Студии
 • Автономност и интеграция на личността, Годишник на БСУ, 2015
 • Минева, К. Процесите на саморегулация, самодетерминация, индивидуация и сепарация при зависими от психоактивни вещества, стр. 163 - 178, Годишник на Бургаски свободен университет, БСУ, том XXX, 2014
 • Минева, К. Медиатекстът като обект на психологически анализ, стр. 32-52, В: Начева, Г., Минева, К., Манева, М., Недялкова, А. Медиатекст - психологически рефлексии, БСУ, 2010

 

Статии
 • Минева, К., Ганева, З., Измерения на свободната воля при юноши и студенти, Юбилейна конференция "Новата идея в образованието, БСУ, 2016
 • Минева, К. Его-функционирането при зависими от психоактивни вещества, 285-294 стр., Сборник от Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, 12-14 юни, 2015
 • Минева, К. Психологическа уязвимост към въздействието на психоактивните вещества, 364-379, Приложна психология и социална практика, ВСУ, 2013
 • Минева, К. Саморегулация и прием на психоактивни вещества, стр. 374-380, Знанието - традиции, иновации,перспективи, том І, БСУ, 2013
 • Коцева, Т., Балтаджиева, Й., Минева, К. Нагласи на студентите към висшето образование и мотивация за академични постижения, стр. 190-202, Знанието - традиции, иновации,перспективи, том І, БСУ, 2013
 • Коцева, Т., Балтаджиева, Й., Минева, К. Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели, стр. 160-167, Годишник на БСУ, том XXІX, 2013
 • Минева, К. Самодетерминация и употреба на психоактивни вещества, 568-583, 11-та международна научна конференция "Приложна психология и социална практика", ВСУ "Черноризец Храбър", 2012
 • Минева, К. Аз-ефективност и употреба на психоактивни вещества, стр. 201-208, Годишник на БСУ, том XXVІІ, 2012
 • Минева, К. Функции на Его-то и Его-идентичност като корелати на зависимости, стр. 400-407, В сб.: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения. Международна конференция. Бургас 24-25 юни. БСУ, том 1, 2011
 • Минева, К. Типологични подходи към изследването на зависимости, стр. 199-306, В сб.: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Международна конференция. 25-26 юни 2010. Бургас. БСУ,том І, 2010
 • Mineva, K. Identity and Globalization, pp. 122-129, In: Migration process and globalization challenges, "Briag" Burgas, 2009
 • Минева, К. Видове интервенции на помагащия професионалист при работа със зависими от психоактивни вещества, стр. 326-331, В сб.: Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Научна конференция с международно участие. 13-15 юни 2008, Бургас. БСУ, 2008
 • Минева, К. Ролята на помагащите професионалисти при работа със семейства - резултати от интензивна програма участието на студенти и преподаватели от Белгия, Португалия и България, стр. 120-126 , Годишник на БСУ, том XІX, 2008
 • Минева, К., Славянска, В. Организационна култура и ефективност на проектния екип, стр. 363-368 , Управление и устойчиво развитие, том 1, София, 2008
 • Минева, К. Социализация и интеграция на млади правонарушители, стр. 128-133, Предизвикателства и парадокси пред социалната работа в "годината на равните възможности". Сборник доклади от научна конференция 4.05.-5.05.207, Бургас, БСУ, 2007
 • Митева, П., Минева, К. Организационна промяна и ефектите й върху персонала, стр. 328-333, В сб.: Съвременни управленски практики V. Научна конференция 16.02.-18.02.2007, том ІІ, БСУ, 2007
 • Минева, К. Социална адаптация при общества в преход и криза, 10-16, Григоров и др. (ред.) Сборник материали от Втора национална конференция по психология, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006
 • Минева, К. Обучението по социална работа в БСУ и европейските стандарти и практики, стр. 95-100, Годишник на БСУ, том XV, 2006
 • Алексиева, М., Минева, К. Социално - педагогически аспекти при работа с деца със затруднения в ученето или с неспособност за учене, стр. 17-26, Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности, БСУ, 2006
 • Минева, К. Модели на интеракция и агресивност в детството, стр. 175-178, Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Научна конференция, 7-8 октомври, Бургас, БСУ, 2005
 • Минева, К. Консултиране при брачни конфликти, 302-304, Сборник доклади "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", том 2, БСУ, 2003
 • Минева, К., Раванова, Т. Мисия на нестопанска организация - създаване, същност, значение, стр. 223-230, Год.на БСУ, т.4, Бургас, 2000

