Монографии
 • Психологично консултиране за най-малките: бебетата и техните родители, 2021
 • Психологично консултиране на деца, юноши и родители, 2007

 

Студии
 • Семинарна програма "Използване на приказките в психосоциалната работа" - форма на продължаващо обучение на педагози, Научно практически форум 2012 , Университет "Проф.д-р Ас.Златаров" - Бургас, 2012

 

Статии
 • Един начин за изучаване на аутизма и детската психоза, Аутизъм и детска психоза - сборник, 2022
 • Проследяване на напредъка при работа с деца от аутистичния спектър, Аутизъм и детска психоза - сборник, 2022
 • Желанието за дете, Психологически проекции, 2021
 • Психологично консултиране за най-малките – бебетата и техните родители, Годишник на Бургаски свободен университет, 2020
 • Първи прием на родители за психологично консултиране. Подходът на Франсоаз Долто, Годишник на Бургаски свободен университет, 2020
 • Тялото на бебето и детето като Das Unheimliche, Съвременна хуманитаристика ,, 2020
 • Бебето и играта, Игри с бебето, 2020
 • Жан Пиаже, началото на неговия професионален път и интересът му към детското мислене, сп.Съвременна хуманитаристика, бр.1/2019 (15) година Х, стр. 26-38, 2019
 • Психоанализата и лечението на деца с Генерализирано разстройство на развитието, Психоанализата в България - тук и сега, изд. Колибри, ISBN 978-619-02-0516-6, 2019
 • Ранни знаци за аутистични тенденции при бебета и малки деца, Практическа педиатрия, май 2018, година ХХ, бр. 4, 2018
 • Патогенните семейства, сприсание "Практическа педиатрия" 2018, бр.4, 2018
 • Нарушения в съня при бебето и детето, Практическа педиатрия, април 2018, година ХХ, бр. 3, 2018
 • Страхът и тревогата като знаци на психичната структура и функциониране на детето, Годишник на БСУ , 2017
 • Работа с родители на деца с увреждания /на български и френски език/, Работа в екип със страдащото бебе и дете, двуезично /български-френски език/ изд. Център за психосоциална подкрепа, Българско пространство за психоанализа, София, 2013
 • Стойностите на симптома: нощно напикаване, Клинична и консултативна психология - сборник от Първи конгрес по клинична и консултативна психология, ред. В.Матанова, изд.Стено, 2012
 • Групова работа с деца с умствена изостаналост, Методическо ръководство за работа с артистични средства в групи от деца със сензорни, слухови и интелектуални затруднения, изд. Театър "Цвете", 2010
 • На какво ни учи Маргарет Малер, Бебето и малкото дете по пътя на порастването-практическо ръководство за работещи с малки деца в институции, изд.Център за образователни програми и социални инициативи, 2010

 

Доклади
 • Психоаналитична оценка на динамиката в аутистичното състояние по време на терапевтичния процес/ ?valuation psychanalytique de la dynamique de l’?tat autistique au cours du processus th?rapeutique, Бебето и детето-тяло, език, психично /Le b?b? et l’enfant – corps, langage, psychisme, 2021
 • Бебето и дигиталните устройства, Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“, БСУ, 5.06.2020, 2020
 • Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата, сп. Практическа педиатрия, ноември 2020, година XXII, 2020
 • Тялото. Как е засегнато тялото при аутизъм и детска психоза, Лятно училище "Въпросът за психичната структура в детската възраст", 2018
 • Имитация и идентификация, Пети българо-френски семинар та тема "Идентификацията", 2018
 • Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто, Лятно училище с пмеждународно участие "Работа с родителите.Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета", 2017
 • Символигенните кастрации и симптомите на децата. Анамнезата и нейното значение за психотерапевтичната работа с детето и родителите, Лятно училище с международно участие "Симптомът на детето", 15-17 юли, гр.Варна, 2016
 • Работа с приказки като част от продължаващото обучение за педагози, Юбилейна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември, 2016
 • Детските страхове: страхът от зъболекар, Научна конференция с междунярадно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 2015
 • Зъболекарят, обектът малко а и произходът на фантазма Le dentiste, l'objet a et naissance du fantasme, Българо-френски семинар "Обектът в психоанализата", 2015
 • Използване на приказки и кукли в социално-педагогическата практика с деца и родители, Конференция на Университет "Проф.д-р Ас.Златаров" - Бургас от 5-6 октомври 2012, 2012

 

Учебници и помагала
 • Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система - методически наръчник, 2014
 • Когато в класа ми има дете със СОП, 2012

 

Научно-изследователски проекти
 • Статутът на детето по време на тоталитарния режим в България, аналитичен доклад, Международен колеж на Еспас-аналитик - Париж
 • Аутизъм и детска психоза - класически подходи и съвременни тенденции, научно-изследователска група, Асоциация Българско психоаналитично пространство

 

Цитирания
 • Бойкинова И.. "Родителски стрес и родителски стил в семейства с деца с нарушения в развитието" в "Психологически проекциии", 2021
 • Гигова С.. Възможното невъзможно, 2021
 • Донев В.,. "Разказването на истории" в "Психологически проекции", 2021
 • Кортезова Е.. "Родителски нагласи за езиковото развитие" в "Психологически проекции", 2021
 • Нели Тетимова. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИКАЗКИ В ПСИХО-КОРЕКЦИОННА РАБОТА С УЧЕНИЦИ, 2020
 • Златомира Костова. Травма и родителстване, 2018
 • Ирина Бойкинова. Изследване на родителския стил при деца в норма и деца с нарушения в развитието /6-14г./, 2017