Монографии
 • Раздел VI-9.0 от монографията "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България", 2013
 • Съавтор в раздел IV-1.0., 2.0, 3.0, 4.0 от монографията "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България", 2013
 • Between Global and Local, 2007

 

Студии
 • Чуждиците, които могат да се превърнат в заемки (върху материал от BG - Mamma), Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния, 2020
 • „Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност“, Годишник на БСУ, 2019
 • „Социални мрежи, социални медии и езикова грамотност“ , Годишник на БСУ, 2019
 • "Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their School Communities?", Journal of School Public Relations, Rowman & Littlefield, USA, 2017
 • "Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности", Педагогически алманах, ВУ "Св. св. Кирил и Методий" , 2017

 

Статии
 • Transformative Pedagogy for ESOL in a Super Diverse Europe, BETA E_Newsletter, 2018
 • Що е то социална медия?, Съвременна хуманитаристика, 2018
 • Facebook Addiction – One of Social Networking Addictions, EASTERN EUROPEAN STUDIES, , 2018
 • "Effective Cross-Cultural Communicators in the Classrroom", Съвременна Хуманитаристика, 2017
 • "Self-Evaluation, Reflection and Student Involvement", Годишник на БСУ, 2016
 • "Co-teaching – An Effective Approach in Erasmus+ Teaching Mobilities” , Сборник от конференция на БСУ, 2016
 • "Career Success in the 21st Century", Съвременна хуманитаристика, 2016
 • "Leadership Skills for Non-Leaders", Лидерството, Издателство на НБУ, 2015
 • Social Media Image-Making, Годишник на БСУ, 2015
 • 'Digital Natives' and 'Digital Immigrants' in Higher Education , Съвременна хуманитаристика, бр. 1, 2015, 2015
 • "Кооперативно учене и меки умения", Сборник от научна конференция, том 2, 2015
 • Non-Formal and Informal Education for Developing Professional Skills and Competences, Збірник наукових праць, Україна, ISBN 978-966-9730-23-7, 2014
 • Graduates' competences and the job market, Сборник от конференция на БСУ, 2014
 • Качества и умения на обучаваните в дистанционни курсове, Сборник от конференция на БСУ, 2014
 • "Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи", "ЕКС-ПРЕС" ООД Габрово, 2013
 • "On the Use of English Words in the Bulgarian Press - Invasion, Globalization or Pretence", "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България" , 2013
 • "Stages in the Development of Online Advertising", Съвременна хуманитаристика, бр. 01/2013, 2013
 • "Социални медии и туризъм", Съвременна хуманитаристика, 2013
 • "Културна непреклонност или адаптивност: от мултикултурна към интеркултурна Европа", Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност, 2012
 • Can PR 2.0 Be Explained, Годишник на БСУ , 2012
 • Имидж и репутация, Съвременна хуманитаристика, 2012
 • Online Ethics, Чуждоезиково обучение в системата на висшето образование, Издателство ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2012
 • Имиджът на България и устойчивото развитие на туризма, Сборник от Международна конференция на Лесотехнически университет, Софи, 2012
 • The Why and How of Communicating across Europe, Продуктивни езикови умения за академични цели, МУ Варна, 2011
 • The "Flattening" of the World, Език, литература, многоезичие, НБУ, 2011
 • "Противоречивото единство между PR и журналистика", Сп. "Съвременна хуманитаристика", 2011
 • The Good and Bad of Social Networks, Годишник на БСУ, 2011
 • (Не)Нужните чужди думи в българската преса, Международна конференция на БСУ-2011, стр. 49-55, ЕКС-ПРЕС ООД, Габрово, 2011
 • Gender Stereotypes in Advertising, Годишник на БСУ, 2010
 • Taking Ad(vantage) of Words, Сборник с материали от конф. на БСУ, 2010, 2010
 • Етика и връзки с обществеността, БСУ, списание "Съвременна хуманитаристика", 2010
