Монографии
 • "Морал и корупция (социално психологически анализ)", 2008

 

Студии
 • Стереотипите - невидимите граници, които разделят хората, Съвременна хуманитаристика, кн.1, 2018
 • Още за операционализацията на конструкта "времева перспектива", Българско списание по психология, кн.1-4, 2018
 • Академична самоефикасност, субективно щастие и удовлетвореност от живота, "Образование, общество и личност", УИ "П.Хилендарски", гр.Пловдив, 2015
 • Психологическо оценяване в контекста на приобщаващото образование на деца с противообществени прояви, "Психология и общество", УИ "П.Хилендарски", гр.Пловдив, 2014
 • Качествено и количествено измерение на възприятието за социалното неравенство , "Приложна психология в България", бр.1, УИ "П.Хилендарски", гр.Пловдив, 2013
 • Етническа идентичност и ориентация към социално превъзходство, в: Герчева-Несторова,Г. (ред.), "Приложна психология и социална практика", УИ-ВСУ, гр.Варна, 2012

 

Статии
 • Метод за оценка на личностния интегритет, Годишник на БСУ, 2019
 • Българска версия на въпросник за властовите бази по модела на Френч и Рейвън, сп.Съвременна хуманитаристика, 2019
 • Още за операционализацията на конструкта "времева перспектива", Българско списание по психология, 2018
 • Стереотипите-невидимите граници, които разделят хората, сп. Съвременна хуманитаристика, 2018
 • Българска версия на въпросника на Пол Спектър за удовлетвореност от труда - JSS, Годишник на БСУ, 2018
 • Психологично оценяване на основните източници на професионален стрес, VІІІ национален конгрес по психология - сборник научни доклади, София, ISBN 978-619-90965-1-2 (978-954-91472), 2017
 • Рисковото поведение през призмата на самоефикасността , Съвременна хуманитаристика, бр.1(13), 46-56, ISSN 1313-9924, 2017
 • Социални стереотипи и етническа идентичност , "Новата идея в образованието", Том ІІ, "ЕКС-ПРЕС", гр.Бургас, 2016
 • Генерализираната самоефикасност - мит или реалност , "Иновации и компетентности в образованието", УИ"П.Хилендарски", гр.Пловдив, 2016
 • Формиране на самоефикасност като една от целите на модерното образование, "Образование, развитие, изкуство - позитивно развитие", УИ"П.Хилендарски" , гр.Пловдив, 2015
 • Stereotypes and Prejudices to Immigrants in Bulgaria, "Social Competences, Creativity and Wellbeing", Plovdiv University Press, Plovdiv, 2015
 • Stereotypes as stigmatizing Barriers to effective Inclusive Education , "International Journal on New Trends in Education and Their Implications", Vol.5, Issue 2, 2014
 • Inclusive Education for Minor and Juvenile Offenders , "Virtual Conference Human and Social Science (proceedings)", EDIS, Zilina, Slovac Republic, 2013
 • Стереотипни възприятия на национални общности, "Управление и образование (академично списание)", Т.9, кн.4, Университет "проф.д-р А.Златаров", гр.Бургас, 2013
 • Рискови фактори за антисоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, "Знанието - традиции, иновации, перспективи", Т.1, БСУ, гр.Бургас, 2013
 • Метод за изследване на предразсъдъчното мислене и дискриминацията спрямо жените, "Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки", УИ "П.Хилендарски", гр.Пловдив, 2012
 • Криминално поведение - същност, произход и оценка на риска, "Българско списание по психология", 3-4, гр.София, 2011
 • Лидерско поведение, групови дискусии и промяна на атитюдите, "Българско списание по психология", 3-4, гр.София, 2011
 • Изследване на ценностната система на личности с престъпно поведение, Годишник на СУ"Св.Кл.Охридски", 2003

 

Доклади
 • Психологично оценяване на основните източници на професионален стрес, VІІІ национален конгрес по психология - сборник научни доклади, София, ISBN 978-619-90965-1-2 (978-954-91472), 2017

 

Учебници и помагала
 • "Психология на убеждаването и влиянията (второ допълнено издание)", 2014
 • Психология на убеждаването и влиянията, 2011

 

Научно-изследователски проекти
 • "Студентски практики" - като академичен наставник, национален, МОН
 • "Приобщаващо образование" - като член на екипа, университетски - ПУ "П.Хилендарски",
 • Оперативна програма "Административен капацитет"/ОПАК/, ос-ІІ- Управление на човешките ресурси - Участник като служител от ИП-МВР, международен проект, Министерство на държавната администрация
 • "Помощ от колеги"/Peer support/ - ИП-МВР - като регионален координатор , национален, МВР
 • "Управление и превенция на проф.стрес сред служителите на МВР" - ИП-МВР - регионален координатор, национален, МВР