Монографии
 • Огледалото на промяната, 2020
 • Сексология и семейно планиране, 2000
 • Практическа сексология, 2000
 • Секуалност и здраве, 1998
 • "Моето семейство, 2012
 • За любовта и секса откровено, 2010
 • "Свободни в леглото", 2006

 

Студии
 • Как да подпомогнем сексуалното и личностното развитие на децата със СОП, Фонд на ООН за народонаселението, в "Предизвикателството пубертет", 2014
 • Сексуалната медицина и двойковата терапия - възможности за изграждане на интегративна парадигма, ВМИ - От науката до леглото на болния, 2013
 • глава: "Сексологичното консултиране в психиатричната практика", Издателство на ВМИ - Пловдив, 2012
 • глава: Еректилната дисфункция - развитието на една парадигма" - в "Профилактика, диагностика, терапия - актуарни проблеми" , издателство на ВМИ - София, 2012
 • Препоръки за диатностика и лечение на еректилната дисфункция, издание на Elly Lilly, 2012
 • Препоръки за диагноза и лечение на еректилната дисфункция, Наука Кардиология, 4, 2011, 2011
 • Как да подпомогнем сексуалното и личностнтото развитие на децата със СОП, издание на ООН (под печат), 2011
 • "Сексуални разстройства и разства в половата идентичност", гл. 13 в "Психиатрия за студенти по медицина и специализиращи психиатри" под ред. на проф. В.Миланова, Сиела, 2010
 • Психосоциални аспекти на хипогонадизма, сп. "Съвременна медицина", 2009
 • Психогенни елементи в развитието на еректилната дисфункция, изд. "Хавитис", Профилактика, диагностика, терапия", стр. 270 - 275, 2008
 • Методи на изследване на електилната дисфункция, изд. "Хавитас", стр. 275 - 281, 2008
 • Еректилна дисфункция и сърдечно-съдов риск, изд. "Хавитис", 2008
 • Сексуално здраве, Bayer Health Care, 2007

 

Статии
 • Другият - ресурс или партньор в интимната връзка, Списание "Етически изследвания", бр.3р кн. 2-3, 2018, 2018
 • Природа на сексуалното желание ш фактори, влияещи върху него, БСУ "Съвременна хуманитаристика", 2018
 • Интегриране на консултативната компетентност в медицинската помощ при сексуални проблеми, Сексуална медицина - Актуални проблеми, 2017г. стр. 13 - 17, 2017
 • Партньорската компетентност - ключов фактор за здравето и психичното благополучие, Втора национална конферен;ия "Психология в медицината", Медицински факултет на Тракийския университет - Стара Загора, 2017
 • Сексологичното консултиране - от лечение на дисфункции, към изграждане на компетентности, Профилактика, диагностика , терапия - Актуални проблеми, 2016, изд. Хабилитас, София, стр, 715 - 725, 2016
 • Специфики в прехода от родителско към собствено семейство при съвременните млади българи, Годишник на БСУ, 2016, 2016
 • Развитие професионалною парадигмы в области сексологического консултирования, Издание Росийского научного сексологического общество, 2016, 2016
 • Модели на партньорските отношения в началото на зрялата възраст, Съвременна хуманитаристика, ,бр.1, 2016, стр. 47 - 57, 2016
 • Възможности за развитие на партньорската компетентност в интимните отношения и семейния живот, Съвременна хуманитаристика, бр. 1, 2015, 2015
 • Партньорската компетентност, БСУ - Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, 2015
 • Творчески генератов, Годишник на БСУ, 2014
 • Интеграция на медицинската и психотерапевтичните парадигми в областта на Сексологията, Материали от втора национална конференция по сексуална медицина, 2013
 • Родителството като функциа на семейните отношения, Годишник на БСУ, 2013
 • Отношенията в семейството като фокус на социалната работа, Годишник на БСУ, 2013
 • "6 въпроса за женския оргазъм", списание "Кенгуру", 2012
 • "Еректилната дисфункция", списание "Медикарт", 2012
 • "Как говорим за секса и интимните отношения у нас" , списание "Съвременна хуманитаристика", 2012
 • "Кризата и личния живот", списание "Грация", 2012
 • "Еректилна дисфункция", списание "Топмедика", 2012
 • Социална и емоционална компетентност - нови преспективи пред образованието и социалнаат работа, сп. "Съвременна хуманитаристика" бр.1, 2011
 • Education for health and personal development in Bulgaria, Mathematics and natural sciences, 2011
 • "Системно-интегративен подход в социалната работа" в Предизвикателства пред висшето образование в условията на криза, том 1, стр. 186 - 194, БСУ, 2010
 • Икономическа ефективност на психо-социалната помощ, в "Икономика на знанието - "Възможности и предизвикателства пред висшето образование" , БСУ, 2008
 • Детето като средство, в "Предизвикателства и парадокси пред социалната работа", БСУ, 2007
 • Преодоляване на автодискриминацията в подготовката на бъдещите социални работници, в "Предизвикателства и парадокси пред социалната работа", БСУ, 2007

 