 • Glocalization Through Internet, Управление и образование, УИ "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2009
 • Ethics and Advertising, БСУ, Годишник, 2009
 • Reassessing ESP Learning Priorities at BFU, SIELA PROCEEDINGS, 2009
 • Is Intercultural Communication Becoming Easier? , Congress Full Text Book, Trakya University, Edirne, Turkey, 2009
 • Identity and Diversity in a Unit(ed)ing Europe, Интеркултурен диалог и интеграция, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2008
 • "The FLERTUV Project and Generation Y", Tempus Flertuv, University of Surrey, 2008
 • Quality Education: Fostering Cultural Diversity and Identity, Congress Proceedings, Тракийски у-тет, Ст. Загора, 2008
 • "Culture and Advertising", Годишник на БСУ, 2008
 • "Teaching Excellence in the Age of Knowledge Economy", Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование, 2008
 • Global English and "Homegrown" Varieties of English, "ИРИТА ПРИНТ" ЕООД, гр. Казанлък, 2007., 2007
 • Convergence or Divergence of Cultures in an Age of Globalization, "ИРИТА ПРИНТ", ООД, Годишник на БСУ, ISSN 1311-211, 2007
 • Globalism vs. Localism, В "За човека и eзика", УИ "Св. Климент Охридски", , 2007
 • To Chicago and Back, http://www.fulbright.bg/downloads/Newsletter_44.pd, 2006
 • Language of Globalization or Globalization of Language, Sofia, Bulgaria, CD Design and Multimedia, Copyrig, 2006
 • Linguistic Imperialism and the Preservation of Cultural Integrity, "ИРИТА ПРИНТ" ООД, гр. Казанлък , 2006
 • EIL – Language of Globalization or Globalization of Language, Публикация в CD на Българо-Американска Комисия "Фу, 2006
 • MYOP - Education for the Neighbourhood and the World, Публикация в CD на Българо-Американска Комисия "Ф, 2006
 • Towards Intercultural Competence, MYOP: Education for the Neighbourhood & the World, 2005
 • MYOP: Education for the Neighbourhood and the World, Co-Author and Co-editor, 2005
 • Misconceptions about Culture & their Impact, MYOP: Education for the Neighbourhood & the World, 2005
 • Brain Drain: The Bulgarian Perspective, MYOP: Education for the Neighbourhood & the World, 2005
 • Between Global and Local and Universal and Unique, Trakya University, Edirne, Turkey, 2004
 • Интерезик и интеркултура. Развиване на интркултурни компетенции чрез английски като Lingua Franca, БСУ - годишник, 2004
 • The Target Culture and Teaching EFL, БСУ, Годишник, Том IX, 2003
 • Task-Based Foreign Language Learning, БСУ, Годишник, Том VII, 2002
 • ESP and What is 'Special' or 'Specific' about It, УИ "Неофит Рилски" Благоевград, ISSN 1312-0492, 2002
 • Listening Strategies of the ELT Students of Trakya and Bourgas Free Universities, Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 2001
 • Eclecticism in Foreign Language Teaching, GRETA, Robinson&Espinosa (eds.) Vol 9, №2, 2001
 • Development of Methods of Foreign Language Teaching. The traditional Grammar-Translation Method, БСУ, Годишник, Том IV, 2001
 • New Skills for the New Millennium, ISBN 954-449-104-X, Varna, 2001, pp. 197-200, 2001
 • Patterns of Human Behaviour, Relationships and Living in Three of Iris Murdoch's Novels - The Sacred and Profane Love Machine, A Word Child and The Philosopher's Pupil, БСУ, Годишник, Том III, 2000
 • Dave Willis's Lexical Syllabus - Tradition, Innovation and Shortcomings, БСУ - Годишник, Том III, 2000
 • On Some Aspects of the ESP Syllabuses, БСУ - Годишник, Том II, 1999
 • English for Specific Purposes Today, БСУ, Годишник, Том I, 1998
 • Needs Analysis of Bulgarian Learners of ESP, Collected Papers, TEMPUS JEP, ISBN 0947851585, 1997
 • Producing Student-Centred Materials for Teaching/Learning ESP, Collected Papers, TEMPUS JEP, ISBN 0947851585, 1997
 • Speaking in ESP - a Neglected Skill?, GRETA, ACTAS, Cardell, S. H., ISBN 84-8498-470-2, 1996

