Монографии
 • Аз-концепция в подрастваща възраст - структура и съдържание. Експериментално проучване, 2017

 

Студии
 • Аз-концепция. Теоретични и експериментални измерения на конструкта, Годишник на БСУ, 2017, 2017
 • Влияние на локализацията на контрола върху мотивацията за учене при ученици в подрастваща възраст. (в съавторство), Годишник на БСУ, 2016, 2016

 

Статии
 • Съдържание на Аз-концепцията на момчета и момичета на 13 и 14 години. Сравнителен анализ, Осми национален конгрес по психология, София, 2017
 • Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации., сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, 2017
 • Измерения на личния самоконтрол при юношите и студентите. (в съавторство), Юбилейна научна конференция, БСУ, 2016, 2016
 • Категорията възраст и нейната многозначност. Психическа възраст., БСУ, Научна конференция с международно участие, 2015, т.ІІ, 2015
 • Консултирането в практическата социална работа - граници и измерения, сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ, 2014
 • Конфликти и агресия между учениците от начална училищна възраст, БСУ, годишник 2013, 2013
 • Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели (в съавторство), Годишник на БСУ, 2013
 • Интелект. Тестове за изследване на интелигентността., сборник по проект "Всички заедно", СПИ с. Драгоданово, 2013
 • Нагласи на студентите към ВО и мотивация за академични постижения (в съавторство), БСУ, Научна конференция с международно участие, 2013 г., том І, 2013
 • Структура на социалната идентичност, БСУ, Научна конференция с международно участие, 2013 г., т.І, 2013
 • Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование, БСУ, Международна конференция, т.4,, 2011
 • Социалната идентичност в съдържанието на Аз-концепцията на подрастващите, VI национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 2011г., 2011
 • Образът на собственото тяло в съдържанието на Аз-концепцията на подрастващите, ВСУ, Х международна конференция, 2011
 • Съдържание на Аз-концепцията на момичета на 13 и 14 години, ЮЗУ, 2010
 • Динамика в съдържанието на Аз-концепцията на момичета в подрастваща възраст, БСУ, 2010
 • Динамика в съдържанието на Аз-концепцията на момчета в подрастваща възраст, ВСУ, 2010
 • Съдържание на Аз-концепцията на момчета на 13 и 14 години, БСУ, 2010
 • Съдържание на Аз-концепцията на 9 и 10-годишни момчета и момичета. Сравнителен анализ, Психология журнал, 2009
 • Психическият процес внимание и рекламните стопери, Годишник на БСУ, 2009
 • Аз-концепцията - психологически фактор в рекламата, БСУ, сп. Съвременна хуманитаристика, 2009
 • The Content of the Self-concept in 9 and 10-year-old Children, Българско списание по психология, 2009
 • Лидерство и интелигентност в НУВ, БСУ Годишник, 2008
 • Агресия и междуличностни отношения в НУ., Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2007
 • Постиженията на организацията за осигуряване и контрол на качеството на обучение в университет "Проф. д-р Асен Златаров", Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2006
 • Психологическа природа на конфликтните взаимоотношения между учители и ученици в НУВ., Трети национален конгрес по психология, 2005
 • Динамика на лидерството в начална училищна възраст., Варненски свободен университет, 2005
 • Предизвикателствата на новото време пред качеството на обучението в университета., Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2005
 • Психологически измерения на педагогическия конфликт в НУВ, Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2005
 • Вътрешноличностни конфликти в педагогическия процес, сп. Педагогика №3, 2005
 • Психологическа природа на конфликтите в диадата "учител-директор", Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2004
 • Динамика и насоченост на междуличностните отношения в НУВ /експериментално проучване/, ШУ ""Еп. К. Преславски", 2004
 • Конфликт-ориентиран подход във висшето педагогическо образование, СУ "Св. Кл. Охридски", 2004
 • Психологическото изследване и съвременните компютърни технологии, "Техномат", Бургас, 2003
 • Типология на категориите ученици в ученическия клас на НУ, Ун. "Проф. д-р А. Златаров", 2003

 

Доклади
 • Мотиви за учене в подрастваща възраст. (в съавторство), ВТУ "Св.,св. Кирил и Методи", конференция по психология, 2016
 • Психологическата наука в обучението на студентите от ЦХН в БСУ - 25 години история и традиции на преподаването, сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, кн.1, 2016
 • ПСИХОДИАГНОСТИКАТА И КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ, Конференция "Новите идеи в образованието - инвестиции в бъдещето", БСУ, 2014, 2014
 • КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БСУ ПО "СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ" - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА , Конференция "Новите идеи в образованието - инвестиции в бъдещето", БСУ, 2014, 2014
 • Психологическа природа на конфликтите между учениците в НУВ. Конфликтни взаимоотношения и агресия., национална конференция, академия 2012, 2012
 • Потребности от квалификация на работещите в социалните институции и организации на територията на община Бургас. Кръгла маса., сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, кн.1, 2011

 

Учебници и помагала
 • Психология на развитието в детска и юношеска възраст. Теоретични аспекти, 2017
 • Психология на развитието, 2013

 

Научно-изследователски проекти
 • Съвременни психолого-педагогически тенденции в обучението по междукултурна и междуезикова комуникация в многообразния свят, научно приложен, ФНИ
 • Самоконтрол и дисциплина в юношеска и младежка възраст. Социално-психологическо изследване, изследователски, приложен, БСУ
 • УНИ "Съвършенство", Усъвършенстване на управлението във ВУ, ОПРЧР, БСУ
 • Социално-педагогическа психология, Уьркшоп, разработване на учебни програми и провеждане на обучение с преподаватели от БСУ., ОПРЧР, "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ", БСУ
 • Психодиагностика, Оценка на психическия статус на деца със СОП, научно ръководство на ДПр., участие в ДИК, Проект по ОПРЧР "Всички заедно", СПИ с. Драгоданово
 • Обучение на учители от ОУ за работа с деца със СОП, обучител в 4 обучения, юли и октомври 2013 г., ОПРЧР, МОН, МОН
 • Участие в разработване на проект за интеграция на имигранти, ,
 • Разработване на учебна дисциплина "Лидерски поведенчески стратегии" в магистърска програма за ДО "Стратегически комуникации и соц. психология", ОПРЧР "УЦДО към БСУ, Учене през целия живот", БСУ
 • "Всички в час", , научно-изследователски, БСУ, БСУ
 • Актуализация на учебни програми по Психология за ОКС "Бакалавър" и Психодиагностика за ОКС "Магистър", Проект: Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ. ОПРЧР, БСУ
 • Когнитивна психология, лекции, проект "Всички заедно", СПИ с. Драгоданово
 • Модел за продължаващо образование за социални работници, Вътрешноуниверситетски, БСУ