Монографии
 • Гняв и агресивно поведение при децата, 2008
 • Методи в помагащите професии, 2005
 • Очи в Очи! Как да върнем стабилността си през подкрепата на социалния работник, 2000

 

Студии
 • Forming diagnostic competence of future teachers-psychologists in the university environment. Forma??o de compet?ncias de diagn?stico de futuros professores-psic?logos no ambiente universit?rio. Perizat ABDULLAYEVA 1; Kuanysh MOLDASSAN 2; Pepa MITEVA 3; Zabira MADALIEVA 4; Bakyt ARINOVA 5; Huseyin BAHAR 6 Received: 30/09/2017 o Approved: 05/10/2017., SKOPUS, 2017
 • Управление на стреса в работната среда, PААБЕ България, актуализация № 5, 2012
 • ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, БСУ, 2010
 • Oсновни парадигми в социалната работа, под печ.или в www.assa-m.com, 2004

 

Статии
 • ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ - УСЛОВИЕ ЗА УСПЕШЕН МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ, Унибит, 2018
 • ИДЕИ Д-Р ПЕТРА БЕРОНА (1799-1871) О ВОСПИТАНИИ И ГРАМОТНОСТИ СЕГОДНЯ. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "ОТКРЫТАЯ ШКОЛА", КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ, АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2., БСУ, 2018
 • THE APPLICATION OF ART COACHING APPROACH IN GOAL SETTING IN CRISIS INTERVENTION MITEVA, P.I., ASSOCIATE PROFESSOR, PHD, BUGRAS FREE UNIVERSITY, ОДЕСА (АРТ-КОУЧ ПОДХОД В КРИЗИСНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИ, Одеса-БСУ, 2018
 • АРТ-РИТРИЙТ КАТО ФОРМАТ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БСУ, ЮНИ, 2018. Fastern European Economiks, Edukation and Law, БСУ, 2018
 • Арт-проективная диагностика в тренинге - возможность личностного развития и самопознания, Пепа Митева, PhD, Болгария, КАЗНУ, Казахстан, 2017
 • ФОКУС В ПРЕПОДАВАНЕТО НА УРОКА. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СУ, 2017. КИТЕН-, су, 2017
 • НЛП В ОБРАЗОВАНИЕТО. СБ. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСУ, СЕПТЕМВРИ, 2016., БСУ, 2016
 • TEACHER'S PROFILE. QUALITIES OF A 21ST CENTURY TEACHER-HIGHLIGHTS OF THE HIGHER EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT IN BULGARIA AND KAZAKHSTAN. Е. ONALBEKOV, AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN. Р. MITEVA, BURGAS FREE UNIVERSITY, BULGARIA, УНИВЕРСИТЕТ АСЕН ЗЛАТАРОВ, 2016
 • Преформулиране /рефрейминг/ в преподаване на лекционен курс във ВУЗ. Научна конференция с международно участие "хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-13 юни 2015., БСУ, 2015
 • Система профессионального самоопределения молодежи в Германии и Болгарии. Хабаршы, 3-2015. Оналбеков, Е.С., Митева, П., Ермекбай, К.А., 2015. , КАЗНУ, 2015
 • Творческие подходы в обучении кризисному консультированию , Алматы, Казак университети , 2014
 • Teacher,s profile. Qualities of a 21-st century teacher. "Highlights of the highner edukation strategy development in Bulgaria and Kazahstan" , сп Образование и технологии, 5/2014 , 2014
 • Самоубийство - зов о помощи (Социальная работа с детьми и подростками суицидами) , КНУ Аль Фараби, Казахстан, 2013
 • "Феноменът резилианс като ресурс за устойчивост на професионалиста в социално-психологичното консултиране", БСУ , 2013
 • "Организационна култура в училищната институция", СУ ELBOOK.EU - онлайн сборник, 2013
 • Кризисная интервенция для детей в школе, Журнал Вестник Казну, Казахстан, 2012
 • Модел за анимация в училищната среда , СУ, 2012
 • Техники кризисной интервенции как кризисного вмешательства, Журнал вестник Казну, Казахстан, 2012
 • Управление на времето на учителя. (актуализация 3 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012, Раабе България, 2012
