Монографии
 • Аз-концепция в подрастваща възраст - структура и съдържание. Експериментално проучване, 2017

 

Студии
 • Аз-концепция. Теоретични и експериментални измерения на конструкта, Годишник на БСУ, 2017, 2017
 • Влияние на локализацията на контрола върху мотивацията за учене при ученици в подрастваща възраст. (в съавторство), Годишник на БСУ, 2016, 2016

 

Статии
 • Българският учител и предизвикателствата на обучението в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през март-април 2020, Съвременна хуманитаристика, бр.1, 2020
 • Българският учител и предизвикателствата на обучението в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през март-април 2020, Годишник на Бургаски свободен университет 2020, 2020
 • Межкультурная коммуникация и обучение в трудах исследователей XX века., Образовательные ресурсы и технологии. 2017. № 4., 2017
 • Психолого-педагогическая парадигма исследования межкультурной коммуникации как вектора развития многополярного мира, Образовательные ресурсы и технологии, 20, 2017, 3, с. 13-17, 2017
 • Мотиви за учене при подрастващи на 13-14 години, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... , 2017
 • Съдържание на Аз-концепцията на момчета и момичета на 13 и 14 години. Сравнителен анализ, Осми национален конгрес по психология, София, 2017
 • Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации., сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, 2017
 • Измерения на личния самоконтрол при юношите и студентите. (в съавторство), Юбилейна научна конференция, БСУ, 2016, 2016
 • Категорията възраст и нейната многозначност. Психическа възраст., БСУ, Научна конференция с международно участие, 2015, т.ІІ, 2015
 • Психологически проекции на социалната идентичност на младежи на 18-20 години, Сборник научни доклади от VII национален конгрес по психология, 2014
 • Консултирането в практическата социална работа - граници и измерения, сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ, 2014
 • Структура на социалната идентичност, БСУ, Научна конференция с международно участие, 2013 г., т.І, 2013
 • Нагласи на студентите към ВО и мотивация за академични постижения (в съавторство), БСУ, Научна конференция с международно участие, 2013 г., том І, 2013
 • Интелект. Тестове за изследване на интелигентността., сборник по проект "Всички заедно", СПИ с. Драгоданово, 2013
 • Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели (в съавторство), Годишник на БСУ, 2013
 • Конфликти и агресия между учениците от начална училищна възраст, Годишник на БСУ, 2013, 2013
 • Образът на собственото тяло в съдържанието на Аз-концепцията на подрастващите, сб. "Приложна психология и практика", ВСУ, Х международна конференция, 2011
 • Социалната идентичност в съдържанието на Аз-концепцията на подрастващите, VI национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 2011г., 2011
 • Аз-концепцията - психологически фактор в рекламата, БСУ, сп. Съвременна хуманитаристика, 2010
 • Съдържание на Аз-концепцията на момчета на 13 и 14 години, Международна конференция, БСУ, т.1, 2010
 • Динамика в съдържанието на Аз-концепцията на момчета в подрастваща възраст, сб. "Приложна психология и социална практика", научна конференция, ВСУ, 2010
 • Динамика на Аз-концепцията на момичета в подрастваща възраст, Годишник на БСУ, том ХХХІІІ, 2010
 • Психическият процес внимание и стоперите в рекламата, Годишник на БСУ, т. ХХ, 2009
 • The Content of the Self-concept in 9 and 10-year-old Children, Българско списание по психология, кн.3, 2009
 • Съдържание на Аз-концепцията на 9 и 10-годишни момчета и момичета. Сравнителен анализ, Психология журнал, кн. 65, 2009
 • Лидерство и интелигентност в НУВ, Годишник на БСУ, т. ХІХ, 2008
 • Агресия и междуличностни отношения в НУ., сб. "Управление и образование", Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", т.3, кн.2, 2007
 • Постиженията на организацията за осигуряване и контрол на качеството на обучение в университет "Проф. д-р Асен Златаров", Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2006
 • Психологическа природа на конфликтните взаимоотношения между учители и ученици в НУВ., Сборник научни доклади, Трети национален конгрес по психология, 2005
 • Динамика на лидерството в начална училищна възраст., Варненски свободен университет, 2005
 • Предизвикателствата на новото време пред качеството на обучението в университета., Ун. "Проф. д-р Асен Златаров", 2005
 • Динамика на лидерството в НУВ, сб. "Приложна психология и социална практика", научна конференция ВСУ,, 2005
 • Вътрешноличностни конфликти в педагогическия процес, сп. Педагогика №3, 2005
 • Психологическа природа на конфликтите в диадата "учител-директор", Годишник на Ун. "Проф. д-р Ас. Златаров", т. ХХХІІ, кн.2, 2004
 • Типология на категориите ученици в ученическия клас на началното училище, Годишник на Ун. "Проф. д-р Ас. Златаров", т. ХХХІІ, кн.2, 2003

 