 

Доклади
 • Leadership Skills for Non-Leaders, Международна научно–практическа конференция на НБУ, 2015
 • Cultural Rigidity or Adaptability: From Multicultural to Intercultural Europe, XI международна научна конференция на ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2008
 • Teaching Excellence in the Age of Knowledge Economy, Бургаски свободен университет, ИРИТА ПРИНТ ЕООД, гр. Казанлък, 2008
 • Dialogue of Cultures (Globalization of the Local) , Под печат, 2007
 • Global English and "Homegrown" Varieties of English, Годишник на БСУ, 2007
 • The "Flattening" of the World, XII Annual International Conference of BSBS, 2007
 • "Challenges and Opportunities for Cultural Diversity", Десета юбилейна международна конференция на Катедра на Юнеско, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2007
 • What is quality education?, Международна конф. на Комисия "Фулбрайт", София, 12-13 май, 2006, 2006
 • "Cultural and Cross-Cultural Education for the Neighbourhood and the World", , Fourth International ELT Research Conference, Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey, 26-27 May, 2005., 2005
 • "Integrating Education for the Neighbourhood and the World", Fourth International ELT Research Conference, "Reflecting on Insights from ELT research, Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey, 26-28 May, 2005., 2005
 • Globalizing Education, Tennessee Association of Middle School State Conference, Memphis, Tennessee, USA, 2004
 • Poster on MYOP Project, UCEA Convention 2004, Kansas City, Missouri, USA, 2004
 • The MYOP Project, Leadership 21 Workshop, Knoxville, Tennessee, USA, 2004
 • My Place, Your Place, Our Place - A Virtual Academic Exchange Program, 6th Fulbright Conference, Pamporovo, Bulgaria, 2004
 • Target Language and Target Culture. What is the Actual Target of Teaching English as a Foreign Language?, International Conference, Bourgas Free University, 2004
 • EFL Speakers and Aspects of Communication Styles, 2004
 • The Many Commandments of Teaching EFL and Culture, 2nd International Balkan ELT Conference, Edirne, Turkey, 2003
 • Controversies in Teaching English as a Foreign "Linguaculture", 3rd International ELT Research Conference, Chanakkale, Turkey, 2003
 • One Language, Many Cultures: Crossing Cultural Borders, 4th International ELT Conference, Isik University, Istanbul, Turkey, 2003
 • Culture with Big C? Who Cares Less?, 1st International Symposium on EFL Problems, Isparta, Turkey, 2003
 • The Foreign Culture in the English Language Classroom, International Balkan ELT Conference, Edirne, Turkey, 2002
 • Communicative Language Teaching and Learning. Classroom Implications, Misconceptions and Myths, Юбилейна научно-практическа конференция, Смолян, 2002
 • Developing English for Science and Technology in the Bulgarian Context, 5th International INGED -Anadolu ELT Conference, Eskishehir, Turkey, 2001

 

