Монографии
 • Речева реализация на граматическите езикови възможности в изказа на българските вестници, 2013
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестницитев България, 2005
 • Морфемното равнище - динамичният консерватор на езиковата система, 1999

 

Студии
 • Етнически и религиозни рефлексии на читателските аудитории, степен на грамотност и доверие при отразяване на етнически проблеми, в книгата "Читателски рефлексии на вестникарския език". , БСУ, 2011
 • Езиков анализ на политически текстови изборни технологии. Видове политически речеви стратегии, Годишник на БСУ, 2007
 • Реторическа стратегия, Стратегии на текста. Сборник, Бургас, 2006
 • Морфо-синтактични особености на СБЕ като национален, балкански и славянски, ВолГу, сер., 2003
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи ог чужд произход в СБЕ, Годишник на БСУ, т. VІІ, 2002
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ, Годишник на БСУ, т. VІ, 2001
 • Динамика на формоизменението в съвременния етап от развитието на българския език, ч. ІІ, Годишник на БСУ, т. ІV, 2000

 

Статии
 • Съвременната българска езикова култура - опит за диагностика, Да (пре)откриваш думите; Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015
 • Морфосинтактични релации или синтактична идентификация с морфологични средства, БСУ, сп. "Съвременна хуманитаристика" кн. 1, 2014 г., 2014
 • Практикоприложни аспекти на граматиката на съвременния български език, БСУ, сб. доклади от научна конференция на тема "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Академична реторика - споделени възможности и ползи, БСУ, сб. доклади от конференция на тема "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • Експликацитивна вариативност на една глаголна форма, Международно социолингвистично дружество, 2013
 • Предикативността като средство за въздействие в заглавията на вестниците. Сб. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България, Бургаски свободен университет, 2013
 • Експликативна вариативност на една глаголна форма (върху материал от български вестници) , Езикът във времето и пространството - конференция на Международното социолингвистично дружество, 2012
 • Честотност и темпорални особеносит в употребата на глагола като изразно средство в езика на вестниците в България, Паисиеви четения - конференция на ПУ "Паисий Хилендарски", 2012
 • Хоризонти на вестникарския език според философията на постмодернизма, БСУ, сп. Съвременна хуманитаристика, 2011
 • Езикът на вестниците в България като огледало на глобални и национални тенденции в сферата на социалните, етническите и културните процеси, статия в книгата "Читателски рефлексии на вестникарския език", БСУ, 2011
 • Читателски рефлексии на вестникарския език, сп. "Съвременна хуманитаристика" бр.1, 2011
 • Блоговете - интелектуалните салони на съвременното общество, Международно дружество по социолингвистика, 2010
 • Синхрон и колизия между кодифицирана книжовна норма и узус в съвременния български език, ПУ Паисий Хилендарски", 2010
 • Релацията ценности~колоквиализация на вестникарския език, БСУ, 2010
 • Гурмекултурата и връзките с обществеността в туризма, БСУ - Годишник, 2010
 • Комуникационни предизвикателства към съвременните организации, Годишник на БСУ, 2009
 • Медии и R - обречени на връзка с проблеми, Сп. "Съвременна хуманитаристика", 2009
 • Обем на лексикалното познание, сп. Бълг. език и литература, кн.6, 2008
 • Структура и инструменти на манипулативното въздействие в рекламните текстове, Годишник на БСУ, 2008
 • Рекламни манипулативни тактики, Икономика на знанието, БСУ, 2008
 • Подготовка за преговори и воденето им до успешен край, ВолГУ, 2007
 • Видове политически речеви стратегии, Русе, ТУ "Ангел Кънчев", 2007
 • Нашествието на чуждите думи - опасност или необходимост, Русская словесность в контексте современных интегр, 2006
 • Езикови изразни средства за изпълнение на комуникативната задача сугестия, БСУ, Присъединяванетона Б-я към ЕС -предизвикателс, 2006
 • Комуникационни предизвикателства към съвременните организации. В сб. "Модернизация и традиции - Нижнее Поволжье как перекресток культур: материалы международной научно-практической конф., посвящ. 100-летия со дна рождения акад. Д.С.Лихачева, г. Волгоград,, Междунар. благотворит. фондация им. Д.С.Лихачева. , 2006
 • Дискурсът - комуникативен или речев акт, Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър, 2006
 • Анатомия и физиология на манипулацията и/или убеждението, БСУ, 2005
 • Инвариантни характеристики на убеждаващата реч, Годишник на БСУ, т. ХІІІ, 2005
 • Синтактични реализации на семантичната роля място (локус), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Наумн, 2004
 • Съвременният български език - мода, удобство или вярност към ценностите, Езикът-средство за образ.,наук, 2004
 • Реторическият дискурс - форма-средство за убеждаващо говорене, Годишник на БСУ, т., 2004
 • Колизия между узус и кодифицирана норма при местоименията в СБКЕ, Предизвикат. пред образ. и нау, 2004
 • Синтактични функции и семантични роли на наречието, Научна конф., Ст. Загора, 2003
 • Сигматика и семантика на словосъчетания, съдържащи наречие, Год.на БСУ, том. ІХ, Бургас, 2003
 • Технология на ефективната речева комуникация, Хуманитарното знание-традицион, 2003
 • Биаспектуални и видово асиметрични глаголи - критерии за различаване, Езикът-история и съвременност, 2002
 • Граматически особености на глаголи от чужд произход в СБЕ, ПУ"ПХ", т.40,кн.1,Филологии, 2002
 • Морфологични процедури за синтактична идентификация, Съвременни лингвистични теории, 2001
 • Морфо-синтактични особености при назоваване на действия със съществителни имена, Университетът през третото хил, 2001
 • Когнитивни и комуникативни аспекти на речевата дейност в научния стил на речта, Чуждоезиково обучение за специалисти, 2001
 • Синтагматика на морфологично равнище, Езиковедски изследвания в паме, 2001

