Монографии
 • Визии за демографския проблем в България след 1990 г. /в съавторство с Е. Димитрова/ Акад. Изд. "Проф. М. Дринов", 2014
 • Младите хора и интимността в условията на социална промяна /в съавторство с Д. Костова/. Акад. Изд. "Проф. М. Дринов", 2007

 

Студии
 • Risky behaviours: Tracking youth health and wellbeing in Bulgaria 2006-2018, Heinen, A.; Samuel, R.; V?gele, C. & Willems, H. (Eds.) (2022) (in press). Wohlbefinden und Gesundheit im Jugendalter. Theoretische Perspektiven, empirische Befunde und Praxisans?tze. Well-being and health in adolescence. Theoretical perspectives, empirical findings and approaches in practice. Springer-VS: Wiesbaden, 2022
 • What I thought was so important isn't really that important": international perspectives on making meaning during the first wave of the COVID-19 pandemic., Health psychology and behavioral medicine, 9, 1, 2021, 2021
 • Sociological outlook towards ICT based telework in Bulgaria before the Covid 19 pandemic., Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2, 2021, 2021
 • Adolescent Risk Behaviours and Family Settings in Bulgaria: An Evidence-Based Approach to Effective Family Support Policies., Journal of Mother and Child, 2021
 • Country profile - Bulgaria. 17th International Review of Leave Policies and Related Research, Koslowski, A., Blum, S., Dobroti?, I., Kaufman, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2021., 2021
 • Psychosocial school environment and health risk behaviours of adolescents in Bulgaria: results from multilevel analysis., International Journal of Public Health, 65, 2020, 2020
 • От порицанието „Ни дете, ни коте“ до правото да не бъдеш майка., Семинар-БГ, 19, 2020, 2020
 • Неравенства по пол: навици и (нови) рамки., Социологически проблеми, 52, 1, 2020, 2020
 • ‘Bulgaria country note’, Koslowski, A., Blum, S., Dobroti?, I., Kaufman, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2020., 2020
 • Socio-economic Inequalities and Risk Behaviors among School-aged Children in Bulgaria: Results of the HBSC., Социологически проблеми. Special Issue “How We Live Together: Communities, Institutions, Networks, 51, 2019, 2019
 • Bulgaria country note, Koslowski, A., Blum, S., Dobroti?, I., Macht, A. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research. 2019, 2019
 • Лабиринти на желанието: природа, технологии и джендър в дискурса за асистирана репродукция /в съавт. с И. Тодорова и Ю. Панайотова/, Социологически проблеми т. 50, кн.2 , 537-565, 2018
 • РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. Изседване на системите, подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. с.13-16; 42-48; 97-169, ФЗНД, 2018
 • Социални различия в репродуктивните намерения на съвременните млади поколения в България. с.363-380 /в съавторство с Е. Димитрова/, Неравенства и социална дезинтеграция. С. Изд. Изток-Запад, 2018
 • BULGARIA: Country Report, Koslowski, A., Blum, S., Dobroti?, I., Macht, A. and Moss, P. (eds.). International Network on Leave Policies and Research, 2018, 2018
 • Социални различия в репродуктивните намерения сред съвременните млади поколения в България., Бояджиева, П., Канушев, М., Иванов, М. (ред.) Социални неравенства и социална дезинтеграция: в търсене на заедност, Изток-Запад, 2018
 • Съвременни демографски промени и предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ, ЦРЧРРИ-МТСП, 2017
 • Nationalism and declining population in Bulgaria after 1990. (co-author E. Dimitrova), Comparative Population Studies, vol 39 (4) pp.768-788, 2014
 • Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път /в съавторство/, Социологически проблеми кн.1-2 с.91-117, 2013
 • Демографската криза във фокуса на националистичните идеи, Пространства между социологията и социалната психология. София: Аскони-Издат, 2013
 • Семейните помощи във фокуса на общественото мнение в условията на демографска криза / в съавторство/, сп. Население кн.1-2, с.126-148, 2013
