Монографии
 • Модернистичният ритъм, 2012
 • Светът в диалог, Пловдив, 2005, 2005
 • Литературната колонизация на Южна Америка, Пловдив, НБИВ, 1977,

 

Студии
 • Елитният печат в огледалото на текста. Диалогичност и психологически внушения., БСУ, 2010
 • За някои металитературни стратегии в творчеството но Ч. Мутафов, Сборник по научен проект, 2006

 

Статии
 • Литературен глас на Д. Б. Митов (1928-1944) в контекста на цивилизационната история, Годишник на БСУ, 2016
 • Борис Руменов (Борю Зевзека). Трагичната участ на веселите "барабанисти", списание "Съвременна хуманитаристика", бр.1, стр. 25-32, 2016
 • Панаит Истрати. На Изток от Запада и на Запад от Изтока, Romanoslavica, vol. LI nr 4 p. 237-249 Associatia Slavistilor Din Romania, 2015
 • Панаит Истрати. На изток от Запада и на запад от Изтока, Годишник на БСУ., 2015
 • Ненчо Илиев - Сириус - заклейменият редактор, сп. Съвременна хуманитаристика 2015, бр.2, 2015
 • Щрихи към една старопечатна сбирка от фонда на Регионална библиотека "П. К. Яворов" - Бургас, стр. 220-229, По следите на българската книга: описи, находри, библиология, ІІ нац. колоквиум - 160-годишнината от рожд. на Лука Касъров,Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, 2015
 • Южноамерикански имигрантски митологии в драмата на Ив. Радоев "Светът е малък", стр.210-220, Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка, доц. д-р Пламен Антов, проф. Румен Стоянов, Институт за литература, БАН, София, 2015
 • Изобретяването на Америка в творчеството на Александър Карпаров, с. 171-184, Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка, доц. д-р Пламен Антов, проф. Румен Стоянов, Институт за литература, БАН, София, 2015
 • Да преследваш присмехулник - дневникът на Илия Бешков "Черната тетрадка", Сборник от Межд. конф. на БСУ "Хоризонти в разв. на човешките ресурси и знанието" - 12-14.VI.2015, с. 44-49, 2015
 • Йордан Бадев. Забравеният редактор., Годишник на БСУ, 2014
 • Провинциалната носталгия по чифликчийството в творчеството на Йордан Йовков, Дора Габе и Матвей Вълев, Национална научна конференция - Добрич "130 години Йордан Йовков"29-30.09.2010 добрич. РИМ Добрич, Силистра. Сб. Добруджа 26-27/2014, С.336-344, 2014
 • Разбиране на медийните послания в контекста на дигиталните форми на обучение., Национална научно-практическа конференция "Новите задачи в образованието" 28-29.11.2014, БСУ, 2014
 • Данаил Крапчев и в. "Зора" - между забраната и забравата., сп. Съвременна хуманитаристика БСУ, 2014
 • Южноамерикански емигрантски митологии в драмата на Ив. Радоев "Светът е малък", стр. 210-220, Америките ни 1: Южна Америка и бълг. литер., бълг. следи в Лат. Америка, Институт за литература, БАН, София, 2013
 • Интелектуалецът и социалистическата култура (книгата на Д. Аврамов "Литература и изкуство. Мирогледно-естетически контексти"), Годишник на БСУ 2013, с.152-159, 2013
 • Журналистика, реабилитирана от историята (Стефан Танев - "Дневник" и "Отворени писма"), Науч. конф. с межд. уч. "Знанието - трад., инов., персп.", БСУ, 14-15. VI 2013, сб., с. 30-35 , 2013
 • Мемоаристиката като политическа история (книгата на Хр. Бръзицов "3000 нощи в затвора"), Годишник на БСУ за 2012, с.154-159, 2012
 • В паноптикума на историческата документалистика (Д-р Стоиловата външна политика и помирението с Русия), Научна конф. с межд. участие "Традиции, посоки, предизвикателства", 19-21 X, 2012 - ПУ "П. Хиленд. - ф. Смолян", с.439-447, 2012
 • Книгата "Анга" на Самуил Стрезов - битие между перифериите, Departamento des estudios iberoamericanos Universidad de Sofia "San Celemente de Ojrid", Instituto Cervantes de Sofia, 2011
 • Сторителите на съвременна България на Симеон Радев - една закъсняла книга, Сборник от международна конференция на БСУ, 2011, стр. 42-48, 2011
 • Христо Бразицов - между литература и журналистика, Годишник на БСУ, 2011, с.103-110, 2011
 • Варваринът-разрушител в поезията на Ламар - "Арена" и "Железни икони" , Науч. конф. "65 години Русен. у-т, сб. с. 78-82, 2010
