Монографии
 • Болестите в/на литературата /колектив/, 2017
 • Литература и медии, 2014
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България ((колектив), 2013
 • Читателски рефлексии на вестникарския език (колектив) , 2011
 • Литературните сюжети на печата, 2008
 • Антон Страшимиров. Пет символистични пиеси / в съавторснво с М.Гергинова/, 2008
 • Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите., 2007
 • Екстазите на времето. Морис Метерлинк и българската утопия за симоволистична драма. Бургас, 1999
 • Петко Ю.Тодоров-Концептуализация на междужанровите пространства. София, 1999
 • Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми). Бургас, 1998

 

Студии
 • "Читателски рефлексии на вестникарския език", гл.2, раздел 2 , 33-56, БСУ, 2011
 • Интерпретативна стратегия на литературно-оценъчни текстове върху творчеството на Г. П.Стаматов, БСУ, 2006

 

Статии
 • Поезия на нощта, сп."БЕЛ", кн.3, с. 325-336, Web of science, 2018
 • Стилистически характеристики на мода и лайфстайл в социалните медии", сп."Съвр.хуманитаристика", бр.1, Ebsco, 2018
 • "Градът и жената", сп."Обществени комуникации",8,248-260,CEOL, 2018
 • "Loca nocturna или за типологиите на българската сиволистична нощ", Сб."Свят и смисъл", 217-227, УИ"Кл.Охридски" , 2018
 • "Самарът на Санчо" или за граничната семантика на българската публицистика", Сб."Мед.среда, публ. и стр.комун.", 266-280,УНСС, 2018
 • "Г.П.Стаматов - жената в света на симулакрума", Сб."Жените в бълг.лит. и култ."370-379,УИ"Кл.Охр, 2018
 • "Унаследяване на символизма и неговите употреби", "Азбуки", с.2-6, 2018
 • "Обратна гравитация", сп."Море", бр.3, 205-206, изд. на Общ. Бургас, 2018
 • "Перо от черен котарак", сп."Море", бр.3, 208-209, Изд. на Общ. Бургас, 2018
 • Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация, сп."Съвременна хуманитаристика", 2017
 • Медийните образи на книгата, Годишник на БСУ, 2017
 • Трансформативни парадигми в съвр. хуманитаристика и интердисциплинарно знание, Сп."Съвр..хуманитаристика", бр.1,67-75, 2016
 • Разследваща журналистика, криминална литература и ъндърграунд-движение в парадигмата, Сб."Криминалното.Факти и фикции",215-226, 2016
 • "Мирисът на меланхолията", парфюмът на очакванията и душата мимоза", Сп."Библиотеката", бр.3,65-69, 2016
 • Поети и критици или за диалога "Златорог" -"Хиперион", Сб."Ив. Радославов", "Фабер", 139-144, 2016
 • Средновековнит княз и модерният декадентски лабиринт, Сб. "Quadrivium", "Фабер", 473-480, 2016
 • "Юбилейна кръгла маса "25 години хуманитарно знание на ЦХН", Сп. "Съвременна хуманитеристика", бр.1,87-88, 2016
 • "Мнемозина и камъкът", "Паметта на камъка", "Божич", 3-6, 2016
 • "Визуалната култура в съвременната хуманитаристика и в хуманитарното образование", Сб."Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Йовков . типологии на мълчанието, 9 -13 стр., "Добруджа" . Добрич, 2016
 • "Caprichos" в поезията на Петя Дубарова, Сб. "Болестта в литературата, Б., 73-88, 2015
 • Разказът "Нестинарка" - стилистика на нестинарското пространство, Сб. "Да преоткриваш думите", Пл., 240-249, 2015
 • Съвременната хуманитаристика и знанието, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", Б, 39-43, 2015
 • Медийното мълчание, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.2, 2015
 • Имената на книгата, Сб. "Хуманитарните науки днес", С., 2015
 • Завръщане в митовете, В. "Слънчев бряг", бр.15, 7, 2015
 • От авторитета до мита, Сб."Българско и модерно", С., 157-169, 2014
 • За едно оригинално, иновативно и интердисципринарно изследване, "Литературен вестник", бр.36, с.6, 2014
 • За модерната теоретическа парадигма и нейните практически употреби при актуализирането на учебни програми., Сборник от конф. "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", 2014
