Доклади
  • "Стратегии за изграждане на езикови компетентности при обучението по специализиран английски език на преподавателите от ЦХН в БСУ", Нац.научно-практич.конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето" ,2014, 2014
  • "Разработване на електронен курс по английски език в платформата Moodle за студенти - бакалавърски програми от ЦХН в БСУ", Научно-практ. конференция "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение", 2014

 

Учебници и помагала
  • English for Public Relations and Journalism /в съавторство/, 2009

 

Научно-изследователски проекти
  • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование - Университетски център за дистанционно обучение при БСУ / УЦДО / - възможност за учене през целия живот, Проект, ОП "Развитие на човешките ресурси"
  • Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища. Провеждане на специализирано обучение по АЕ в ЦХН - 2013-2014, Проект, БСУ
  • Обучение по АЕ на служители от "Инфраструктура Тхнолоджи Севисиз и Инженеринг България" ЕООД по проект "Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица", Проект, БСУ
  • Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти, Образователни услуги, Б С У
  • Участие в програма за обучение по английски език по Проект " Аз мога " - 2012 - 2014, Образователни услуги, Б С У
  • Eлектронен курс по специализиран английски език за студенти от специалностите" Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН, Научно-изследователски проект, БСУ
  • Аналиэ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН, НИД, Бургаски Свободен Университет