Студии
 • Семинарна програма "Използване на приказките в психосоциалната работа" - форма на продължаващо обучение на педагози, Научно практически форум 2012 , Университет "Проф.д-р Ас.Златаров" - Бургас, 2012

 

Статии
 • Психобиографичният метод - да свържем означаващите, Психобиографичният метод - проекция в социалните и хуманитарните науки, ред. М.Терзиева, изд. Либра Скорп, Бургас , 2014
 • Работа с родители на деца с увреждания /на български и френски език/, Работа в екип със страдащото бебе и дете, двуезично /български-френски език/ изд. Център за психосоциална подкрепа, Българско пространство за психоанализа, София, 2013
 • Стойностите на симптома: нощно напикаване, Клинична и консултативна психология - сборник от Първи конгрес по клинична и консултативна психология, ред. В.Матанова, изд.Стено, 2012
 • Как мислим за детето, Бебето и малкото дете по пътя на порастването-практическо ръководство за работещи с малки деца в институции, изд.Център за образователни програми и социални инициативи, 2010
 • На какво ни учи Маргарет Малер, Бебето и малкото дете по пътя на порастването-практическо ръководство за работещи с малки деца в институции, изд.Център за образователни програми и социални инициативи, 2010
 • Групова работа с деца с умствена изостаналост, Методическо ръководство за работа с артистични средства в групи от деца със сензорни, слухови и интелектуални затруднения, изд. Театър "Цвете", 2010

 

Доклади
 • Символигенните кастрации и симптомите на децата. Анамнезата и нейното значение за психотерапевтичната работа с детето и родителите, Лятно училище с международно участие "Симптомът на детето", 15-17 юли, гр.Варна, 2016
 • Работа с приказки като част от продължаващото обучение за педагози, Юбилейна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември, 2016
 • Използване на приказки и кукли в социално-педагогическата практика с деца и родители, Конференция на Университет "Проф.д-р Ас.Златаров" - Бургас от 5-6 октомври 2012, 2012

 

Учебници и помагала
 • Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система - методически наръчник, 2014
 • Когато в класа ми има дете със СОП, 2012