 • За съдържателните експликации в дистанционен курс на обучение, Сборник от конференция "новите идеи в образованието-инвестиция в бъдещето, 2014
 • "Аз журналистиката" vs "Ние журналистиката", сп. "Съвременна хуманитаристика", бр 1, 2014
 • Обречен на "неизбродимите ловни полета но литературата" - В сб."Национална памет и личен дълг", АИ "Проф. Марин Дринов", София, 111-114, 2014
 • Литература и публицистика, сп."Черно и бяло", изд. на СБЖ, 28-29, 2014
 • Журналистически топоси на културата, сп. "Черно и бяло", бр.87, 10-12, 2014
 • Проблемът за слепотата в драмите на А. Стриндбег, М.Метерлинк, А. Страшимиров, Сб. "Огуст Стриндберг и ХХI век", С., 121-131, 2014
 • Таблоидизации и таблоиди, Сб. "Етнопсихолингвистични и социол. аспекти на медийния език на пресата -БСУ, 2013
 • Хемингуей или за "Пулицър" и за "Нобел", Сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, 2013
 • Опити върху Григ, електронна публикацияhttp://calic.balkansbg.eu/conferens/de-la-musique-avant-toute-chose/98-trials-on-grieg.html, 2013
 • "Нестинарка" на К. Петканов и "Нестинарка" на М. Големинов - от мита към разказа и музиката , НТ на ЮЗУ - Благоевград, 2012
 • Посветени текстове, Юбилеен сб. в чест на М. Цанева, издат. на БАН, 2012
 • От авторитета до мита, Издателски център "Боян Пенев", БАН, 111-124 с., 2012
 • Петя Дубарова и " прокълнатите" поети, 22-30 стр., " Libra Scorp" . Бургас, 2012
 • Джаз журналистика, БСУ , сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1, 10-17 стр., 2012
 • Г.П.Стаматов - метонимии на желанието, УИ "П. Хилендарски"- Сб. "Езикът на времето",378-384, 2012
 • "История славянобългарска" на П. Хилендарски - медийни ефекти , УИ "П. Хилендарски", 2012
 • Проблемът за слепотата в драмите на А.Стриндберг, М. Метерлинк, А. Страшимиров , УИ "Св.Климент Охридски", 2012
 • "История славянобългарска " на П. Хилендарски - медийни ефекти, ПУ "П. Хилендарски", 2012
 • Темата Етнос в медийния език на пресата, Годишник на БСУ, 88-96, БСУ, 2011
 • Разследващата журналистика - теоретически аспекти, БСУ, сп. "Съременна хуманитаристика" ,бр.2, 5-11, 2011
 • Времето на литературно-медийния разказ, УИ"П.Хилендарски" - Научни трудове, т.49-107, 2011
 • Г. Стаматов и А. Шницлер - маски и съновидения. В сб. Традиции и приемственост, т. 2, 107-120, " Фабер", 2011
 • Европейският съюз в медийния език на пресата преди и след присъединяването на България към ЕС, В: Сборник от международна конференция на БСУ, 2011
 • Сънищата на П. Славейков и безсъниците на Яворов, "Фабер", с. 60-78, 2011
 • За "Поезията и музиката", В: Сборник в чест на К. Протохристова, "Фабер", с. 571 , 2010
 • "Тъгите за декадента", сп. "Море", бр.2, 218-221, 2010
 • Книгата и медията - практики на четенето, В: Сб. на БСУ от Междунар. научна конференция , 2010
 • Журналистът Симеон Радев - законодател на жанра и стила в началото на ХХ век, Годишник на БСУ , т. XXIII,139-144, 2010
 • "Песента на Солвейг" - Йовков, Ибсен, Григ, Добрич, 2010
 • Литературен текст и медиатекст. Междутекстови връзки, трансфорвативност, жанрови смесвания., Научни трудове на ПУ, т.48, кн.1, сб.Б, 172-181, 2010
 • Българските декаданси - съграждане на канона., "Фабер", 164-171, 2010
 • Литература и медии, Русенски университет, Научни трудове, т.49, с.6.3, 74-77, 2010
 • Атанас Далчев - ноктюрни, В: Сб."Доброе слово дати", Шумен, 225-232, 2009
 • Антологиите в медийния сюжет Яворов-Траянов/ наблюдения върху литературния печат от 20-те години на 20 век/, В: Сп."Български език и литература", кн.2, 26-32, 2009
 • За ненаписаната история на българската публицистика, издателство "Бряг", Бургас, с.15-24, 2009
 • Непознатото българско ноктюрно - идентификации в печата, В: сп.Управление и образование", Бургас, т.5, кн.3, 259-266, 2009