Доклади
 • Пандемията и предизвикателствата пред онлайн психологичното консултиране, БСУ, 2020
 • Методът на психологическата симулация в дигитална среда, БСУ, 2020
 • Партньорската компетентност - необходим елемент в образованието на подрастващите, Регионална конференция по едагогика гр. Варна, май 2018, 2018
 • Психологични аспекти на еректилната дисфункция, Национална кардиологична конференция, гр. Правец, 2018, 2018
 • Потиснатото сексуално желание - същност и терапевтични възможности, Пета национална конференция по сексуална медицина с международно участие, 16 - 18 ноември 2018г. София, 2018
 • Другият - ресурс или партньор в интимната връзка, Национална конференция по етика, БАН, 2018г., 2018
 • Предизвикателствата на интимността, Фрум "Свободата да бъдеш" - София, 2018, 2017
 • Партньорската компетентност - ключов фактор за здравето и злагополучието, Национална конференция "Психология в медицината", 9 - 10 февруари , Тракийски университет - Стара Загора, 2017
 • Позитивният микроклимат на работното място и как да го постигнем, Национална конференция на РААБЕ, 2016
 • Автономни заедно, Фестивал "Изкуството да бъдеш", 2016
 • Професиональной квалификаций в области сексологий в Европе, Международная конференция Российского научного сексологического общество, 2016
 • Сексология в контексте межличностной невро психологий, Конференция Российского научного сексологического общество, 2016
 • Коректно използване на диагнозата "Еректилна дисфункция", Трета национална конференция по сексуална медицина - София, 2015
 • Да открием заедно любовта, Годишна научна сесия на БСУ, 2015
 • Партньорската компетентност - възможности за нейното развитие чрез психообразователни програми, Годишна научна конференция на БСУ, 2015
 • Възможности за подобряване на мъжкото сексуално здраве, Национална конференция по фармакология, 2014
 • Интегративен подход в лечението на диабетно болните, Национална конференция по проблемите на диабета, 2014
 • Сексуалната медицина в контекста на междуличностната невро психология, Национална конференция по сексуална медицина, 2014
 • Интимни отношения и личностно израстване, Фестивал "Изкуството да бъдеш", 2013
 • пленарен доклад "Критичен анализ на понятието "психогенна еректилна дисфункция", Първи национален конгрес по сексуална медицина", 2012
 • Потребности и нагласи при мъжете с нарушена ерекция, Национална конференция по урология - гр. Сандански, 2012
 • Двойкова терапия при сексуални проблеми, Национална клинична конференция - Варна, 2012
 • "Холистичен подход към сексуалните проблеми - интеграция между медицинската и психотерапевтичната парадигми" , Първи национален конгрес по сексуална медицина, 2012
 • "Потребности и нагласи на мъжете с еректилна дисфункция", Национален конгрес по урология, 2012
 • Тестостерон и сексуално поведение, Симпозиум "Тестостеронът в сексуалната медицина", БАН, София, ноември, 2011
 • Образование за здраве и личностно развитие, IV Международна научна конференция, ЮЗУ,Благоевград юни, 2011
 • Защо е необходима ранната диагностика и терапия на еректилната дисфункция, Сатеритен симпозиям на Ely Lilly, Пловдив, ноември, 2011
 • Съвременното преподаване по здравно образование, Конференция "Проблеми ва здравното образование" - Стара Загора, февруари, 2011
 • Симпозиум "Сексуална медицина", организиран от МУ - София, Психо-социални аспекти на сексуалните разстройства, 2011
 • Предизвикателства пред здравното образование в българското училище, Пленарен доклад пред Национална конференция по здравно образование, 2010
 • Конференция "Проблеми в сексуалната медицина" , МУ - София, Консултиране при сексуални пролеми в медицинската практика, 2010
 • Сексуално здраве и дълголетие, Фондация Хасуми, 2008
 • Специфики в прехода от родителско към собствено семейство при съвременните млади българи, Годишна научна конференция - БСУ, 2005
 • Holistic Approach to Sexual Medicine, International Scientific Cofference - Pleven Medical University, 2005

 

Учебници и помагала
 • Учебник по биология и здравно образование (в съавторство), 2017
 • Biology and Health Education - textbook for pupils in language schools, 2012
 • Сексологичното консултиране в психиатричната практика, 2012
 • За любовта и секса откровено, 2010
 • Биология и здравно образование за осми клас, 2009
 • Приятели в моя свят , 2009
 • Приятели с учителите, 2009
 • "Азбука за теб и мен" - книжка за родителите, 2007
 • "Азбука за теб и мен" - задачи за самостоятелна работа на ученици от 5 - 8 клас, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Сексологично консултиране, Семинар, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Медицински университет
 • "Актуални проблеми на съдебно-сексологичната експертиза и работата с деца, жертви на сексуално насилие", Квалификационен семинар, Национален институт по правосъдие
 • Творчески генератор, въпреуниверситетски, БСУ
 • "Онлайн консултиране на лица сговорно-речеви увреждания от град Бургас", вътреуниверситетски проект, БСУ
 • "Развитие на социалната и емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст", външен проект, финансиран от Община Несебър, Община Несебър
 • Обучение в съвременни европейски практики на социална работа" , Международен проект на БСУ, БСУ