Монографии
 • Глобално образование. Учебник за учителя, 2013
 • Global Education Guidelines. Teacher's Manual .Book one., 2013
 • Неформалното образование в системата на ученето през целия живот, 2009
 • Дейността на обучителя в процеса на неформално образование, 2009
 • Образователни изисквания, оценяване и гражданско образование, 2005
 • Образователна реформа, образователни промени и гражданско образование, 2004
 • Интерактивни методи и гражданско образование, 2004
 • Системи за оценяване и гражданско образование, 2004
 • Училищното настоятелство - демократична гражданска организация, 2004

 

Студии
 • Global Education Guidelines, център "Отворено образование, 2013
 • Основни насоки по глобално образование, център "Отворено образование", 2013
 • Development Education Guidelines /Образование за развитие - основни насоки/, Център Отворено Образование, 2011
 • Състояние и развитие на глобалното образование в България , център "Отворено образование", 2009
 • Интерактивни методи и междукултурно образование, център"Отворено образование", 2005
 • On education and upbringing of our childer, център"Отворено образование", 2005
 • Interactive methods and intercultural education, център"Отворено образование", 2005
 • За образованието и възпитанието на нашето дете, център"Отворено образование", 2004
 • Неизвървеният път към демокрацията в гражданското общество, център"Отворено образование", 2002
 • Гражданско образование за неправителствени организации, център"Отворено образование", 2002
 • Решаване на конфликти за нестопански организации, център"Отворено образование", 2002
 • Водене на работни срещи и фасилитиране, център"Отворено образование", 2002
 • Гражданско образование за нестопански организации, център "Отворено образование", 2002

 

Статии
 • Предизвикателства пред ученето за цял живот в условията на прехода, сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, 2012
 • Гражданското образование в българското училище - обвързване на теория и практика, Международна конференция БСУ, 2011
 • The education,intercultural dialogue and the establishment of democratic attitudes- the perspectives and reality in South-Eastern Europe, UNESCO,Paris, 2005
 • Гражданското образование в България през изминалото десетилетие, Списание"Отворено образование", кн.4, София, 2002
 • Гражданското образование в посткомунистическата действителност на Източна Европа, Списание"Отворено образование", кн.4, 2002
 • Проблеми и насоки на развитие на българското средно образование, Спасине "Отворено образование", кн.6, София, 2002
 • Le sfide dell'educazzione interculturalle nei Balkani, Mondialita,Nr 2,Brescia,Italy, 2002
 • Issues that needed to be addressed-Civic Literacy in Transition, Journal of etnidevelopment,Detroit,USA, 2002
 • Teacher's teachers unions and transitional period in Southeastern Europe, Journal of Etnodevelopment,Detroit,USA, 2002
 • Проблеми и насоки на развитие на българското средно образование, Образованието в България- предизвикателства на 21, 2000

 

Доклади
 • Civic Education Exchange /Обменът в областта на гражданското образование/, Конференция по гражданско образование- Монпелие САЩ, 2011
 • Problem solving in the process of empowerment of civic learners and citizens to be / Решаване на промлеми или процес на овластяване в гражданското образование, Конференция по гражданско образование - Монпелие САЩ, 2011
 • Conceptualizing Global Citizenship /Концептуализиране на гражданското образование/, Конференция по глобално образование - Любляна, 2011
 • Human Rights Teaching and UNESKO Chairs network / Преподаване на права на човека и мрежата катедри на ЮНЕСКО по права на човека/, Конференция на катедрите на ЮНЕСКО по права на човека- Бергамо Италия, 2011
 • Родителите, образованието и гражанското общество, Национална конференция за магистърска програма по управление на образованието, 2004
 • Образованието, междукултурният диалог и изграждането на демократични нагласи - перспективи и реалности в Югоизточна Европа, Среща на президентите на страните от Югоизточна Европа, 2004
 • Учителите, синдикатите, преходният период в Югоизточна Европа, Световен конгрес на демократичните синдикати в образованието, 2002

 

Учебници и помагала
 • "Глобално образование" , 2013
 • "Global and Developmental Education", 2013
 • Глобално образование. Учебник за учителя.Втора част. Съставител, 2013
 • Гражданско образование - книга на учителя, горен курс, 2005
 • Гражданско образование- учебник за ученика, горен курс, 2004
 • Гражданско образование - книга за учителя, горен курс, 2004
 • Гражданско образование- книга на учителя, начален курс, 2003
 • Гражданско образование- книга на учителя, среден курс, 2003
 • Гражданско образование - учебник за ученика, начален курс, 2003
 • Гражданско образование- учебник за ученика, среден курс, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Провеждане на олимпийски игри по правата на ччовека, ,
 • Реализация на целите на хилядолетието развитие. Участие на преподаватели и ученици от горния курс в разработгването на програми и проекти по образование за развитие, , Europeaid - Европейски съюз
 • Българският учител и гражданското образование", Социологическо изследване,