Статии
 • "Социално-психологически проблеми при деца лишени от родителски грижи от 1 до 3 години", БСУ, 2007
 • "Толерантността в контекста на равните възможности, предизвикателство пред помагащите професии в България", БСУ, 2007
 • Апробиране на модел за социална работа с жертви на насилие в контекста на стандартите за социални услуги в България, БСУ, 2006
 • "Анализ на стандартите за социални услуги в общността в контекста на европейския модел", Бургаски Свободен Университет, 2006
 • Намаляване рецидива от правонарушения сред младежи от ромски произход - Наръчник на професионалиста, програма ФАР,2000, 2004
 • Мястото и ролята на помагащите професии в борбата срещу домашното насилие и в помагане на жертвите п, Год.на БСУ, том 9, Бургас, 2003
 • Социална работа с криминално проявени групи в България, Нац.научна конф.-Сборник докл., 2003
 • Насилие, травма, дезинтегриране, Год.на БСУ, Бургас, 2001
 • Психо-социалното консултиране на рискови групи в България - твърда стъпка към устойчива социална пол, Лятно у-ще, Китен, 2001
 • Социално-псих. консултиране на жени жертви, 2000
 • Strategies Against Domestic Violence, Women Law and development..., 2000
 • Обучение в "Методи за социална работа" в програма Социални дейности към ЦХН в БСУ, Год.на БСУ, т.4, Бургас, 2000

 

Доклади
 • "Толерантността в контекста на равните възможности, предизвикателство пред помагащите професии в България", Конференция ЦХН, 2007
 • Социалната работа с криминално проявени групи в България, Нац.к-я на ЦХН, 2003
 • Въздействие на глобализацията върху положението на жените в България, 9-межд.конф. AWID -Мексико, 2002
 • Насилие, травма, дезинтегриране, юбилейна научна конф. - БСУ, 2001
 • Нов подход в работата с групи- предизвикателствопред социалната политика в Бълг., междун.конф. ТЕМПУС, 2001
 • Социално-психолог.консултиране на жетви на насилие, междун.конф. ТЕМПУС, 2000
 • Преподаването на социална работа с групи в БСУ, нац.конф.по соц. работа, 1999
 • Предизвикателствата на развитието при работа с общности, нац.конф.по соц. работа, 1998

 

Учебници и помагала
 • "Овладяване на гнева" - Наръчник за работа в пробационните служби, 2007
 • "Овладяване на гнева" - Наръчник за работа с пробационните служби, 2007
 • Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели, 2006

 

Научно-изследователски проекти
 • Изграждане на среда за устойчиво прилагане на закона за защита срещу домашното насилие в България, проект, Фонда за жените към ООН
 • "Превенция на институционализация, чрез предоставяне на иновативни социални и обучителни услуги за деца в риск", проект, програма ФАР на ЕС
 • "Превенция на трафика и сексуалната експлоатация сред деца от рискови групи", проект, Фондация ОАК
 • Изграждане на национален модел за мониторинг и интердисциплинарна интервенция на лица пострадали от домашно насилие, проект, Министерство на финансите
 • Повишаване чувств. на обществото и въвличане на институц. за борба с трафика на, проект, Фондация IREX и прав. на САЩ
 • Превенция трафика на хора в Бургаските училища, проект, програма GTZ - Германия
 • Гражданско наблюдение на съдилищата на случай с домашно насилие, проект, Институт Отворено Общество
 • Повишаване чувствителността на обществото по проблема трафик на хора, проект, Ф. IREX и департамента на САЩ
 • Нови практики за намаляване на домашното насилие -екипен подход с полицията, проект, Институт Отворено Общество
 • Гражданско наблюдение над съда на случаи свързани с домашно насилие, проект, Институт Отворено Общество
 • Не на домашното насилие! Законът е защита!, проект, Институт Отворено Общество
 • Няма оправдание за домашното насилие, проект, Ф.Отворено общество
 • Пилотна програма за борба с насилието чрез обучение и консултиране на мъже, проект, UNIFEM
 • Създаване на групи за самопомощ на сексуално насилени млади момичета, проект, Ф.Мама Кеш - Холандия
 • Домашното насилие и възможностите на институциите за справянес него, проект, Институт Отворено Общество
 • Утвърждаване на гр.ценности чрез овластяване на групи срещу насилието, проект, Обед.Холандски Фондации
 • Providing shelter for women victims of violence, проект, Global Fund for Women
 • Предоставяне на убежище за жени жертви на насилие, проект, Global Fund for Woman
 • Център за социално-псиполог.консулт на жертви на насилие, проект, Ф.Отворено Общесдтво София
 • Кампания в застъпничество за безплатна юридическа защита на жени жертви на насил, проект, Ф.Отворено общество
 • Подобряване на междуетническите отношения, проект, БРС финанс от Ф-я Крал Бодуен
 • Социално партниране на самотни майки от ромски произход, проект, А-я Поведение и здраве-ФРГО
 • Път към демокрация чрез гражданско образование в ромската общност, проект, Бургаски ромски съюз