Монографии
 • Изследване по ключови теми. Тема „Европейски съюз”. Количествен и социолингвистичен анализ на темата „Европейски съюз” на страниците на българските вестници. Монография „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България” , 2013
 • Анализ на резултатите от анкети и проучвания. Монография „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България”, 2013

 

Студии
 • Сравнителен анализ на новите и традиционните медии, Годишник на БСУ, 2017
 • "Читателски мнения относно вестника", Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2014
 • "Риалити предаването "Биг Брадър" и аудиторията", БСУ, 2010
 • "Реален ли е успехът в риалити шоуто "Биг брадър", 2009
 • "Биг брадър" - явление на традиционното, модерно или постмодерно общество", СУ "Св. Климент Охридски", 2006

 

Статии
 • Списание "Българска Наука" през погледа на Петър Теодосиев - интервю с автор Мария Манева, Общинско радио Бургас, 2017
 • Съвременни проявления на Ономастиката в пресата след приемането на България в Европейския съюз, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2016
 • Интерактивността при компютърно-опосредстваната комуникация, Годишник на БСУ, 2016
 • 25 години Бургаски свободен университет - една сбъдната мечта, Списание "Българска наука", официален сайт, 2016
 • Проблеми на устната комуникация в новинарските емисии на обществената Българска национална телевизия и търговската "News7, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2016
 • Читателски нагласи по отношение на вестника, Съюз на бълг. медицински специалисти, 2015
 • Характерни особености на новите медии, Научна конференция на БСУ, 2015
 • Нови медии и знание, Сп. "Съвременна хуманитаристика", 2015
 • Комуникационни модели и информатизация, Годишник на БСУ, 2015
 • Рефлексивна картина на медиите за земетресението в Хаити, Съюз на българските медицински специалисти, 2015
 • Приносът на български информационни агенции към икономика на знанието, ПУ "Паисий Хилендарски", 2015
 • Комуникативна изява на информационна агенция "Блиц" и поведение на аудиторията, Медицински университет Варна, 2015
 • "Някои основни аспекти при актуализиране на учебните програми по „Банково счетоводство” и „Интернет комуникации” във ВУЗ, в съответствие с изискванията на пазара на труда", Конференция, БСУ, 2014
 • "Kлючова роля на интернет платформата за развитие на икономика на знанието", Годишник, БСУ, 2014
 • "За същността на читателските нагласи по отношение на българската преса", Сп. "Съвременна хуманитаристика", 2014
 • "Eзикът на пресата след приемането на България в Европейския съюз", Международно социолингвистическо дружество, 2014
 • "Социолингвистични аспекти на пресата след приемането на България в Европейския съюз", Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2014
 • СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА В. «ДНЕВНИК» СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Сп. «Съвременна хуманитаристика», БСУ, 2013
 • СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА В. «ТРУД» СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Годишник на БСУ, 2013
 • Темата „Европейски съюз” на страниците на в. „Капитал”, Конференция с международно участие, БСУ, 2013
 • Връзка между читателски нагласи и характеристики на вестника , Годишник, БСУ , 2012
 • Темата "Европейски съюз" на страниците на вестник "Капитал" първия месец след приемане на България в Европейския съюз , Сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ , 2012
 • Медийни измерения на празника 24 май, СУ "Св. Климент Охридски" , 2012
 • Television programmes and national identity, "St.Kliment Ohridski" University Press, 2012
 • Проявата на социален опит чрез средствата на езика на качествената преса. , В: "Проблеми на социолингвистиката". Международно социолингвистическо дружество, София, 2011, с. 307-318., 2011
 • "Етика и медийна регулация". , Списание "Съвременна хуманитаристика", БСУ, 2011
 • "Новините - същност и специфика"., Международна конференция на БСУ, 2011
 • "Би Ти Ви" новините - специфика". , Годишник БСУ, 2011
 • "Професионални умения на студентите по журналистика", БСУ, 2010
 • "Риалити наблюдение и бизнес", БСУ, 2010
 • "Същност на риалити програмите", БСУ, 2010
 • "Студентски нагласи за реализация на пазара на труда и качество на личностните умения", ЦИН при БАН - Научна конференция, 2009
 • "Проекцията на българската икономика на знанието във висшата частна и държавна образователна институция", УНСС - Национална конференция на докторанти, 2009
 • "Риалити телевизията - исторически търсения", БСУ, 2009
 • "Професионални умения на студентите по журналистика", БСУ, 2009
 • Мотивация за следване и визия за професионална реализация, БСУ, научна конференция с международно участие, 2008
 • Проявления на нови тенденции в комуникационния процес, БСУ, Годишник, 2008
 • Съвременни подходи за изграждане на положителния имидж на кирилицата, СВУБИТ, 2007
 • Младежки проблеми на обществото и обществени проблеми на младежта, БАН, ЦИН, международна научно-приложна конференция, 2007

 

Доклади
 • Медиен справочник, Кръгла маса, БСУ, 2011
 • "Конституиращи принципи на социалната реалност в изолираните пространства на „Биг брадър” и „Сървайвър” , Институт по социология при БАН, 2007
 • “Риалити шоуто като експликация на диалог между културни идентичности” , Международна научна конференция под егидата на Юнеско, 2007
 • "Глобално и национално в риалити шоуто Биг брадър" , Софийски университет "Св.Климент Охридски", 2007
 • "За новото, различното и обществено значимото в риалити шоуто "Биг брадър" , СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и масожа комуникация", 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Външен (международен, национален), МОН, ЕСФ "РЧР"
 • „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, Външен (международен, национален), МОН, ЕСФ "РЧР"
 • "Студентски практики", Външен (международен, национален), МОН, ЕСФ "РЧР"
 • "Медиатекст - психологически рефлексии", , БСУ