 • Вестник "Маска" (1928) - войната с булевардната преса, Годишник на БСУ, 2010, 2010
 • Интелектуалецът - медиатор между културите , Везни, бр.6, 2010, с. 109-113, 2010
 • Мемоаристиката на Петър Нейков като щрихи към една отсъстваща интелектуална история, БСУ, ЦХН, сп. Съвр. хум. №2, 2010, 2010
 • Наказателните процедури спрямо "официоза" вестник "Щурец" на Райко Алексиев, Годишник на БСУ за 2009, 2009
 • Вестник "Щурец" на Райко Алексиев и трансформациите на хумористично-сатиричното в релацията "битово-политическо", Академично сп. Управление и образование, 2009, кн.3, Т. V, с. 253-258 , Унв. "Проф. д-р А. Златаров", Бургас, 2009
 • Стихосбирката "Теменуги" на Дора Габе и модерните контексти на времето, Юб.сб. 120 г. от рож. на Д.Габе,Фаб. В.Т.,с 21-28, 2009
 • Публицистиката като рефлексия на държавността, Бряг, 2009, с. 34-43, 2009
 • Балканските хайдушки светове (легендите на Йордан Йовков), изд. "Български книжици", 2008
 • Списание "Звънар" и агресивният образ на времето , Годишник на БСУ за 2008, 2008
 • Списание "Вик за свободни хора" на Йосиф Хербст - авторското списание, БСУ, 2008
 • Списание "Ек" и модерните езици на времето, Годишник на БСУ, том XV|, 2007
 • Das Rusllandbild in der Bugarischen literatur, B: Russische Ansichten-Ansichten von Russland, Peter Lang-Internationaler Verlag der Wissenschaft, 2007
 • Философемите на националното в епопеята "Иван Кондарев" на Е. Станев , ИК ЛИК София, 2007
 • Един женски образ в тетралогията на Д. Талев в дискурсите на красотата, Юбилейна науч. конф. (20 години СУБ- клон Смолян, , 2007
 • Списание "Новис"- проекция на европейския модерн, Юбилейна науч. конф. (20 години СУБ- клон Смолян, , 2007
 • Ученикът и неговият наставник, сб."Класика и авангард", БАН, Институ за лит., ПУ", 2006
 • Литературната периодика като полемично поле- РЛФ срещу "Новис", Годишник на БСУ за 2006, 2006
 • Литературната история и нейното завращане- || ч.,"Българкият език и литература", 2007 №1, Жажда, 2006, №3, 2006
 • За един богоотстъпнически модел в поемата "Септември" на Гео Милев, Годишник на БСУ, 2005
 • Списание "Кресчендо", БСУ, 2005
 • Библиотеката и книгата в културните светове на Ат. Далчев и Х. Л. Борхес, Международна конференция на БСУ, сб. доклади, т. 1, 2004
 • Контаминацията в креолската приказка, Научна конференция "Стара Загора 2004", т. VI, 2004
 • Диалог между две поетики- световете на Ат. Далчев и Х.Л.Борхес, Годишник на БСУ, 2004
 • Литературната история и нейното завръщане, Жажда, Сливен, X, № 3, Българският език и литерату, 2004
 • Два пътеписа в диалог- "Пътуване до Чили" (Н.Фурнаджиев) и "Юлска зима"(Д.Димов), БСУ, ЦХН, Национална научна конференция, 2003
 • Под маската на кукувицата (Астуриас-Багряна), Сб.ПУ "П.Хилендарски", 2003
 • Епистоларните езици в шест неизвестни писма на Любен Христофоров, НБ "Ив.Вазов", Пловдив, 2003
 • Интелигентите като метежници (човекът и дискурсът на властта в поетичните светове на Никола Вапцаров, Год.на БСУ, том 9, 2003
 • За една психологическа инверсия в романа "Изобретателят" на Борис Шивачев, Сб. Научни доклади и съобщения, Югозападен унив., 2002
 • Философия на приказката през детската визия, сб.ЮНПК на ПУ, Смолян, 2002
 • Фигурата на Каудильо в романа "Скрита река. Рио Ескондидо" на Любен Христофоров, сб. на ПУ"П.Хилендарски", 2002
 • Романовият диалог в "Тютюн" на Д.Димов и "Какао и кръв" на Жоржи Амаду, Годишник на БСУ, том 7, 2002
 • Локално и космополитно в творчеството на двама балкански писатели - Матвей Вълев и Панаит Истрати, сб.БНК на ПУ, Кърджали,ROMANOSLAVICA 2005 №40, 2002
 • Един митологизиран ареал в творчеството на П.Дубарова, сб."Творч. на П.Дубарова", 2001
 • Поетичният свят на Петя Дубарова, сп."БЕ и л-ра", № 3, 2001
 • Проблемът "El Gringo" в творчеството на Самуил Стрезов, БСУ, Сборник научни доклади Т.|V, 2001
 • Южноамериканската тема в нашата литература в оценката на критиката. От етноцентризъм към космопол., сп.""Везни", 2001
 • Аржентинският роман на Тодор Ценков, Родна реч, 2000