 • Журналистът Пейо Яворов - посвещаване на поезията в журналистика, В: Годишник на БСУ, т.20, 163-171, 2009
 • За съвременната хуманитаристика, В: сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ,бр.1, 5-11, 2009
 • Знанието - рефлексии и практики, В: Сб. "Университет, практика, професия", БСУ, 13-19, 2009
 • Изумрудените скрижали, В: сп.Страница, бр. 3, стр.71-75, 2008
 • Боян Пенев и Иван Радославов - критически апологии., В: Сб."Боян Пенев", Шумен, 27-37, 2008
 • От авторитета до мита (наблюдения върху модернистичния печат от първите три десетилетия на XX век), В: сп."Български език и литература", бр.6, с.41-49, 2008
 • Синестезиите - теоретически модели и художествени практики, В: Сборник от межд. научна конференция на БСУ, 96-108, 2008
 • Публицистика и литература - проблемът за граничността, В: Годишник на БСУ,т. 19, 35-41, 2008
 • Рецепцията Ибсен - Метерлинк в критическите текстове на Антон Страшимиров., Университетско издателство на СУ, 2008
 • Литературните години и печатът, В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", т.46, с.7, 111-115, 2007
 • "Regina mortua" на Теодор Траянов в българския печат, В: Годишник на БСУ,т. 17, с.154-162, 2007
 • Г.Стаматов и А. Шницлер - съчленяване на интериора, В: Сб."Интериорът в л-рата, живописта, бита", Шумен, 38-45 , 2007
 • Полемики в периодиката. Георги П.Стаматов в бълг. печат в началото на XX век., В: Сборник"Вестникът и обществото", Варна, 200-212, 2006
 • Грехът като маска, В: Сб."Класика и авангард",София ,139-143, 2006
 • Приказката за прилепа и гълъбицата или еротичните идентификации на Антон Страшимиров, В: Сб. Политики на различието...", Унив. изд."Св. Кл.Охридски", 56-67, 2006
 • Статията "Градът" на Иван Радославов и проблемът за българското ноктюрно, В: Годишник на БСУ, 9-15, 2006
 • Списание "Наш живот" в контекста на модернизма, В: Сб. "Присъединяване на България към ЕС", Бургас, т.I, 59-64СУ, 2006
 • Списанията "Наш живот" и "Звено" -употребите на декаданса, Научни трудове на ПУ, т.44, кн. 1, с.199-210, 2006
 • Г.П. Стаматов - между същностите и привидностите - автореферат на дисертация за присъждане на научната степен дфн, Бургас, 2006
 • Г.П.Стаматов - митологии на вампирското, В: Сб."Как с думи се правят светове", София, 78-88, 2005
 • Некомуникативният Георги Стаматов, В: Сб."Комуникативни стратегии в хуманитаристиката",Бургас, 75-79 , 2005
 • Митове за гласа, В: Годишник на БСУ, т. ХIII, 47-53, 2005
 • Жената-изборът на Стаматов, В: Сб. Класика и литературна история", УИ"Н. Рилски", 240-247 , 2005
 • Текстът Стаматов и неговата безлицевост, В: IСб."Епископ-Константинови четения",Ш.,т.X, 210-215, 2005
 • Проблемът за вътрешната идентичност в творчеството на Морис Метерлинк, В: "Сб. в чест на проф. С. Хаджикосев",София, 56-62, 2004
 • Георги Стаматов - профили, В: Сб."Хуманитарното знание" , Бургас, 63-67, 2004
 • Драмата"Кръв и вода" на Г.П.Стаматов, В: Сб."Научна конф. с межд. участие", Ст.Загора, т.6, 425-429, 2004
 • Г.П.Стаматов и А. Страшимиров - ероси, Сб."Предизвикателствата пред образованието", Бурга, 2004
 • Метонимии на желанието, В: Сб."Бълг. литература.История и съвр.", Шумен, 51-59, 2003
 • Георги Стаматов - забрани и трансгресии, В: Сб."Езикът и л-рата в епохата на глобализацията",С. 101-107 , 2003
 • Лицата на парадоксалното, В: "Год.на БСУ, том 9, Бургас, 165-170, 2003
 • Георги Стаматов като интерпретатор на библейското, В: Сб."Религия, образование, общество", Кърджали, 362-368, 2003
 • Памет за Ерос, В: Годишник"Епископ-Кохстантинови четения", Шумен, 127-132, 2003
 • Реторика на историята в драмите на Иван Вазов, Сб."Наследството Вазов", Пловдив, 139-146, 2002
 • Петя Дубарова - синестезийното лирическо тяло, В: Сб. "Творч. на П.Дубарова", Пловдив, 47-57, 2002
 • Георги Стаматов - опитът за греха., В: Сб."Балк.научна конфер" ,Кърджали,138-140, 2002