 • Напускане на родителския дом. Глава 5 /с.137-157/, Населението на България в началото на 21 век: състояние и тенденции. Акад. Изд. "Проф. М.Дринов", 2011
 • Репродуктивно поведение: преходите към първо, второ и трето раждане в България. Глава 3 /с.81-114/, Населението на България в началото на 21 век: състояние и тенденции. Акад. Изд. "Проф. М. Дринов", 2011
 • Демографският проблем във фокуса на публичните дискурси в началото на 21 век., сп. Социологически проблеми, кн.3-4, 2011
 • Разнообразие и европейска публична сфера. Случаят България., http://www.eurosphere.uib.no; EUROSPHERE Country Reports, 2010
 • Тормоз и насилие в училище (Глава 3, с.30-36); Употреба на алкохол, цигари и канабис (Глава 11, с.87-97); Сексуално здраве (Глава 12, с.98.102), Поведение и здраве при деца в училищна възраст. София: РА Очи, 2008

 

Статии
 • Contested Parenthood: Attitudes Toward Voluntary Childlessness as a Life Strategy in Post?Socialist Bulgaria, Social Inclusion, 2022
 • Рискови поведения в юношеска възраст – тенденции и насоки за промяна., Психологически проекции. Балтика-2002, 2021
 • Подкрепа за семейства от уязвими общности: политики, насоки, случаи от практиките., Годишник на БСУ, 2021
 • Family Values and Family Policy Priorities in Bulgaria., Naselenie Review, 38, 3, 2020,, 2020
 • Цел и принципи на семейната политика в ЕС. Политики, насочени към подкрепа на семействата и позитивно родителство, Раждаемост и семейна политика. т.1 Изд. на БАН, 2019
 • Нагласи на хората към подпомагане на раждаемостта. Извадково изследване на НСИ 2011., Раждаемост и семейна политика. т. 1 Изд. БАН, 2019
 • Socio-economic inequalities and risk behavors among school-aged children in Bulgaria: results of the HBSC (co-auth. E.Dimitrova), p. 102-124, Sociological Problems, v.51 Special Issue, 2019
 • Семейни ценности и приоритети на семейната политика в България, сп. Население, т.37, кн.1, с.85-103, 2019
 • Fostering youth digital skills through open educational resources (in co-authorship with V. Jecheva, A. Toshkov, K. Mineva), Proceedings of the 12th inetrn. conference of education, research and innovation. Seville 11-13 Nov. 2019, 2019
 • Социално-икономически неравенства и рискови поведения сред учениците в България: резултати от HBSC /в съавт. с Е. Димитрова/, с.95-112, Годишник на СУ. Социология, т.107, 2018
 • Измерения на личния самоконтрол при юношите и студентите , В: Юбилейна научна конференция на БСУ., 2016
 • Проучване на нагласите към семейните политики в България. , В: Визия за семейна политика.Мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата . С. НМД, 2016
 • Насърчаване на раждаемостта чрез създаването на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца вБългария , сп. Население кн. 1 с.31-47, 2016
 • Насоки за преориентация на семейната политика в условията на демографска криза, Съвременна хуманитаристика бр. 1/2015, 2015
 • Рискови сексуални поведения сред българските юноши. с. 238-244, Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Науч. конференция .БСУ, 2015
 • Рискови поведения, свързани с тютюнопушене сред деца в училищна възраст, Психологически изследвания кн. 2, 2015
 • Дистанционното обучение в социалните науки като алтернатива за качествено обучение, Сб. Новите идеи в образованието - инвестиции в бъдещето. Научно-практ. конф. БСУ, 28-29.11.2014, 2014
 • Методологически основи на събитийния анализ и приложението му в социално-демографските изследвания /в съавторство/, Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии. С. УНСС, 2014
 • Детските надбавки като инструмент на социалната политика - от популизъм към ефективност, с.67-76, Демографската ситуация и развитието на България. С. АИ "Проф.Марин Дринов", 2014
 • Managing Uncertainty: Healthcare Professionals' Meanings Regarding the HPV Vaccine (with co-authors), International Society of Behavioral Medicine. Spriner US, 2013
