Монографии
 • Гняв и агресивно поведение при децата, 2008
 • Методи в помагащите професии, 2005
 • Очи в Очи! Как да върнем стабилността си през подкрепата на социалния работник, 2000

 

Студии
 • Управление на стреса в работната среда, PААБЕ България, актуализация № 5, 2012
 • ОЦЕНКА НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, БСУ, 2010
 • Oсновни парадигми в социалната работа, под печ.или в www.assa-m.com, 2004

 

Статии
 • Преформулиране /рефрейминг/ в преподаване на лекционен курс във ВУЗ. Научна конференция с международно участие "хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-13 юни 2015., БСУ, 2015
 • Teacher,s profile. Qualities of a 21-st century teacher. "Highlights of the highner edukation strategy development in Bulgaria and Kazahstan" , сп Образование и технологии, 5/2014 , 2014
 • Творческие подходы в обучении кризисному консультированию , Алматы, Казак университети , 2014
 • Самоубийство - зов о помощи (Социальная работа с детьми и подростками суицидами) , КНУ Аль Фараби, Казахстан, 2013
 • "Организационна култура в училищната институция", СУ ELBOOK.EU - онлайн сборник, 2013
 • "Феноменът резилианс като ресурс за устойчивост на професионалиста в социално-психологичното консултиране", БСУ , 2013
 • Модел за анимация в училищната среда , СУ, 2012
 • Техники кризисной интервенции как кризисного вмешательства, Журнал вестник Казну, Казахстан, 2012
 • Кризисная интервенция для детей в школе, Журнал Вестник Казну, Казахстан, 2012
 • Управление на времето на учителя. (актуализация 3 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012, Раабе България, 2012
 • Адаптация на новоназначени учители. (актуализация 4 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012, РААБЕ България, 2012
 • Практически изпит при подбор на учители (актуализация 3 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала"1 2012)., РААБЕ България, 2012
 • Коучинг. Как да разпознаем съпротивите на учителя в работната среда? (актуализация 4 на Практически наръчник "Успешна практика за управление на персонала", RAAБЕ България, 2011
 • Прошката - нравствена повеля и добродетел в контекста на КИ, БСУ, 2009
 • Кризисен PR-част от корпоративната култура в организацията, БСУ, Научна конф с междунар участие 13-15 юни, БСУ, 2008
 • Ефективност на обученията в екипа-семинари, тренинги, тиймбилдинг, сп Твоят бизнес бр.3 год 4, 2007
 • Организационна промяна и ефектите й върху персонала. Научна конференция с международно участие, 16-18.02.2007, БСУ, 2007
 • Емоции и агресивно поведение при ученици в начална училищна възраст /в контекста на социално-педагогическата практика/, СУ, ФНПП Юбилейна научна конференция , 2007
 • Етикетът като алтернатива на агресивното поведение при малките ученици /съавторство/, СУ, ФНПП /под печат/, 2007
 • Професионални квалификации в системата за социални услуги - проблеми и перспективи, БСУ, научна конференция с Международно участие, 2006
 • Опит за интегриране на хиперактивни деца в начален етап на обучение, БСУ по проект, 2006
 • Преподаване на курс "Етикет и стандарти на поведение за студенти от хуманитарните специалности в контекста на европейските образователни стандарти", БСУ, научна конференция "университетското образова, 2006
 • Профил на социалната работа в училище, сп. Образование, под печат, 2005
 • Агресивността, отразена в детската рисунка, сп. Педагогика, бр.7, 2005
 • Курсът "Кризисна Интервенция", БСУНаучна конференция "комуникативни стратегии в х, 2005
 • Научное и академическое сотрудничество между университетами Болгарии и Казахстана - реальность!, КазНУ, 2005
 • Проверка на ефективността от проведена прогр. за редуциране на агресивно пов. при ученици в НУВ., сп. Начално училище, бр.1, 2005
 • Възможности за формиране на соц. умения при ученици в НУВ - примерна програма., Годишник на БСУ, межд.конф., 2004
 • Сравнителна характеристика на проявите на агресивно поведение при ученици в НУВ., сп. Начално училище, бр. 6, 2004
 • Приложение на когнит. повед. психотерапия при случай на обсесивно-компулс. разстройство., кн.1 на БАКППТ, 2003
 • Работа под супервизия - предизвикат. за обуч. и проф. израстване на студентите по СР., Годишник на БСУ, том 2, 2003
 • Някои дефицити в обучението и квалификацията на социалния работник., сб.СУ "Кл. Охридски", 2003
 • Възможности на частното училище за трансформиране на агресивността в асертивно поведение., сб. БАЧУ, нац. конф., 2002
 • Съвременно нач. училище /държавно и частно/ и фактори за агресивно поведение., Юбилеен Годишник на БСУ, 2001
 • Соц. педаг. аспекти на агресията при деца в началното частно училище., сп. Педагогика, бр. 6, 2001
 • Фокус-група като изследователски метод в социалната работа., сб. СУ "Перспективи пред СР", 2001
 • Социална работа в здравеопазването и оценка нуждите на кл. с наркотични проблеми, сп. Соц. медицина, бр. 1, 2000
 • Курсът "Основи на соц. работа" - една възм. за интеграция на лекционни интеракт. методи на препод., Годишник на БСУ, том 4, 2000
 • Адаптация, психична дисадаптация и стрес при деца в предучилищна и нач.учил. възраст., годишник на БСУ, том 4, 2000
 • Теоретико-приложно и практическо моделиране на соиалната. работа., Годишник на БСУ, том 2, 1999