 

Доклади
 • Autonomy, personal control and Self-concept components, Krasimira Mineva, Scientific conference PSYCHOLOGY FACING THE SOCIAL ISSUES, Sofia, Bulgaria,November 22-23, 2018, Institute for population and human studies, BAS, 2018
 • Bulgarian adaptation of the Self-regulation questionnaire (SRQ), Boryana Palatova, Jivka Zhelyazkova-Koynova, Krassimira Mineva, Scientific conference PSYCHOLOGY FACING THE SOCIAL ISSUES, Sofia, Bulgaria,November 22-23, 2018, Institute for population and human studies, BAS, 2018
 • Минева, К., Влияние на яснотата на Аз-образа върху автономността, IX Национална школа за докторанти и млади изследователи, ИИНЧ, БАН, 2016
 • Mineva,К., Bakracheva, M. Innovative typology determining the psychological profiles of drug addicted , Пета международна научна конференция "Наука, образование, иновации", Европейски политехнически университет, 10 - 11 юни, гр. Перник, 2015
 • Минева, К. Класификация на зависимите от психоактивни вещества по фактори на уязвимост и личностови променливи, Седма национала школа за докторанти и млади изследователи в областта на психологията и социалните науки на тема "Кризисни тенденции и перспективи за развитие през погледа на социалните науки"., 2014
 • Минева, К. Саморегулация и самоконтрол при употребяващите психоактивни вещества , ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, БАН, ИИНЧ, 2013
 • Минева, К., Райчева, Р. Социален доклад и оценка на кандидат - осиновители и кандидати за приемно ..., БСУ, Международно лятно училище, 2001

 

Учебници и помагала
 • Ганева, М., Ганева, З., Минева, К., Радева, В., Радева, А., Видева, Д., Тодорова, Д., Иванова, Н. Ръководство за практическа подготовка на студентите, 2010
 • Минева, К., Божинова, Т., Гребенарова, Г. Наръчник за психично здраве, 2010
 • Петкова, П., Митева, П., Минева, К., Видева, Д. Овладяване на гнева. Корекционна програма за обществено въздействие, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект "Студентски практики", , ОП "Развитие на човешките ресурси
 • "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда", , ОП "Развитие на човешките ресурси
 • "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", , ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект "Квалификация на педагогически специалисти" , , ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", , ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Всички в час", , БСУ
 • Youth Initiative for a Fairer World: Global Development Education of young people throgh peer education ( Младежка инициатива за по-справедлив свят: Образование за световно развитие на младите хора чрез връстници, обучаващи връстници), Образователен, EuropeAid, European Comission
 • QUELLE INFLUENCE ONT LES POLITIQUES SOCIALES PUBLIQUES EUROPEENES D’ACTIVATION DES USAGERS SUR CES DERNIERS, ET SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX CHARGES DE LES ACCOMPAGNER (Влияние на обществените европейски политики за социално активизиране на потребителите върху професионалните практики на социалните работници), образователен, Life Long Learning Programme, Erasmus, Intensive Programmes
 • "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО", обучителен, Министерство на образованието и науката
 • Медиатекст - психологически рефлексии, научноизследователски, БСУ
 • Създаване на информационно - консултативен център за психично здраве, социален, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
 • Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семейства, Интензивна програма, Еразъм
 • Социалните услуги като модел на интервенция в образователната система, Интензивна програма, Socrates Erasmus
 • Крос-културално изследване на каузална атрибуция и фундаментална атрибут. грешка, социално психолог., Fulbright Scholar Program
 • Мотивация за труд и качество на трудовия живот, лонгитюдно психолог., Коперник, ЕС