 • Академичната мотивация през погледа на студенти и преподаватели /в съавторство/, Годишник на БСУ, Бургас, 2013
 • Нагласи на студентите към висше образование и мотивация за академични постижения /в съавторство/, Сб. Знанието - традиции, иновации, перспективи, Бургас, 2013
 • Семейно-професионалният баланс като инструмент за ефективна семейна политика в условията на демокриза /в съавторство/, Психологическа интервенция и превенция на конфликта семейство-професионален живот. С., 2013
 • Determinants of Gender Disparities in Labour Income. The Case of Bulgaria., International Journal of Sociology, vol. 42, N 3, pp.54-78, 2012
 • Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността в българското общество, Критика и хуманизъм бр. 42, кн.4, 2012
 • Младите хора, джендър стереотипите и рекламите , сп.Съвременна хуманитаристика, бр.2, 2011
 • Public Discourses, Social Policies and Gender Arrangements in the Post-Socialist Context of Low Fertility in Bulgaria, GENDER Special Issue, 2011
 • The Impact of Gender on Mid-Career Labour Income. The Case of Bulgaria., TransEurope Working Paper N 32 http://www.transeurope-project.org, 2011
 • Влияние на училищната среда върху рисковите поведения на учениците. Мулти-левъл анализ., Психологически изследвания кн. 1-2, 2011
 • Пронатализмът в България през първата половина на 20 век - корени, развитие и визии за бъдещето, Социологически проблеми кн.1-2, 2011
 • Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование, Взаимодействието теория-практика:ключови проблеми и решения. БСУ. Междунар. конф., 2011
 • Women’s Identity and Social Policy in Bulgaria Before and After 1989, Katsikas, S. (Ed.) Bulgaria and Europe: Shifting Identities. London: ANTHEM Press; pp.79-91, 2010
 • Чужденците в България - нагласи и поле за социална работа, БСУ. Международна научна конференция юни 2010, 2010
 • Безплодието и бездетството в изследователския фокус на социалната демография. , сп. Население, кн.1-2, 2010
 • Мисията и темите на социалните изследвания на пола в България, сп. Критика и хуманизъм, кн.30, бр.3., с.219-226, 2009
 • Безплодието в България - един значим социално-демографски проблем., Раждаемостта в България и държавната политика. София "Фабер", с.113-129, 2009
 • Практическите измерения на обучението по социология за студенти по журналистика, сб. Университет, практика, професия. БСУ , 2009
 • Risk Behaviors of the Bulgarian School-Aged Children:Family Predictors and Determinants, Bulgarian Journal of Psychology, Issue 3-4, 2009
 • Семейно-професионалният дисбаланс в контекста на европейската социална политика, Годишник на БСУ, 2009
 • Attitudes towards immigrants living in Bulgaria, Migration and challenges of globalization. BFU, 2009
 • Рискови поведения при деца в училищна възраст - резултати от международното изследване HBSC, сп. Психологически изследвания, кн.1-2 ИП-БАН, 2009
 • Репродуктивни намерения на населението в близка и далечна перспектива, сп. Население кн.1-2 ЦИН-БАН, 2009
 • Стимули и бариери пред мотивацията на студентите за усвояване на знания. В: Доклади от научна конференция "Икономика на знанието: възможности и предизвикателства пред висшето образование, юни 2008 г., БСУ, 2008
 • Динамика в социалния статус, репродуктивното и брачното поведение на младите хора в България. В: Младите хора в европейска България., ЦИН, ИСЦС "И. Хаджийски", 2007
 • Социо-демографски профили на младите хора в България: тенденции и изследователски перспективи. В: Младите хора в европейска България, ЦИН, ИСЦС "И. Хаджийски", 2007

 

Доклади
 • Distance Formation of Adolescents’ Human Capital in the Paradigm of Sustainable Development”. Advances in Economics. Advances in Economics, Business and Management Research., Proceedings of the Second Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2021), 195, 2021, 2021