 • Адаптация на новоназначени учители. (актуализация 4 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012, РААБЕ България, 2012
 • Практически изпит при подбор на учители (актуализация 3 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012)., РААБЕ България, 2012
 • Коучинг. Как да разпознаем съпротивите на учителя в работната среда? (актуализация 4 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала", RAAБЕ България, 2011
 • Прошката - нравствена повеля и добродетел в контекста на КИ, БСУ, 2009
 • Кризисен PR-част от корпоративната култура в организацията, БСУ, Научна конф с междунар участие 13-15 юни, БСУ, 2008
 • Емоции и агресивно поведение при ученици в начална училищна възраст /в контекста на социално-педагогическата практика/, СУ, ФНПП Юбилейна научна конференция , 2007
 • Ефективност на обученията в екипа-семинари, тренинги, тиймбилдинг, сп Твоят бизнес бр.3 год 4, 2007
 • Организационна промяна и ефектите й върху персонала. Научна конференция с международно участие, 16-18.02.2007, БСУ, 2007
 • Етикетът като алтернатива на агресивното поведение при малките ученици /съавторство/, СУ, ФНПП /под печат/, 2007
 • Опит за интегриране на хиперактивни деца в начален етап на обучение, БСУ по проект, 2006
 • Професионални квалификации в системата за социални услуги - проблеми и перспективи, БСУ, научна конференция с Международно участие, 2006
 • Преподаване на курс "Етикет и стандарти на поведение за студенти от хуманитарните специалности в контекста на европейските образователни стандарти", БСУ, научна конференция "университетското образова, 2006
 • Курсът "Кризисна Интервенция", БСУНаучна конференция "комуникативни стратегии в х, 2005
 • Агресивността, отразена в детската рисунка, сп. Педагогика, бр.7, 2005
 • Профил на социалната работа в училище, сп. Образование, под печат, 2005
 • Проверка на ефективността от проведена прогр. за редуциране на агресивно пов. при ученици в НУВ., сп. Начално училище, бр.1, 2005
 • Научное и академическое сотрудничество между университетами Болгарии и Казахстана - реальность!, КазНУ, 2005
 • Възможности за формиране на соц. умения при ученици в НУВ - примерна програма., Годишник на БСУ, межд.конф., 2004
 • Сравнителна характеристика на проявите на агресивно поведение при ученици в НУВ., сп. Начално училище, бр. 6, 2004
 • Приложение на когнит. повед. психотерапия при случай на обсесивно-компулс. разстройство., кн.1 на БАКППТ, 2003
 • Работа под супервизия - предизвикат. за обуч. и проф. израстване на студентите по СР., Годишник на БСУ, том 2, 2003
 • Някои дефицити в обучението и квалификацията на социалния работник., сб.СУ "Кл. Охридски", 2003
 • Възможности на частното училище за трансформиране на агресивността в асертивно поведение., сб. БАЧУ, нац. конф., 2002
 • Съвременно нач. училище /държавно и частно/ и фактори за агресивно поведение., Юбилеен Годишник на БСУ, 2001
 • Соц. педаг. аспекти на агресията при деца в началното частно училище., сп. Педагогика, бр. 6, 2001
 • Фокус-група като изследователски метод в социалната работа., сб. СУ "Перспективи пред СР", 2001
 • Адаптация, психична дисадаптация и стрес при деца в предучилищна и нач.учил. възраст., годишник на БСУ, том 4, 2000
 • Курсът "Основи на соц. работа" - една възм. за интеграция на лекционни интеракт. методи на препод., Годишник на БСУ, том 4, 2000
 • Социална работа в здравеопазването и оценка нуждите на кл. с наркотични проблеми, сп. Соц. медицина, бр. 1, 2000
 • Теоретико-приложно и практическо моделиране на соиалната. работа., Годишник на БСУ, том 2, 1999