Учебници и помагала
 • Училищен пъблик рилейшънс, 2017
 • English for Public Relations and Journalism (в съавторство), 2009
 • Guidebook and Proceedings for Student Placement, Translator, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Be Smart! Be Green!, Erasmus+ KA2, Latvia
 • Българският език в социалните медии, Научно-изследователски, ФНИ
 • Българският език в социалните медии, Национален проект, подаден през юли 2017 г. , Фонд Научни изследвания
 • “FACE ON YOUR FEARS”, Международен, Еразъм агенция на Латвия
 • Модел на ефективна комуникация с училищната общност, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • “BY LEARNING YOU WILL TEACH, BY TEACHING YOU WILL LEARN” (Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме се учим), Еразъм, КД2, Младежи, Национална Еразъм агенция на Латвия
 • Модел на ефективна комуникация с училищната общност, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • "DIVERSE SOCIETY – DIVERSE CLASSROOMS" (Многообразие в обществото - многообразие в класните стаи), Трейнинг, Програма ЕИП
 • “BY LEARNING YOU WILL TEACH, BY TEACHING YOU WILL LEARN” (Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме се учим), Еразъм+, Национална Еразъм агенция на Латвия
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Участие в квалификационните курсове, организирани по проект "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им", Национален , МОН
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование за външни потребители: Програма по дисциплината "Делова кореспонденция на английски език", Национален, МОН
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, Национален, ОП “Развитие на човешките ресурси”
 • Erasmus Staff Mobility - Lectures at Havering College of Further and Higher Education , Еразъм мобилност, Програма Еразъм
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0, Интензивна програма, По програма Еразъм
 • Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0, Интензивна програма, По програма Еразъм
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България, , МОН
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България, Научноизследователски, Фонд "Научни изследвания"
 • Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности ВО и Журналистика от ЦХН , Научноизследователски проект, БСУ
 • Анализ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН, Научноизследователски , БСУ
 • Анализ на нуждите от спец. обучение по англ. ез. на студентите от спец. “ВО” и “Журналистика”, Кандидатстване за финансиране по НИД, БСУ
 • TEMPUS FLERTUV-JEP 25020, Русия , Научноизследователски, Европейската комисия
 • Електронното обучение в БСУ., Обучителен, БСУ
 • MYOP Curriculum Design: A Continuum of Place, Learning Models, and Learning Strategies Integrating Education for the Neighbourhood and the World, , US Department of State, USA
 • Developing Cross-Cultural Skills and Competencies through Teaching English as a Foreign Language and Culture, , St Hilda's College, Oxford, England
 • Language Curriculum for the Year 2000, TEMPUS PHARE AC_JEP -13533-98 LAC, , TEMPUS
 • Syllabus Design for EST University Courses, Surrey University, Guildford, England, , TEMPUS

 

Цитирания
 • АЮ Алипичев, ГВ Порческу . Лексические маркеры гендера в спортивной рекламе, 2021
 • Ovitigama H. S. M. & Premaratna C. D. H. . Eclecticism in Teaching English Vocabulary, 2020
 • H Sundari . The Eclectic Approach on One-To-One Teaching Indonesian for Foreigner, 2020
 • S Burnette . Strategies to Motivate Teachers to Implement STEM Project-Based Learning, 2020
 • ? Yaprak . T?keticilerin sosyal medya reklamlar?na y?nelik tutumlar?n?n plans?z sat?n alma davran??? ?zerindeki etkisi: Alg?lanan kalite ve marka sadakatinin arac?l?k rol?, 2020
 • E Shikongo . Sexualisation of the feminine in perfume advertisements on Vogue and her magazines from December 2017-December 2018: A semiotic and poststructural feminist approach, 2020
 • CE Asogwa, SV Okeke, VC Gever . "Gender disparities in the influence of social media advertisements on buying decision in Nigeria", 2020
 • Dreyer, B. M. Relacoes publicas na contemporaneidade: Contexto, modelos e estrategias, 2019
 • S Balci, O Bekiro?lu, S Y Karaman. Self-Esteem as a Determinant of Social Media Addiction: A Study in the Case of Konya, 2019
 • D. Yordanova. The English Language as a Mediator of the Intercultural Dialogue within Danube Space , 2019
 • I Jimoh, K Adulazeez. Cross-Cultural Perception of Women in Advertisements , 2019
 • Филипов, М., Попова, Д., Алексиева, М.. Училищен пъблик рилейшънс, 2017
 • Filipov,M., Popova, D., Alexieva, M. . "Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their School Communities?", 2017
 • Алексиева, М., Попова, Д., Филипов, М.. "Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности", 2017
 • доц. д-р Веселина Ватева. За някои лексикални шаблони в текстове от българските вестници, 2014
 • проф. дфн. Калина Лукова. Темата етнос в медийния език на пресата преди и след присъединяването на България към Европейския съюз - психолингвистични и социолингвистични аспекти, 2011
 • Hobrough, J.. International Journal of Vocational Education and Training, Vol. 12, Number 2, 2006
 • Ross, G. & G. Ubben. An Opportunity for Cross-Cultural, Project-Based Learning on the Internet in My Place, Your Place, and Our Place (MYOPlace), 2004