 • Рискови поведения на дигиталните юноши., Трансформации, медии и обществено включване. Дигитална Конф. с международно участие. БСУ, 5.06.2020, 2020
 • Поглед към невидимите деца на Пловдив: резултати от изследване, Конференция за ранно детско развитие: наука и практика. НБУ. 13-14.09.2019 , 2019
 • "Излишното" равенство? Неравенства по пол: навици и (нови) рамки. /в съавт. с Р. Стоилова/, Университет за всички. СУ "Св. Кл. Охридски" 25.06.2019, 2019
 • Семейни ценности и семейни политики в България в контекста на демографските предизвикателства, Национ. конф. с международно участие "Демографски предизвикателства и политики", 2018
 • "Трънливият път": метафоричният път на жените, преминаващи през асистирана репродукция /в съавторство с И. Тодорова, Ю. Панайотова/, Международна конф. по медицинска хуманитаристика, С. МУ, 2018
 • Социалната система в подкрепа на децата в ранна възраст и семействата им, Научна конф. "Визия за ранното детство в България", 2018
 • Емпирични езултати и насоки на политиките за здраве и благосъстояние на младите хора в България, Здраве и благосъстояние на младите хора в Европа, У-т Люксембург, 2018
 • Рискови поведения: тормоз в училище, тютюнопушене, употреба на алкохол и на канабис, сексуално поведение, Конференция на СЗО: Партньорства за по-добро здраве, София, 1.02.2017, 2017
 • Социално-икономически неравенства и рискови поведения сред учениците в България: резултати от HBSC, Юбилейна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски" по повод 40 г. специалност Социология, 2017
 • Family Benefits Policy in Bulgaria, Международен семинар, Рурски Университет, Бохум, Германия, 18-20.01.2017, 2017
 • "The most anticipated child": women's reflections on motherhood through egg donation in online forums in Bulgaria, Конференция на ISCHP, Англия 8-10.07.2017, 2017
 • Discourses around ARTs and infertility treatment: analysis of on-line sources and discussions in Bulgaria, Infertility Citizens: Anthropological and Legal Challenges of ARTs. Mytilene, Lesvos, Greece, 28-30 May 2015, 2015
 • New Reproductive Technologies and Women's Identities in the Face of Infertility: Analysis of Online Sources in Bulgaria (co-authors: I. Todorova, Y. Panayotova), The 29th European Health Psychology Society Conference, Limassol, Cyprus, 1-5.09.2015, 2015
 • Пленарен доклад "Проблеми на раждаемостта и семейната политика в България", Демографски Форум "Демографската ситуация и развитието на България". София 27-28.02.2014, 2014
 • Доминиращи дискурси за семейна политика и джендър ролите в контекста на демографската криза в България, Международен семинар "Семейни политики и джендър равенство в Централна и Източна Европа", Букурещ, септември 2012, 2012
 • Влиянието на джендъра върху доходите в средата на жизнения цикъл, TransEurope конференция 6 РП на ЕС, София, май 2011, 2011
 • Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование, Международна конференция на БСУ, юни 2011, 2011
 • Do school settings influence health-related behaviours of Bulgarian children?A multi-level approach, Международен Конгрес по Психология на Здравето, Клуж, Румъния септември 2010, 2010
 • Чужденците в България - нагласи и поле за социална работа, БСУ. Международна научна конференция, юни 2010, 2010
 • Family settings and risk behaviors among Bulgarian school aged children. Evidence from HBSC 2005/6, Доклад изнесен на Межд.к-с по психология на здравето, Пиза, Италия 23-26 .09.2009, 2009
 • Sexual liberalization in Bulgaria after 1989 - an evidence based approach, Доклад изнесен на семинар на Европейската Научна Фондация, 1-3.10.2009 Торино, Италия, 2009
 • Стимули и бариери пред мотивацията на студентите за усвояване на знания. Доклад, изнесен на конференцията "Икономика на знанието: възможности и предизвикателства пред висшето образование". БСУ, 2008
 • Спадът на раждаемостта в България - какъв тип социална държава може да го спре? Доклад, изнесен на международна конференция "Демографска промяна, преструктуриране на социалната държава и джендър отношения", Хилдесхайм, Германия, 2008