 

Доклади
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, редакционна колегия на изд. Анубис, 2016
 • Методика Арт-терапии-научная конференция-ОЛИМПИАДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ, г. Алмати, април 2015. - лектор и водещ , национална олимпиада по педагогика и психология, 2015
 • Менеджмент в образовании сециалистов педагогики и социальная психология. Казахстан, международная конференция, 2015, международна научна конференция, Казну, 2015
 • Научное и академическое сотрудничество между университетами Болгарии и Казахстана-реальность! (сп. Психология в школе. 12-2015, Кабакова, М. П. Митева, 2015)., международна научна конференция Казну, 2015
 • Мотиваиця на педагогическия екип, Раабе България, 2012
 • Разработване на квалификационна програма, Раабе България, 2012
 • Кариерно развитие на социалния работник и модел на портфолио, Кариерно развитие , 2011
 • Историческите личности - символи на времето в именната система на бургаските улици (края на 19-ти -началото на 21-ви век)., СУ "Св. Кл. Охридски "- Регионален музей, Ст.Загора, 2010
 • Кризисна интервенция при деца в риск, 2008
 • Интеграция на "трудните" деца в училищна среда., БСУ Научна конф. Предизвикателства и парадокси пред СР в год на равните възможности, 2007
 • Работа под супервизия - предизвик.за обучението и проф.израстване на студ. по СД, Нац.к-я на ЦХН, Б., 2003
 • Тренинг (умение за общуване), Доктор.семинар - Китен, 2003
 • Възможности на частното училище за редуциране на агресивността при у-ци от НУВ, Конференция на БАЧУ, Сф., 2003
 • Дискусия за правата на детето, СУ "Св.Кл.Охридски", 2002
 • Медийни влияние при формиране на детските възгледи за социалния свят, Национална конференция, Сф., 2002
 • Помагането като професионална дейност в социалната работа, Първа унив.конф.по СР, Китен, 2002
 • Дефицити в обучението на студенти по социална работа, Межд.научна конф.,Китен, 2002
 • Агресивността, отразена в детската рисунка (при у-ци в НУВ), Конф. по образованито, м.XI.Б., 2001
 • Съвременно начално училище и предпоставки за агресивно поведение на децата, Юбилейна научна конференция, Б, 2001
 • Адаптация, психична дезадаптация и стрес при деца в предуч и начална уч.възраст, Межд. конф на ПНУП, Б., 1999
 • Оценка нуждите на клиента, Лятно уч-ще по соц раб., Б., 1999

 