 

Доклади
 • Промени в глаголната система на българския език, Арнаудови четения, РУ "А.Кънчев", 2008
 • Гурмекултурата и връзките с обществеността в туризма (юни 2007), Х юбилейна м/нар. н. конф. "Културни различия и комуникация между културите", 2007
 • Езиков анализ на политически текстови манипулативни тактики (юни 2007), СУ "Кл. Охридски", Фак. "Слав. филологии", 2007
 • За вътрешната диалогичност на политическата реклама (октомври 2007), Юб. н. сесия ЮЗУ "Н. Рилски" - 10 години Връзки с обществеността, 2007
 • Нестандартната морфология на глаголи от трето спрежение, ПУ "П.Хилендарски", Славистичен спимпозиум, 2006

 

Учебници и помагала
 • Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски практики по журналистика, 2009
 • Реторика - теория и практика на убеждаващото говорене, 2004
 • Самоучител по правопис, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, Фундаментално научно изследване, Фонд "Научни изследвания"
 • Успяваме в настоящето, гледаме към бъдещето, научно-практически проект, БСУ
 • Професионализъм в обучението по журналистика, ОП "Човешки ресурси", МОН
 • Стратегии на текста, изследователски проект, БСУ
 • Характеристика на лексикалното познание на образования носител на български език, изследователски проект, БСУ
 • Стратегии на текста, изследоват. проект, БСУ
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ, изследовет. проект, БСУ
 • Развитие и социална интеграция на деца от високо рискови общности, изследоват. проект, МТСП
 • "Отворена врата за равен достъп", изследоват. проект, фонд. Отворено общество

 

Цитирания
 • Красимира Чакърова. Българистични студии, "За форм, 2004
 • Петя Асенова. Балканско езикознание, 2002
 • Иван Куцаров. Славяните и славянската филоло, 2002
 • Ваня Зидарова. Очерк по българска лексикологи, 2000
 • Върбан Вътов. Лексикология на българския ези, 2000