Монографии
 • За математическите способности на учениците от началните класове - диагностика и възможности за развитие, 2016

 

Студии
 • Способности - същност, видове. Математически способности - диагностика, Годишник на БСУ, 2016
 • , 2000

 

Статии
 • Решаване на съставни текстови задачи с помощта на нагледни средства, Детска градина Училище , 2018
 • Система от текстови задачи за развитие на математическите способности на учениците в четвърти клас в часовете по СИП, Юбилейна научна конференция с международно участие Новата идея в образованието, 2016
 • Извънаудиторни форми на академична заетост - същност и специфика в контекста на кредитната система, Проект "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ", 2014
 • За някои аспекти на научната презентация с помощта на Power Point, Проект "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ", 2014
 • Медийната грамотност в съвременния цифров свят и в България, БСУ, сп. "Съвременна хуманитаристика", 2012
 • Проучване мнението на журналисти от регионалните медии за особеностите на журналистическата професия, БСУ - Годишник, 2011
 • Съвременното звучене и въздействие на медийния публицистичен текст, Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност журналистика, 2009
 • Диагностика на знанията и уменията на студентите първокурсници в ЦХН по информационни технологии, Годишник на БСУ, 2005
 • Развитие на математическите способности на учениците от III-IV клас чрез решаване на текстови задачи от движение в часовете по задължителноизбираема подготовка, СУ "Св. Кл. Охридски" Научна конференция "Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции", 2005
 • Развитие на математическото мислене на учениците от началните класове чрез решаване на комбинаторни, Годишник на БСУ, 2004
 • Новите учебници по математика за втори клас - традиционни опори и актуалност, Национална научна конференция "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", 2003
 • Видове съставни текстови задачи с две предмятания и усвояване на умения за решаването им във втори к, Годишник на БСУ, 2002
 • Текстовите задачи от движение в обучението по математика в началните класове, Национална научно-практическа конференция "Обучението по математика в I - IV клас в контекста на държавните образователни изисквания", 2002
 • Развитие на математическите способности на учениците от трети и четвърти клас, Годишник на БСУ, 2001
 • Класификация на текстовите задачи от движение в обучението по математика в началните класове, Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие", 2001

 

Доклади
 • Обучението по математика в първи клас, Научно-практическа конференция "Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията", 2019
 • Оценяване на качеството на обучението и подготовката на бъдещи педагогически специалисти в Центъра по хуманитарни науки в Бургаския свободен университет, Юбилейна международна научна конференция "Усъвършенстване подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование" - Благоевград, 2016
 • Математически способности и логико-математическа интелигентност в начална училищна възраст, Научна конференция с международно участие - Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, 2015
 • Стилът на презентиране - основни правила за ефективност, Научна конференция с международно участие "Знанието - традиции, иновации, перспективи", 2014
 • Проучване мнението на студенти за регионалните медии, Международна конференция - Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения, 2011
 • Някои възможности за оптимизиране на учебния процес с помощта на Photo Story 3 for Windows, Научна конференция с международно участие - Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование, 2008
 • Извънаудиторни форми на академична заетост - условие за успешна адаптация в европейското образователно пространство, Четвърта есенна научна конференция на ФНПП - Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, 2006
 • Система за оценяване качеството на образователния процес, Трета есенна научна конференция на ФНПП на СУ - Осигуряване и оценяване качеството на обучение, 2005
 • "Диагностика на математическите способности на 10-11-год. ученици" - програма на учебна дисциплина от магистърска програма "Обучение на деца с различни способности", Международна конференция - Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията, 2004

 

Учебници и помагала
 • Задачи по математика за трети клас, 2018
 • Задачи по математика за четвърти клас, 2018
 • Математика. Задачи за избираема подготовка за втори клас, 2018
 • Математика. Задачи за първолаци, 2017
 • Математика. Задачи за втори клас, 2017
 • Ръководство за упражнения по методика на обучението по математика в началните класове, 2016
 • Сборник задачи за СИП по математика - 4. клас, 2012
 • Тестове по български език и математика за 4. клас, 2011
 • Практикум по информационни технологии - второ преработено и допълнено издание, 2010
 • Как да подготвим компютърна презентация, 2008
 • Задачи по математика за шести клас, 2008
 • Сборник задачи за 6. клас, 2008
 • Практикум по информационни технологии, 2006
 • Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 1, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за четвърти клас - 2, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за трети клас - 1,2, 2005
 • Самостоятелни работи по математика за втори клас - 1,2, 2004
 • Самостоятелни работи по математика за първи клас -1,2, 2003
 • Книга за учителя по математика за втори клас, 2003
 • Учебна тетрадка по математика за втори клас - 2, 2003
 • Учебна тетрадка по математика за втори клас - 1, 2003
 • Математика за втори клас, 2003
 • Задачи по математика за пети клас, 2003
 • Математика за първи клас, 2001
 • Математика - задачи по математика за първолаци, 2001
 • Задачи по математика за първолаци, 2001
 • Книга за учителя по математика за първи клас, 2001
 • Време е за математика, 2001
 • Хайде да посмятаме, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет, проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им, проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Всички заедно, проект, ЕП "Развитие на човешките ресурси"
 • Добрите PR практики, научноизследователски, БСУ
 • Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика, научноизследователски, БСУ
 • Как да подготвим компютърна презентация, научноизследователски проект, БСУ
 • Извънаудиторни форми на заетост на студентите, научноизследователски проект, БСУ
 • Оценяване качеството на учебния процес в ЦХН, , БСУ
 • "Всички заедно", проект, ОП "Развитие на човешките ресурси
 • Отворени врата - КСК за роми, , Отворено образование
 • Организационни форми на извънаудиторна заетост по кредитната система в ЦХН, 2006, БСУ

 

Цитирания
 • Николова, Марта.. Интерактивна дидактическа технология за формиране на езиковите понятия съществително име, прилагателно име и глагол от ученици във втори клас, 2017
 • Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Ирина Вутова. Аритметичен или алгебричен метод при решаване на задачи в началната училищна математика, 2016
 • проф. дтн Андон Лазаров. Актуализация на учебна програма по дисциплината "Експертизи на електромагнитнотоизлъчване" и нейната апробация, 2014
 • проф. дтн Андон Лазаров. Актуализация на учебна програма по дисциплината "Експертизи на електромагнитнотоизлъчване" и нейната апробация, 2014
 • проф. дтн Андон Лазаров. Актуализация на учебна програма по дисциплината "Експертизи на електромагнитнотоизлъчване" и нейната апробация, 2014
 • Захарий Дечев. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище, 2012
 • Красимира Димитрова. Образователна технология за непрекъсната геометрична пропедевтика и ориентиране в пространството в детската градина, подготвителната група и І-V клас, 2010
 • Захарий Дечев. Занимателно-игровата дейност в началния етап на образование, стр. 15, 2009
 • Захарий Дичев. Занимателно-игровата дейност в началния етап на образование, стр. 18, 2009
 • Захарий Дичев. Занимателно-игровата дейност в началния етап на образование, стр. 19, 2009
 • Захарий Дичев. Занимателно-игровата дейност в началния етап на образование, стр. 22, 2009
 • Захарий Дичев. Занимателно-игровата дейност в началния етап на образование, стр. 167, 2009