 • Рискови поведения сред български ученици - доколко социално-икономическите фактори влияят? Доклад, изнесен на международния конгрес по Психолия на здравето, Бат, Англия, 2008

 

Научно-изследователски проекти
 • Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая“, Международен научен или образователен, Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование",
 • Изготвяне на обзорен национален доклад за политиките и практиките за подкрепа на семействата и децата, Национален научен или образователен, ФНИ - Съфинансиране на проекти с участие в КОСТ
 • „???????? - Диалог: програми и средства за боравене с информация и убеждения в епохата на постистината“,, Международен научен или образователен, Програма: „Еразъм+”КД 2 -„Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“
 • I Tech: Youth Do Digital Science, , Erasmus+ KD2
 • Поглед към невидимите деца на Пловдив, научно-приложен проект, ТСА
 • "Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование” (TEACHERS AHEAD), Международен научен или образователен, Програма „Еразъм+“, КД 2, Стратегически партньорства
 • Ранното детско развитие в България, , ФЗНД
 • Мерки за преодоляване на демографската криза в България, , БАН
 • I-tech: youth do digital science, , Еразъм+ К2
 • Ранно детско развитие: изследване на системите, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите, изследователски, ФЗНД
 • I-Tech: Youth Do Digital Science, Еразъм + К2,
 • Самоконтрол и дисциплина в юношеска и младежка възраст. Социално-психологическо изследване , Вътрешен научно-изследователски проект, БСУ
 • Поведение и здраве сред деца в училищна възраст, научно-изследователски, УНИЦЕФ-България
 • Партньорство между образование и бизнес……..чрез актуализиране на учебните програми в БСУ, , ОП "РЧР"
 • Университетски Център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ, , ОП "РЧР"
 • Обучение на учители от ОУ за работа с деца със СОП, обучител в 3 групи, ОПРЧР, МОН,
 • Разработване на учебна дисциплина "Социален контекст на публичните комуникации" в Магистърска програма за ДО "Стратегически комуникации и социална психология", ОПРЧР "УЦДО към БСУ Учене през целия живот",
 • Всички в час, НИД, БСУ
 • Младежка инициатива за по-добър свят:образование за глобално развитие чрез метод връстници обучават връстници, , EuropeAid
 • Модел за продължаващо образование за социални работници в гр. Бургас, , БСУ
 • ЕВРОСФЕРА: разнообразие и европейска публична сфера. Към Европа на гражданите, научно изследователски, 6 рамкова програма на ЕС
 • Поведение и здраве при деца в училищна възраст, научно-изследователски, Фонд "Научни изследвания" МОН
 • РЕПРО: репродуктивни решения от макро и микро перспектива, научно-изследователски, 7 рамкова програма на ЕС

 

Цитирания
 • Jane Sandall. Coping strategies of women seeking infertility treatment in Southern Ghana, 2015
 • R E Cserepes, A Bugan, T Korosi, B Toth, S Rosner, T Strowitzki, T Wischmann . Infertility Specific Quality of Life and Gender Role Attitudes in German and Hungarian Involuntary Childless Couples, 2015
 • Sasha Roseneil, Isabel Crowhurst, T. Hellesund, A.C. Santos, Mariya Stoilova . Intimate citizenship: statistical and contextual background , 2015
 • M van Vuuren, GJ Westerhof - Journal of health psychology, 2015 . Identity as “knowing your place”: The narrative construction of space in a healthcare profession, 2015
 • N.Kaneva. Mediating Post-Socialist Femininities Contested histories and visibilities Feminist Media Studies, 2015, 2015
 • A. Assenova. Rhetoric and Communications, Issue 4, July 2012, 2012
 • T.Kotzeva. N.Kaneva, E.Ibrosheva. Hidden in Public View. Feminist Media Studies, November 2011, 2011
 • T.Kotzeva. Creutz-Kamppi, K., P. Holley, P.A. Kraus, P. Laine, J. Warius. 2011. Assessing Transnational Spaces. EUROSPHERE comparative studies, Work Package 6.3 Report, 2011 p.51, 2011
