Монографии
 • Читателски рефлексии на вестникарския език, 2011
 • Езикът на Андрей Платонов, Бургас, 2005,

 

Студии
 • Комуникационни стратегии на местната преса, 2006

 

Статии
 • Един ключов концепт за културата на прехода , БСУ - Годишник, 2012
 • Conteporary Business Relations between Bulgaria and Greece в: The Dialoge with Balkan Dimensions, "St. Kl. Ohridski" University Press, 2012
 • Етикетът чалга в политическия дискурс в: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят, СУ "Св. Кл. Охридски", ФЖМК, 2012
 • Андрей Платонов като езикова личност, Пловдив, Университетско издателство "П. Хилендарски", 2012
 • Относно границите между журнарлистика, пиар и реклама, Годишник на БСУ, 2011
 • Агресията във вестникарския език, Сб. "Взаимодействието теория-практика", БСУ, 2011
 • Вестникът като машина за преживявания, Годишник на БСУ, 2010, 2010
 • Има ли криза в регионалните медии?, Научна конференция на БСУ, сборник, 2010
 • Ефективност в стажовете - гледни точки и критерии , сб. "Университет, практика, професия", БСУ, 2009
 • За вестник "Шуменска заря" и положението на регионалната журналистика , Годишник на БСУ, 2009, 2009
 • Медиен поглед към Русия в светлината на актуалните енергийни проекти, Научни трудове на Русенския университет, т. 47, серия 5.3., 2009
 • Глокализация и местна комуникация, Варна, Ателие 89, Регионална журналистника, 2008
 • Дефицитът на информация и деформацията на публичността, БСУ, 2008
 • Ключови послания и вербални формули в политическата комуникация, БСУ , 2008
 • Между литературата и рекламата или преходът като трансфер на образи, Университетско издателство "П. Хилендарски" , 2007
 • Един опит за медийно моделиране на социално престижен образ, Русенски университет "А. Кънчев", 2007
 • Мрежово управление и местна комуникация , Съюз на научните дейци - Смолян, 2007
 • Регионализъм и медии, БСУ, 2006
 • Местна публичност, мрежово общество, евроинтеграция, Годишник БСУ, 2006
 • Относно връзката между културологичното познание и семантичния анализ, БСУ - ЦХН сп. "Съвременна хуманитаристика", 2005
 • Вестник за народната съдба, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1, 2005
 • 12. Регионалната медия. Въпроси на моделирането, Сборник "Вестникът и обществото", 2005
 • 13. Идентификационни стратегии на регионалния вестник, Конференция "Стара Загора 2005", 2005
 • 11. Чуваемост на Сталиновата епоха в един иносказателен текст, Конференция "Стара Загора 2004", 2004
 • 10. Идеология и физиология на комуналния живот, Годишник на БСУ, 2003
 • "Антисексус" на Андрей Платонов - многозначието на рекламния анекдот, Годишник на БСУ, 2002
 • 8. Битийното писане и "лошата" граматика, Годишник на БСУ, 2001
 • Реалността на имагинерното присъствие, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 2001
 • Координати на паметта в една източна новела на А.Платонов, сп. "Страница", Плавдив, бр. 4., 2000
 • Възраст, идеи, идентичност, Годишник на БСУ, 2000
 • Колективната спящост или сънят като квазиживот в поетиката на А.Платонов, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 1999
 • Една утопическа визия по Платоновски, Годишник на БСУ, 1999
 • Денят и нощта, особености на моделирането на света в прозата на Платонов, Научни трудове на ПУ "П.Хилендарски", 1998
 • Метафизика на тялото, Годишник на БСУ, 1998

 

Доклади
 • Дефицитът на информация и деформацията на публичността, БСУ, 2008
 • Ключови послания и вербални формули в политическата комуникация, БСУ, 2008
 • Ценности и методи на една пиар кампания, Юбилейна научна конф. - ЮЗУ, 2007
 • Реклама и културно различие , Начна конференция - СУ, Славянски филологии , 2007
 • Мултикултурална традиция и общинска политика, Международна научна конференция , СУ, ФЖМК, 2007
 • Относно отговорностите на местната медия, Годишник на БСУ, 2005
 • Омонимни атракции и библейски реминисценции, Научни трудове на Русенски университет, 2005, 2005
 • Новелата "Фро" в уроците и семинарите по руска литература, Международна конференция , БСУ, 2004
 • Колко забавна може да бъде интерпретацията на задължителния текст?, Научни трудове на Шуменския унив., Международен семинар "Образование за всички", 2004
 • Контексти и разночетения, Научни трудове на Пловдивския унив. "П. Хилендарски", 2004
 • Силата на детското произнасяне за света, Известия на съюза на учените, Варна, 2003
 • Идеолектът на Андрей Платонов - особености на лексикона, Научни трудове на Шуменския унив., Педагог. кореж Добрич, 2003
 • Особености на митологичния дискурс в творчеството на Андрей Платонов, Научна конференциа на ЦХН при БСУ, 2003
 • Светът в една дума или есе за цървула, Годишна конференция на факултета по слав.филол. на СУ, 2003
 • Един класически модел на съветския тоталитаризъм, Научни трудове на Русенски унив. "А. Кънчев", 2003
 • Екзистенциални рефлекси на протосъветския човек, Научна конференция "Стара Загора 2003", 2003
 • Разказът на Андрей Платонов в библейския контест, Межд.конф.на ПУ "П. Хилендарски" филиал Кърджали, 2003
 • Интервенциите в езика - феномен на (не)разбирането, Годишна конференция на факултета по слав.фил. на СУ, 2003
 • "Антисексусът" на Андрей Платонов или Чаплиновата любов, Езикът и литературата в епохата на глобализацията, унив. изд. на СУ, 2003
 • Проблеми на четенето на Платоновия текст, Коментар, интерпретация, възможност за четене, унив. изд. на СУ, 2003
 • Двусмислената явност или карнавализирането на ада, Диалогът на литературите, унив. изд. на Шуменския унив., 2002
 • Субстантивите в Платоновия мит за живота, Научна конференция "Стара Загора 2002", 2002
 • Логически анализ на езика в един дивиантен дискурс, Науката, методиката и училището - конфликтни точки,срещи и разминавания, ПУ"П.Хилендарски." - филиал Смолян, 2002
 • Утопични идеали и еротични каламбури в повествованията на Андрей Платонов, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 2002
 • Гранични фигури в текста на Андрей Платонов, Научни докл. на ЮЗУ, Благоевград, 2002
 • Езикови примитиви в повествованието на Андрей Платонов, Балк.научна конф., Кърджали, 2002
 • Езикови аномалии и смислогенериране в текста на Андрей Платонов, Юбилейна научна конф., БСУ, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата , национален, МОН
 • Проект "Стратегии на текста", ,