 2011
 • Развитие на идеята за приобщаващо образование за деца с увреждания, БСУ, междунар. конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование", БСУ междунар. конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Към въпроса за технологичните подходи на социалната работа с деца, БСУ, годишник, 2010
 • Социални и педагогически проблеми на детството в миграционните процеси и условията на икономическа криза, БСУ, научна конференция, 2010
 • Аспекти на основите по социална работа чрез теренно изследване на нагласите за милосърдие и благотворителност в България - исторически корени и съвременно състояние , сп. Асклепий, т. IV (XXIII), 2010
 • Детето с отклоняващо се от социалните норми поведение - предизвикателство пред съвременното училище, ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, 2010
 • Възможности за оптимизиране на педагогическата учебна среда чрез прилагането на интерактивни методи, ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград, 2010
 • Методологични основания за същността и спецификата на социалната работа, БСУ, 2009
 • On some aspects concerning the basics of social work. A field research on examining youngsters' attitudes towards charity and compassion activities in Bulgaria - historical backgrounds and present-day status. , Asklepii, Sofia, 2009
 • Социалнопсихологически проблеми на адаптацията в чужбина на деца от България, БСУ, 2009
 • Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България, БСУ, годишник, 2009
 • Учителят - основен съветник за формиране на християнски и общочовешки ценности, гр. Бургас, св. Синод, 2008
 • Социально-психологические проблемы детей раннего детского возраста, оставшихся без попечения родителей, Русия, 2008
 • Социалната работа с деца - съвременни концептуални и технологични детерминанти, БСУ, 2008
 • Непрекъснатото и продължаващо образование по социална работа - актуална перспектива на постмодерността, БСУ, 2008
 • Социални проблеми при деца лишени от родителски грижи от 1 до 3 години, БСУ, 2007
 • Процесите на детското включване в образователната и социалната среда - равни възмопжности или "равни възможности", БСУ, 2007
 • Перспективи на европейското включване в социалната работа чрез участието на социалния работник в интегриращия процес, БСУ, 2006
 • Модулно продължаващо обучение по социална работа в контекста на съвременните европейски тенденции, БСУ, 2006
 • Характер и специфика на социалните нагласи при приемане на деца с умствена изостаналост в социалната среда, БСУ, 2006
 • Социални и педагогически условия за интегриране в масовите детски градини и в училищата на деца със СОП, Приморско, 2005
 • Подготовката на кадрите в туризма за работа с хора с увреждания - една възможна реалност, Банско, 2005
 • Социални и педагогически проблеми на интегрирането чрез музикалното изкуство на деца с увреждания, Междунар. конфер. Питещ, Румъния , 2004
 • Социалната адаптация на лица с афазии - една възможна реалност, БСУ, Бургас, 2004
 • Студиja на ставот на младите луге кон добродетелността, Прв балк. конгр. за историjа на медицината, Охрид, 2003
 • Актуални проблеми на примането на деца със специални нужди от техните връстници, "Детето на 21-ви век", В. Върново, 2002
 • Социалната работа с деца - съвременно състояние и визия за бъдещето, сп. Асклепий, 2001
 • Съвременни тенденции в технологичния процес в социалната работа с деца, сп. Асклепий, 2001
 • Към въпроса за психическата устойчивост на 7 - 13 год. деца в равностойно и неравностойно социално положение, сп. Образование и квалификация, 2001
 • Съвременни аспекти на професиограмата на социалния работник при работа с деца, сп. Асклепий, 2001

 

Доклади
 • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪПРОСА ЗА БЛИЗКАТА, ПОДКРЕПЯЩА ДЕЦАТА СЪС СОП СЕМЕЙНА СРЕДА, Научна конференциш с междунар. участие "Хоризонти на човешките ресурси и знанието" , 2015
 • Идеи детского духовно - нравственного развития и их проекции на будущее в Болгарии, Пленарен доклад на юбилейна научно-практияеска конференция в УОК "Бебек", Казахстан, 2013
 • Коментар на базисни понятия в социалната работа с деца и семейства, НПК, Бл-град, 2008
 • Възможности за прилагане на екипната организация при предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността, ОКОМ, София, 2007
 • Проучване на нагласите на млади хора за благотворителност в България - исторически корени и съвременно състояние, III балк. конгрес по история на мед., Солун, 2007
 • Етнокултурални аспекти на социалната адаптация на представители на арменския етнос в България, МНК "Арменска духовност", СУ, 2007
 • ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕТСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И В СОЦИАЛНАТА СРЕДА - РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ "РАВНИ" ВЪЗМОЖНОСТИ , BSU, 2007
 • Жената и предприемачеството в социалната сфера, Международна научно-практ. конференция, София, 2006
 • Проучване на нагласите към насилието като социален проблем при студенти от хуманитарни специалности, Научно - практ. конференция, Благоевград, 2006
 • Равенство на половете, жени, права на жените, Международна научно - практ. конференция, София, 2006
 • Научно - практическа конференция, Благоевград, Домашното насилие и жените, 2006
 • За необходимостта от СПА туристически услуги за деца, Международен симпозиум пшо туризъм, Банско, 2006
 • Университетското образование по социална работа в България в контекста на Европейските стандарти по социална работа, Национална научна конференция , 2006
 • Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи, БСУ, Бургас, Междунар. научна конференция, 2006
 • Социални и педагогически проблеми на екипното взаимодействие при преодоляването на детски травматични състояния, работен семинар, тренинг, 2006
 • Обучение на предучилищни педагози за приемане на деца със СОП в масовите детски градини, работен семинар, 2005
 • Глобализация, наука, кадри, Банско, международен симпозиум, 2005
 • Повишаване на професионалните компетентности на предучилищните педагози за работа с деца в неравностойно положение. , община Бургас, 2005
 • Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията, БСУ, Бургас, Междунар. научна конференция, 2004
 • Лице с лице със съвременните проблеми на образованието, Питещ, Румъния, междунар. научна конференция, 2004
 • , Охрид, Македония, конгрес, 2003