 • Лицето и маската (тайните на многоликостта в разказите на Георги Стаматов), В: Годишник на ШУ "Епископ-Конст.четения", Шумен, т.6-7, 131-139, 2002
 • Георги Стаматов - дискурсът на любовното писмо, В: Годишник на БСУ, т.VII, 242-246, 2002
 • Георги Стаматов - еротично-пагубният разказ, Годишник на ПУ"Паисий Хилендарски", Пловдив , т.40, кн.1, 45-51, 2002
 • Посланията на погледа, сб"Посланията на Йовков" -Добрич, 29-35 и в Годишник на БСУ, 2004, т.11, 163-173, 2001
 • Георги Стаматов - играта на маските, Сб. "10 години БСУ" , т.5, 216 - 224, 2001
 • Речник на символите в символистичните драми на А.Страшимиров, ІІ част, Годишник на БСУ, т.6, 209 - 215, 2001
 • "Сребърната струна" или за интертекстуалния смисъл на цветовете в символистичния театър на Страшимиров, Сб. на ВТУ"Св.Кирил и Методий", 94-101, 2000
 • Проекции на "неподвижния" театър на Морис Метерлинк в българската символистична драма, В: Филологически сборник, В.Търново, 261-266, 2000
 • Речникът на символите в символистичните драми на Антон Страшимиров, I част, Год.на БСУ, т. IV, 268-278, 2000
 • Парадигмите литературност - художественост в творчеството на Антон Страшимиров, Юбилеен сборник"25 год. Шуменски университет ",119 -122 , 2000
 • Към проблема"Морис Метерлинк и българската литературна критика от първите три десетилетия на XX век" , Сб.Западноевропейският модернизъм и славянските литератури", В.Търново, 99-107, 1999
 • За интертекстуалната структура на Яворовите драми, Сб. "120 години от рождението на Яворов",В.Търново,182-192, 1999
 • Тялото - проекции на марионетъчния "театър на смъртта", В: Годишник на БСУ, т.2, 166-176, 1999
 • Зрящата душа - гледането и проглеждането (визуалност на трaнсцеденталното), В: Годишник на ВТУ "Проглас", /приета за печат/ , 1999
 • Морис Метерлинк - енигматични предизвикателства, Годишник на БСУ,т.1, 345-354, 1998
 • "Неподвижният" театър на Морис Метерлинк и "Страхил страшен хайдутин" на Петко Тодоров, сп.Език и литература /приета за печат/, 1998
 • Интертекстуалният език на звуковете в символистичните драми на Антон Страшимиров, Сборник научни трудове на ПУ,т.36,кн.1, 403-408, 1998
 • Драмата "Св.Иван Рилски" на Страшимиров - в лабиринта на интертекстуалното разбъркване, Сб."Началата на литературата"- СУ"Св.Кл. Охридски"/под печат/, 1998
 • Драмата "Към слънцето" на Антон Страшимиров в контекста на символистичния "театър на смъртта" , Сборник на Институт по литература / под печат/, 1997
 • Виденията" на Антон Страшимиров в контекста на библейската образност. , : Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, 1996, 156-160., 1996
 • Стилистика на абсурдното пространство, Сборник на Университет "Проф.А.Златаров", 88-93, 1996
 • Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимиров. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". , Издателство на ВХТИ Бургас, 1994
 • Стилово развитие на монологични структури в прозата на Антон Страшимиров. , Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе. 1994, т. ХХХV, серия 9, 170-177., 1994
 • ."Поемите в проза" на Антон Страшимиров, : Проглас. 1993, кн. 3, 57-69., 1993
 • ."Драматургичната" проза на Антон Страшимиров, : Език и литература. 1992, кн. 1, 111-118., 1992
 • Лирическото начало в прозата на Антон Страшимиров, - В: Литературна мисъл. 1990, кн. 3, 32-47., 1990
 • Литературен и учебен анализ на разказа "По жицата" от Йордан Йовков , Сборник ХІ Пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1985, 3-9., 1985
 • .Разказът "Серафим" от Й. Йовков в средния курс , Сборник Х Пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1984, 55-56., 1984
 • Средства за създаване на драматично напрежение в театъра на Метерлинк., Сборник на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1977, кн. 3, 313-327., 1977