 • T.Kotzeva. van de Beck, J.H., F. Vermeulen, M. Lagerspetz. 2011. Minorities, the European Polity and a nascent European Public Sphere & Nationalizing spaces. EUROSPHERE comparative studies, Work Package 6.1/2 Report, 2011, p.54, 2011
 • T.Kotzeva. V. Provoost, G. Pennings, P. De Sutter, J. Gerris, A. Van de Velde and M. Dhont. 2010. Patients' conceptualization of cryopreserved embryos used in their fertility treatment. Human Reproduction 2010 25(3):705-713, 2010
 • T.Kotzeva. S. Billingsley . 2010. The post-communist fertility puzzle. Population research and policy review, Volume 29, Number 2 / April, 2010, pp.193-231, 2010
 • T.Kotzeva. M. van Vuuren, F. Cooren. 2010. "My Attitude Made Me Do It": Considering the Agency of Attitudes. Human Studies, Volume 33, Number 1 / May, 2010, pp.85-101, 2010
 • T.Kotzeva. E Balabanova, F Simonstein . 2010. Assisted Reproduction: A Comparative Review of IVF Policies in Two Pro-Natalist Countries. Health Care Analysis, Volume 18, Number 2 / June, 2010 pp.188-202, 2010
 • T.Kotzeva. J Karakayali .2010. Transnational Haushalten: Biographische Interviews mit Care Workers aus Osteuropa. VS Verlag, Wiesbaden, 2010, 2010
 • T.Kotzeva. A. L. Greil , K. Slauson-Blevins and J. McQuillan. 2009., 2009
 • T.Kotzeva. F.C. Billari, D Philipov, MR Testa. 2009. Attitudes, norms and perceived behavioural control: Explaining fertility intentions in Bulgaria. European Journal of Population, Volume 25, Number 4 / November, 2009 pp.439-465, 2009
 • T.Kotzeva. A. Parla. 2009. Remembering Across the Border: Postsocialist Nostalgia among Turkish Immigrants from Bulgaria. American Ethnologist, vol. 36, No 4, pp.750-767, p.96, 2009
 • T.Kotzeva. E. Koytcheva, D.Philipov. 2009. Bulgaria: Ethnic differentials in rapidly declining fertility. Demographic Research, vol. 19, article 13, pp.361-402, 2009
 • T.Kotzeva. F. Simonstein, E. Balabanova. 2009. 'Can't Avoid It, Can't Afford It': Assisted Reproduction in Israel and Bulgaria. In: Reprogen-ethics and the future of gender. Springer Netherlands 2009, pp.55-64, 2009
 • T.Kotzeva. E.S. Donkor, J. Sandall. 2009. Coping Strategies of Women Seeking Infertility Treatment in Southern Ghana. African Journal of Reproductive Health, Vol. 13, Num. 3, 2009, pp. 85-98, 2009
 • T.Kotzeva. V. Provoost, G. Pennings, P. De Sutter, J. Gerris, A .Van de Velde, E. De Lissnyder and M. Dhont. 2009. Infertility patients' beliefs about their embryos and their disposition preferences. Human Reproduction. Advance Access published online on January , 2009
 • T.Kotzeva. N. Nilsson, T.S. Eide. 2008. Kvinnors upplevelse av infertilitet. Lulea tekniska Universitet. Sweden, 2008, pp.1-33, 2008
 • T.Kotzeva. M. Bucur. 2008. An Archipelago of Stories: Gender History in Eastern Europe. The American Historical Review, 2008, 2008
 • T.Kotzeva. I. Zake . 2008. From Identity to Coalitions: Realist Suggestions for the Femisnit Theory and Politics in the Baltics. Gender matters in the Baltics, 2008 - LU Akadem?iskais apgad?s, 2008
 • T.Kotzeva. L. Botcheva, P. Kalchev, P. Herbert Leiderman. Bulgaria. In: Arnett, Jeffrey Jensen (Ed.). 2007. International Encyclopedia of Adolescence. N.York, London: Routledge, pp.108-120, 2007
 • T.Kotzeva. E. Fratczak, M. Mynarska .2007. BADANIA JAKO?CIOWE NA U?YTEK DEMOGRAFII. STUDIA DEMOGRAFICZNE, 2(152), 2007, pp.3-20, 2007
 • T.Kotzeva. P Liamputtong. 2007. Researching the vulnerable: A guide to sensitive research methods. London: Sage Publications, 2007, 2007
 • T.Kotzeva. N. Funk . 2007. Fifteen Years of the East-West Women's Dialogue. In: J.E. Johnson & J.C. Robinson. Living gender after communism, Bloomington: Indiana University Press., pp.203-226, 2007
 • T. Kotzeva. E. Ibroscheva. 2007. Caught between east and west? Portrayals of gender in Bulgarian television advertisements. Sex Roles, Volume 57, Numbers 5-6 / September, 2007 pp.409-418, 2007