 

Учебници и помагала
 • Управление на организационното поведение в детските градини; Модулен учебен комплект за директори на детски градини., 2015
 • Имидж стратегии в образованието; Модулен учебен комплект за директори на детски градини, 2015
 • Управление на позитивната педагогическа среда в детската градина; Модулен учебен комплект за директори на детски градини., 2015
 • КОУЧИНГ СТРАТЕГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, МОДУЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, 2015
 • УЧЕБНА ТЕТРАДКА: ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯ НА МАСОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, 2013
 • УЧЕБНА ТЕТРАДКА: ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, 2013
 • ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ (УЧЕБНО ПОМАГАЛО), 2013
 • ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯ НА МАСОВА ДЕТСКА ГРАДИНА,(УЧЕБНО ПОМАГАЛО)., 2013
 • Детето със специални образователни потребности (СОП) - субект в педагогическия процес на масовата детска градина ( помагало за директори на детски градини), 2011
 • Интегриране на ученици със СОП в общообразователното училище (учебно помагало за електронно обучение на директори), 2010
 • Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение (учебно помагало за електронно обучение на директори), 2010
 • Интегриране на деца със специални образователни потребности в общообразователното училище (за учители) , 2010
 • Наръчник в помощ на професионалиста "Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск", 2008

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект: BG05M9OP001-2.009 - Открий ме, изследователски - диагностичен, ОПЧР
 • Проект: „Интегриран проект за социално включване н аромите и други уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко Търново”, обучителен, Общини Бургас, Средец, М. Търново
 • Проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж , Образователен, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • 7. " Ръка за ръка, с поглед към света", с договор № BG051PO001-4.1.05-0130 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", Обучителен, Община Аксаково
 • "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", лот"Обучение на учители за работа с деца и ученици със СОП", Обучителен, МОМН
 • 6. Проект: ДО1 - 3910 от 09.04.2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 - 4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства",, Обуяителен, ЦДГ "Незабравка", гр. Бяла Слатина
 • "Подавам ти ръка - интерактивен модел за интегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности" по Договор № BG 051PO001-04.1.04-0035, Обучителен, МОМН
 • "Сравнителен модел на лингвокултурните стереотипи в европейското образователно пространство (България и Франция)", Изследователски, ФНИ към СУ "Кл. Охридски"
 • Провеждане на изследване сред деца, родители и педагози на деца в начално училище и предучилищна възраст, изследователски, BBSS-BG OOD
 • Подпомагане на обучението на деца със СОП, обучителен, СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица
 • Провеждане на изследване сред деца, родители и педагози на деца в началното училище и предучилищна възраст, изследователски, BBSS-BG OOD
 • Толерантни в многообразието, обучителен, СОУ "Хр. Ботев", гр. Сунгурларе
 • Обучение на педагози и родители за работа с деца с мултиетнически характеристики, обучителен, Център за образователни иновации
 • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, обучителен, ЦИОДУЕМ
 • Подпомагане на обучнието на деца със СОП, обучителен, СОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Златица
 • BG051PO001-4.1.04 "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", Обуяителен, СОУ "св. П. Хилендарски", гр. Златица
 • BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, , обучителен, СОУ "св. П. Хилендарски", гр. Златица
 • BG051p0001-4.1.03.OPR - "Ние играем и учим заедно", обучителен, община Балчик
 • Модел за продължаващо образование за социални работници, изследователски, БСУ
 • Център за обучение и подкрепа на деца в гр. Враца, социален, МТСП, ОПРС, по схема:"За по-добро бъдеще за децата ни"
 • Проучване на нагласите на завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България, изследователски, БСУ
 • Към свят без домашно насилие, социален, Световна банка
 • Координирани усилия за устойчиво и ефективно приложение на ЗЗД, образователен, УНИФЕМ
 • Създаване и популяризиране на пилотни модели за добри социални практики по интегрирано прилагане на ЗЗДН и ЗЗД, социален, МТСП
 • Създаване и оптимизиране на мрежа за устойчиво развитие на СГО и структури на местната и държавна администрация, Структурни фондове, МДААР
 • Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование, прогр. Гражданско общество, Гражданско общество
 • Интеграция на деца от малцинствен произход - модели на педагог. въздействие семейство - детска градина, Структурни фондове, Столична община
 • Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск, обучителен, ФАР
 • Устойчива мрежа за интеркултурен диалог и образование, университетски проекти, Евроазиатски фонд Турция - България
 • Включване на изключените, обучителен, ФАР
 • Обучение на екипи за соц. услуги за деца в общността, Проект, обучителен модул, ДСП, Пазарджик
 • Обучение на екип за работа с деца със специални потребности, с. Кошарица, Проект, обучителен модул, БСУ
 • Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България -комп. Обучение на екипи, Проект, обучителен модул, МТСП
 • Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със СОП, сборник, БСУ
 • ОП "Развитие на човешките ресурси", процедура "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", Образователен, ОПРЧР
 • "За равностоен и равноправен старт в училище", проект МТСП, ,
 • "Обучение на лични и социални асистенти", АЗ, София, ,
 • "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", проект към МТСП, ,

 

Цитирания
 • И. Дерижан. Становище за присъждане на научното звание доцент на Боряна Здравкова - ВТУ "св. св. Кирил и Методий", 2015
 • И. Дерижан. Становище за присъждане на научното звание професор на Тодор Минев - ВТУ "св. св. Кирил и Методий", 2013
 • Екатерина Люцканова. Становище за присъждане на докторска степен на Ек. Люцканова, 2012