 

Доклади
 • Синхронии, Конференция на Община Бургас, 2017
 • "Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов или за големите литературни сюжети на печата", Научна конф."Сънищата на П.Славейков и безсъниците на Яворов" -Шумен, 2007
 • . Повествователят Страшимиров и европейската драма от края на ХІХвек, Научна сесия в памет на академик Петър Динеков "Теоретически и исторически аспекти на наратива", 23-24 февруари 1996, Пловдив (неотпечатан, 1996
 • Естетическите търсения на Антон Страшимиров в контекста на литературното развитие от края на 19 и първите три десетилетия на 20 век , Национална научна конференция "Литературоведчески доктрини и методики (свое чуждо, традиционно-съвременно, адекватност-неадекватност)". 19-20 май 1994, Велико Търново (неотпечатан) , 1994
 • Драмата и романът (Морис Метерлинк и Антон Страшимиров - развитие на жанра). , ХІІ пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев", 3-4 април 1986, Велико Търново (неотпечатан)., 1986

 

Учебници и помагала
 • Сборник "Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика" - предговор, редактор и съставител, 2009
 • Сборник "Стратегии на текста" - предговор, редактор, 2006
 • Творчеството на Петя Дубарова - в и извън социалната определеност, 2002
 • Помагало по български език за чуждестранни студенти (в съавторство с Е. Терзиева)., 1991
 • Български език за чуждестранни студенти от ІІ курс, 1984

 

Научно-изследователски проекти
 • "Българският език в социалните медии", национален, ФНИ
 • "Оценяване и финансиране на творби на бург.авт., Проекти на друг организации, Община Бургас
 • "Лингвистични, социо- и психолингвистичнихарактеристики на бълг. език в социалните медии, външен, ФНИ
 • Проект "Студентски практики", външен, МОМН, ЕСФ
 • "Българският език в социалните медии", външен, ФНИ
 • Студентски практики, национален, МОМН, ЕСФ
 • "Българска научна периодика" - сп. "Съвременна хуманитаристика", национален, ФНИ
 • "Лингвокултурологични, социо- и психолингвистични особености /характеристики на езика на социалните медии" , национален, ФНИ
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет; ОП , външен, ФНИ
 • Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им;, външен, ФНИ
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, ЕСФ
 • Етнопс. и социолингв. особености на медийния ез.-2 ч., национален, МОМН
 • Етнопсихологически и социолингвистични особености на медийния език на пресата в Бълтария, фонд "Научни изследвания" на МОН,
 • Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Стратегии на текста - IIчаст, 2006, сборник, БСУ
 • Стратегии на текста - 2004-2005, научен проект, БСУ