Учебници и помагала
 • Интерактивни методи, 2017
 • Емоционална кометентност. Наръчник за НУВ. 2017., 2017
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ, АВТОРСКИ ЕКИП, 2017
 • ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ В КРИЗИСНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ, 2016
 • Изкуството да бъдем обучители. Бс, 2016. (в съавторство с Алексиева, М). , 2016
 • Умения за управление на времето на учителя, 2011
 • Социална работа с деца. Работа по случай., 2008
 • Овладяване на гнева. Корекционна програма за обществено въздействие., 2007
 • Практически въпроси за интервю при подбор на учители, 2005
 • Как да формираме социални умения у малките ученици, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Прокт по оперативна програма трансгранично сътрудничество по европейски инструмент за съседство с Черноморския басейн 2014-2020 на тема: Въздействие на замърсяванията с твъръди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазване на околната среда, изследователски, Фондация ВИА Понтика и Община Бургас
 • Проект с възлагане на Обществена поръчка с предмет: Осигуряване и подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления., изследователски, Община Разград
 • Новото утре" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа., образователен, МОН по ОП РЧР
 • Международно изследване за насилие над жени мигранти и от етноси, образователен, Фондация Екип
 • „Влажни зони за устойчиво градско развитие“ по проект на Оперативна програма трансгранично сътрудничество, относно Световен ден на влажните зони, образователен, Фондация ВИА Понтика и Община Бургас
 • Квалификация на учители, работещи в мултиетническа образователна среда , образователен, БСУ
 • Проект за квалификационна програма "Европейски модели и практики за социална работа", БСУ-Казахстан, 2016 - лектор и ръководител на секция, образователно-квалификационен, БСУ
 • Организиранее провеждане на специализирани екипни обучения, Административен капацитет, Общинска администрация Павликени, Белослав
 • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „Целодневна организация на учебния процес“ , , МОН
 • Подпомагане и обучение на деца и ученици със СОП, с. Драгоданово , BG051PO001-4.1.04- 0076 ,
 • Актуализиране на учебните програми във ВУЗ , , МОН
 • Проект "Подай ръка" Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици. Договор БС N-33.10-052/29.06.2012, Образователен, МОН
 • Проект : BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация",дог.№12-11-62 от 02.11.2012 г., администрация, функционален анализ, метод-фокус-групи, БМН Инженеринг - СИЕЛА
 • проПроект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП РЧР, Образователен, МОН
 • Проект № BG051PO001-3.1.03-0001Квалификация педагогическите специалисти", Образователен, МОН
 • Проект "Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино" , Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Административен капацитет, БМН Инженеринг - СИЕЛА, ДЗЗД
 • Проект за квалификационна програма "Европейски модели и практики за социална работа", БСУ-Казахстан, 2012 - лектор и ръководител на секция. , университетски,
 • ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР", Образователен, МОН
 • Създаване на ЦОП за деца от 3-18 г. гр Свищов, социален, Програма ЧР
 • Модел за продължаващо образование на социални работници, социален, БСУ
 • "Спортът е лек срещу агресията" , социално-педагогическо, Оперативна програма човешки ресурси, съфинансирано от Европейски социален фонд , 2007-2013 г.
 • Паметта на Бургас - история, психология, съвремие, социален, Община Бургас
 • Съвместно развитие на общността, деца и младежи в риск, социален, ОС на БЧК, Бургас
 • методика на разработване на проекти за работа с деца. създаване на дневен ц-р за деца с увреждания, гр. Свищов, социален, КСУ за деца и семейства, София
 • Методи на обучение и тренинг за превенция на насилието и агресивното поведение в училищна възраст, Социален, Столична община и КСУ за деца и семейства, София
 • Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, социален, Европейски социален фонд
 • Работа в терапевтична общност, социален, Програма Фар
 • Управление на комплекс за социални услуги на деца и семейства в столична община, социален, КЕЪР Интернешънъл
 • Преструктуриране на класическа институция, социален, КЕЪР България
 • ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР", Образователен, МОН
 • Проект "Различия, предразсъдъци и толерантност" финансиран по Договор №БС-33.15-1-003/28.09.2016 г. от ЦОИДУЕМ по Конкурсна процедура 33.15 - 2016., образователен, ЦОИДУЕМ
 • Проучване нагласите на младите хора относно насилие и трафик на млади хора, соц.психологически, БСУ
 • Светлината на един изчезнал свят - византийската култура по българските земи, исторически, Сократ
 • Фокус-групи - изсл.проект "Соц.подпомагане в България", социологически, МТСП

 

