Статии
 • Комуникационни подходи за популяризиране на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), Сборник по Научноизследователски проект, 2016
 • Building School Community Through Educational Public Relations, Evolutio Social Sciences, July, 2016, vol. 2, 2016
 • Co-teachimg - An Effective Approach in Erasmus+ Teaching Mobilities, Сборник от научна конференция, 2016
 • Съобщение за медиите - основен жанр в пиара, Съвременна хуманитаристика, 2016
 • Зелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии, ел. научно сп-е „Реторика и комуникации“, бр. 24, 2016
 • Комуникационни подходи за популяризиране на Национална стратегия за насърчаване на грамотността, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2015
 • PR – технология за изграждане на взаимоотношения с училищната общност, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2015
 • Персонализиран пъблик рилейшънс и изграждане на взаимоотношения, Бургаски свободен университет, 2015
 • Подходът на въвличането от гледна точка на PR, Годишник на БСУ, том XXXII, 2015, 2015
 • "Непланирани и планирани събития", Нов български университет, 2013
 • "Псевдосъбитието като феномен в българския политически пъблик рилейшънс", сп-е "Съвременна хуманитаристика", 2013
 • "Взаимоотношенията политика - медии", Бургаски свободен университет, 2013
 • "Обективността на вестниците по време на граждански протести", Бургаски свободен университет, 2013
 • "Граждански протести", Бургаски свободен университет, 2013
 • "Стратегически комуникации", Център по хуманитарни науки към БСУ, 2013
 • Activist PR in Bulgaria after its EU Аccession, Университет Сюлейман Шах, 2012
 • "Основи на политическия пъблик рилейшънс", Бургаски свободен университет, 2011
 • "Концепуални основи в комуникацията на строителната компания в условия на световна финансова и икономическа криза", Бургаски свободен университет, 2011
 • "Българската кандидатура за еврокомисар: криза по учебник", Бургаски свободен университет, 2010
 • "Концептуални основи в комуникацията на строителната компания в условия на свтовна финансова и икономическа криза", Бургаски свободен университет, 2010
 • "Брандът", Бургаски свободен университет, 2010
 • "Медия мониторингът: Ефективен инструмент в антикризисните комуникации", Бургаски свободен университет, 2009
 • "Дефектът на преписването: Тихата ерозия на на университетската институция и нейният продукт", Бургаски свободен университет, 2009
 • "Теоретични основи на PR практиката", Бургаски свободен университет, 2009
 • "Приложение на PR в социалните дейности", Бургаски свободен университет, 2008

 

Научно-изследователски проекти
 • Създаване на модел на ефективна комуникация с училищната общност, Научно-изследователски, Бургаски свободен университет
 • By Learning You Will Teach, By Teaching You Will Learn” по програма „Еразъм+“, КД 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Младеж”., Практико-приложен,
 • Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0, 2-ри цикъл в Португалия, ЕРАЗЪМ Интензивни програми, Бургаски свободен университет
 • Европейски аспекти на национални практики на PR 2.0, 1-ви цикъл в БСУ, България, ЕРАЗЪМ Интензивни програми, Бургаски свободен университет
 • We Listen2Y по програма на ЕК "Учене през целия живот", , Фондация "Програма стъпка по стъпка"
 • "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България" , научно-изследователски,
 • Europe Across Elections, научно-изследователски, San Pablo CEU University
 • "Добрите PR практики", , ЦХН