Доклади
 • Психологическата наука в обучението на студентите от ЦХН в БСУ - 25 години история и традиции на преподаването, сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ, кн.1, 2016
 • КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БСУ ПО "СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ" - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА , Национална научно-практическа конференция "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във ъв ВУ", БСУ, 2014, 2014
 • ПСИХОДИАГНОСТИКАТА И КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ, Конференция "Новите идеи в образованието - инвестиции в бъдещето", БСУ, 2014, 2014
 • Психологическа природа на конфликтите между учениците в НУВ. Конфликтни взаимоотношения и агресия., национална конференция, академия 2012, 2012
 • Потребности от квалификация на работещите в социалните институции и организации на територията на община Бургас. Кръгла маса., сп. Съвременна хуманитаристика, БСУ, кн.1, 2011
 • Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование, Международна конференция БСУ, т.4, 2011
 • Съдържание на Аз-концепцията на 13- и 14-годишни момичета, национална конференция, ЮЗУ "Н. Рилски", 2010
 • Психологически измерения на педагогическия конфликт в НУВ, сб. "Управление и образование", Ун. "Проф. д-р Ас. Златаров", т.1, кн.2, 2005
 • Конфликт-ориентиран подход във висшето педагогическо образование, сб. "Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции", Юбилейна научна конференция, СУ "Кл. Охридски", 2004
 • Динамика и насоченост на междуличностните отношения в НУВ (експериментално проучване), сб. "Образование и изкуство", т. ІІ, Юбилейна международна научна конференция, ШУ "Еп. К. Преславски", 2004

 

Учебници и помагала
 • Увод в психологията, 2019
 • Психология на общуването, 2019
 • Психология на развитието в детска и юношеска възраст. Теоретични аспекти, 2017
 • Психология на развитието, 2013
 • Диагностика на интелекта. Тестове за изследване на интелигентността. //Социално-педагогически и психологически аспекти в обучението на деца и ученици със СОП, Драгоданово 2013, 2013
 • Психологическа характеристика на разновъзрастовата група в детската градина. // Смесената група в детската градина - проблеми, предизвикателства, перспективи. , 2002

 

Научно-изследователски проекти
 • Самоконтрол и дисциплина в юношеска и младежка възраст. Социално-психологическо изследване, изследователски, приложен, БСУ
 • УНИ "Съвършенство", Усъвършенстване на управлението във ВУ, ОПРЧР, БСУ
 • "Всички в час", , научно-изследователски, БСУ, БСУ
 • Модел за продължаващо образование за социални работници, Вътрешноуниверситетски, БСУ

 

Цитирания
 • T Kaftandzieva, L Nakov. SUSTAINABLE LEADERSHIP OF CHANGE FOR EFFECTIVE ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 2021
 • Флеров, О. В., В. А. Потатуров, Д. А. Гусев. Позитивные и негативные эффекты электронных технологии? в лингвообразовании, 2019
 • Светлана Славчева. Модели на социално влияние в различните организации, 2019
 • Irena Levkova. Influence of parental messages on the aggressiveness of teenagers , 2018
 • Флеров, О. В. . Профессионально-коммуникативный вектор иноязычной подготовки магистрантов, 2018
 • Флеров, О. В. Интеграция профессионального и коммуникативного компонентов в подготовке магистров к иноязычной коммуникации в поликультурном мультиязыковом социальном пространстве, 2018
 • Гусев, Д. А. Информационное общество и цифровая экономика в полемике между детерминизмом и индетерминизмом как мировоззренческими моделями, 2018
 • Флеров, О. В. Проблема преемственности обучения иностранным языкам в современной педагогической практике, 2018
 • Флеров, О. В., Е. А. Алямкина. Вторичная языковая личность и её развитие в учебном процессе, 2018
 • Irena Levkova. Influence of parental messages on the aggressiveness of teenagers , 2018
 • Irena Levkova,. Influence of parental messages on the aggressiveness of teenagers , 2018
 • Мария Алексиева. Съвременни проекции на началната училищна педагогика, 2017
 • Н.А. Чангалова. Формирование отношения к природе как ценности культурыв разновозрастной групе детского сада, 2015
 • Биляна Великова-Цонкова. Роля на социометричния статус на ученици в риск за превенция на ранното отпадане от училище., 2014
 • Илиев, Ивайло. Конфликтите в училище - причини за възникване и диагностициране, 2013
 • Хаджиали, Иса, Теодора Коларова. Развитие на личностната рефлексия на учениците в училищното обучение по молекулна биология, генетика и клетъчноинженерни биотехнологии. , 2013
 • Теодор Попов. Общение в медицинской практике и его эфективность, 2013
 • Люцканова, Екатерина. Социален статус на деца със специфични нарушения на способността за учене в начална училищна възраст (теоретични аспекти), 2012
 • Захарий Дечев. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище,, 2012
 • Екатерина Люцканова, Зейнур Мустафа. Социалната компетентност като механизъм на социализация, 2012
 • Павлова, Ирина Сергеевна. Обучение в разновозрастных группах учащихся сельской малочисленной школы, 2007
 • Стойко Иванов, Милко Иванов. Социална психология, с. 148, 2006
 • Веселин Василев. Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката, с. 71, 2006
 • Цветкова, Силвия. Социално-перцептивни особености при деца със специфични образователни потребности., 2004
 • Митева, П.. Подходи за редуциране на агресивното поведение при ученици в начална училищна възраст, 2004