Цитирания
 • . REVIEWOF THE MASTER’S THESIS ON TOPIC OF:“ART- TECHNOLOGIES OF PREVENTION OF SOCIAL PHOBIAS OF YOUTH” PRESENTED BY SULEIMEN MADINA, MASTER STUDENT OF SPECIALTY “6М012300 – SOCIAL PEDAGOGY AND SELF – COGNITION (URFU)” OF PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCEFACULTYOF AL–FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, 2018
 • Пламен Добрев. Интерактивни методи на преподаване в часовете по история от учебник по история за 8.ми клас на изд. Анубис, 2017
 • . Жури в "Национална практическа олимпиада по педагогика и психология" - Приветствие от форума на олимпиадата и жури, 26.03.2015, г. , 2015
 • Gergana Avramova – Todorova. REVISION оf Gergana Avramova – Todorova University Assen Zlatarov, Burgas, Bulgaria. "THE NEED FOR EMOTIONAL AWARENESS AND THE ABILITY TO MEASURE IT THROUGH EMPIRICAL RESEARCH”. Reviewer PhD Pepa Miteva, Burgas Free University, 2018., 2015
 • Захарий Дечев. За професионалната дезадаптация на екскурзовода, 2015
 • Захарий Дечев. Проблеми первоначальной профессиональной адаптации начинающего екскурзовода, 2015
 • Захарий Дечев. Рецензия: технология за разработка на курсова работа по екскурзоводство., 2015
 • Зухра, М. Садвакосовой. Технологии в работе девиантного поведения: арт-терапевтический аспект, 2015
 • Зухра М. Садвакасовой. Рецензия: Технологии в работе девиантного поведения: арт-терапевтический аспект, 2015
 • Национальная Академия Наук Республики Казахстан, Институт Философии, политологии и религиоведения и Казахстанский Философский Конгресс проводят II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ "АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Участие в международна онлайн сесия на конференцията. . Модератор в международна секция на II международный Фараби форум "Аль-Фараби и современность" 7-8 апреля 2015 года Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 2015
 • Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Национальная Академия Наук Республики Казахстан, Институт Философии, политологии и религиоведения и Казахстанский Философский Конгресс проводят II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРАБИ ФОРУМ "АЛЬ-ФАРАБИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Участие в международна онлайн сесия на конференцията. . Модератор в международна секция на II международный Фараби форум "Аль-Фараби и современность" 7-8 апреля 2015 года Казахский национальный университет имени аль-Фараби, , 2015
 • д-р Ася Асенова. Член на Жури в СУ за заемане на ак дл Доцент в СУ , 2014
 • доц. д-р Соня Георгиева. Учебна програма на дисциплина „Етични основи на социалната работа» , 2014
 • Петкова, И. Модел за обвързване на кариерно и професионално израстване на учителя. Сб. от ІІ-я научно-образователен форум Съвременни предизвикателства пред учителската професия. , 2011
 • Борис Минчев. Психология на човешкото развитие. , 2011
 • Бояджиева, Н. . Aрт-терапията в научните изследвания и университетското образование за помагащите професии. Сб. Научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25 -26 юни., 2010
 • Мария Ганева. Социална работа с деца. Работа по случай., 2008
 • . Alan Ruby1 and Colleen McLaughlin2 1 University of Pennsylvania Graduate School of Education, USA 2 University of Cambridge Faculty of Education, UK. Teachers’ Work Practices in Kazakhstan: Some Comparative Insights from TIMSS 2011 to Guide Curriculum Implementation, 2008
 • Б. Житарова. Супервизия, 2006
 • Трашлиев, Р., Г.Колев, И. Дерижан . Детето като обект на социалната работа, 2006
 • Даниела Кемчева,. Дипломна работа за 2 ПКС , 2005
 • Илияна Пенчева. Илиана Петкова. Модел за обвързване на кариерно и професионално израстване на учителя. Сб. от ІІ-я научно-образователен форум Съвременни предизвикателства пред учителската професия, ДИУУ към СУ "Св.Климент Охридски", 2012, 2005
 • . REVIEWOF THE MASTER’S THESIS ON TOPIC OF:“ART- TECHNOLOGIES OF PREVENTION OF SOCIAL PHOBIAS OF YOUTH” PRESENTED BY SULEIMEN MADINA, MASTER STUDENT OF SPECIALTY “6М012300 – SOCIAL PEDAGOGY AND SELF – COGNITION (URFU)” OF PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCEFACULTYOF AL–FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, 2005
 • Нели Бояджиева. Проблеми на консултирането в образованието, 2005
 • Нели Бояджиева. Консултирането в социалната сф, 2004