Статии
 • МЕТОДЪТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КАРТИ В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Сборник с доклади от конференция на БСУ - 2016г., 2016
 • ВИДОВЕ ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА, Сборник с доклади от конференция на БСУ - 2015г., 2015
 • Портфолио на ученика, годишник на БСУ, 2014, 2014
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАРТИ, Сборник с доклади от конференция на БСУ - 2013 г., 2013
 • ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, 2012; http://ojs.bfu.bg , 2012
 • ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО, Годишник на БСУ, 2012
 • Електронни интернет-базирани платформи за организиране на конференции и публикуване на електронни списания., БСУ, конференция, 2011, 2011
 • OPEN PLATFORM FOR CONFERENCE ORGANIZATION, BASED ON THE "OPEN CONFERENCE SYSTEM", REALIZED UNDER A RESEARCH PROJECT OF BURGAS FREE UNIVERSITY. ISBN: 978-84-615-3324-4, ICERI2011, 2011
 • Internet-based System for E-journals, Based on the "Open Journal System", Realized under a Research Project of Burgas Free University, ISBN: 978-84-615-3324-4, ICERI2011, 2011
 • ПРОАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES”, Конференция на БСУ, 2010 г., 2010
 • Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект "TSST", БСУ, Бизнес посоки, 2010
 • Електронно обучение и колаборация по специализиран английски език, реализирани по проект "English for Special Purposes" в БСУ., Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010
 • Обучението по английски език в условията на новите реалности, БСУ, 2009
 • Enhancing the Quality of Students Education by Using a New Method of Designing Optical Fibers and Analysis of Their Parameters (в съавторство), SIELA 2009, 2009
 • LED Spectrum Analyzer (в съавторство), SIELA 2009, 2009
 • REASSESSING ESP LEARNING PRIORITIES AT BFU, ТУ-София, 2009
 • Проектиране и реализация на уеб платформа за колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат., БСУ, Бизнес посоки., 2009
 • Интерактивни методи в обучението по чужди езици, Бургаски Свободен Университет, 2008

 

Доклади
 • ЕЛЕКТРОННИ ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ, конференция на БСУ, 2011 г., 2011
 • INTERNET-BASED SYSTEM FOR E-JOURNALS, BASED ON THE “OPEN JOURNAL SYSTEM”, REALIZED UNDER A RESEARCH PROJECT OF BURGAS FREE UNIVERSITY, ICERI2011, Мадрид, ISBN: 978-84-615-3324-4, 2011
 • OPEN PLATFORM FOR CONFERENCE ORGANIZATION, BASED ON THE “OPEN CONFERENCE SYSTEM”, REALIZED UNDER A RESEARCH PROJECT OF BURGAS FREE UNIVERSITY, ICERI2011, Мадрид, ISBN: 978-84-615-3324-4, 2011
 • Игрови методи в обучението по английски език при усвояването на нова лексика, БСУ, 2008

 

Учебници и помагала
 • English for Special Purposes, 2009, (в съавторство) , 2009

 

Научно-изследователски проекти
 • Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти, Образователни услуги, БСУ
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България след присъединяването към ЕС, НИП, МОН
 • AVATAR - PROJECT NUMBER - 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP - ADDED VALUE OF TEACHING IN A VIRTUAL WORLD, LLP Comenius project, LLP Comenius project
 • Електронна платформа за организиране на конференции, НИП, БСУ
 • Интернет базирана система за електронни списания, НИП, БСУ
 • e-MENTORING: New skills and competencies for new jobs”, международен, EACEA
 • е-Wine, международен, EACEA
 • Teaching Maths through innovative learning approach and content – TALETE 518518-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP, международен, EACEA
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България, ,
 • English for Fun, НИП, БСУ
 • AVATAR - PROJECT NUMBER - 502882-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP - ADDED VALUE OF TEACHING IN A, LLP Comenius project, LLP Comenius project
 • Електронен курс по технически английски език 'English for Special Purposes', НИД, БСУ
 • Training Safety and Security in Tourism /TSST/ (2008-1-BG1-LEO05-00437 ), Leonardo da Vinci, EU
 • Keyshop - a New Culture of Learning (134022-LLP-2007-DE-GRUNDTVIG-GMP ), GRUNDTVIG, EU