 

Доклади
 • Александър Божинов. Между литературата и журналистиката., Юбилейна конференция с научно участие "25 години БСУ" "Новата идея в образованието", 20-21. 09., 2016
 • Документалистиката в клопката на двойната оптика. Книгата на Д. Попов "Истината винаги е горчива", Научна конференция "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26.06.2010, БСУ - Бургас , 2010
 • Списание "Новис"- проекция на европейския модерн, БСУ, конференция 9-11юни, 2006, 2006
 • Един женски образ в тетралогията на Д.Талев в дискурсите на красотата, Юбилейна науч. конф. (20 години СУБ- клон Смолян, 20-21.10.2006), 2006
 • Епистоларните езицив шест неизвестни писма на Любен Христофоров, Нац. колоквиум, 2003
 • Два пътеписа в диалог - "Пътуване до Чили" (Н.Фурнаджиев) и "Юлска зима" (Д.Димов), 2002
 • За една психологическа инверсия в романа "Изобретателят" на Борис Шивачев, Конференция, 2002
 • Локално и космополитно в творчеството на двама балкански писатели - Матвей Вълев и Панаит Истрати, Конференция, 2002
 • Проблемът "EL GRINGO" в творчеството на Самуил Стрезов, Юбилейна научна конф. - БСУ, 2001
 • Поетичният свят на Петя Дубарова, Конференция, 2000
 • За един митолигизиран ареал в творчеството на Петя Дубарова, Конференция, 2000

 

Научно-изследователски проекти
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ /УЦДО/, , ОП "РЧР"
 • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, , ОП "РЧР"
 • Стратегическа комуникация и социална психология, ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-13, МОН, БСУ
 • Медиатекст - психологически рефлексии, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Публицистичният текст в обучението на студенти по специалност Журналистика, , БСУ
 • Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика , вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Проект "Стратегии на текста", студия, ,