 

Доклади
 • Разработване на квалификационна програма, Раабе България, 2012
 • Мотиваиця на педагогическия екип, Раабе България, 2012
 • Кариерно развитие на социалния работник и модел на портфолио, Кариерно развитие , 2011
 • Историческите личности - символи на времето в именната система на бургаските улици (края на 19-ти -началото на 21-ви век)., СУ "Св. Кл. Охридски "- Регионален музей, Ст.Загора, 2010
 • Кризисна интервенция при деца в риск, 2008
 • Интеграция на "трудните" деца в училищна среда., БСУ Научна конф. Предизвикателства и парадокси пред СР в год на равните възможности, 2007
 • Възможности на частното училище за редуциране на агресивността при у-ци от НУВ, Конференция на БАЧУ, Сф., 2003
 • Тренинг (умение за общуване), Доктор.семинар - Китен, 2003
 • Работа под супервизия - предизвик.за обучението и проф.израстване на студ. по СД, Нац.к-я на ЦХН, Б., 2003
 • Дефицити в обучението на студенти по социална работа, Межд.научна конф.,Китен, 2002
 • Помагането като професионална дейност в социалната работа, Първа унив.конф.по СР, Китен, 2002
 • Медийни влияние при формиране на детските възгледи за социалния свят, Национална конференция, Сф., 2002
 • Дискусия за правата на детето, СУ "Св.Кл.Охридски", 2002
 • Съвременно начално училище и предпоставки за агресивно поведение на децата, Юбилейна научна конференция, Б, 2001
 • Агресивността, отразена в детската рисунка (при у-ци в НУВ), Конф. по образованито, м.XI.Б., 2001
 • Адаптация, психична дезадаптация и стрес при деца в предуч и начална уч.възраст, Межд. конф на ПНУП, Б., 1999
 • Оценка нуждите на клиента, Лятно уч-ще по соц раб., Б., 1999

 

Учебници и помагала
 • ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ В КРИЗИСНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ, 2016
 • Умения за управление на времето на учителя, 2011
 • Социална работа с деца. Работа по случай., 2008
 • Овладяване на гнева. Корекционна програма за обществено въздействие., 2007
 • Практически въпроси за интервю при подбор на учители, 2005
 • Как да формираме социални умения у малките ученици, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Организиранее провеждане на специализирани екипни обучения, Административен капацитет, Общинска администрация Павликени, Белослав
 • Актуализиране на учебните програми във ВУЗ , , МОН
 • Подпомагане и обучение на деца и ученици със СОП, с. Драгоданово , BG051PO001-4.1.04- 0076 ,
 • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „Целодневна организация на учебния процес“ , , МОН
 • Проект "Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино" , Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Административен капацитет, БМН Инженеринг - СИЕЛА, ДЗЗД
 • Проект № BG051PO001-3.1.03-0001Квалификация педагогическите специалисти", Образователен, МОН
 • проПроект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП РЧР, Образователен, МОН
 • Проект : BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация",дог.№12-11-62 от 02.11.2012 г., администрация, функционален анализ, метод-фокус-групи, БМН Инженеринг - СИЕЛА
 • Проект "Подай ръка" Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици. Договор БС N-33.10-052/29.06.2012, Образователен, МОН
 • ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР", Образователен, МОН
 • Проект за квалификационна програма "Европейски модели и практики за социална работа", БСУ-Казахстан, 2012 - лектор и ръководител на секция. , университетски,
 • Модел за продължаващо образование на социални работници, социален, БСУ
 • Създаване на ЦОП за деца от 3-18 г. гр Свищов, социален, Програма ЧР
 • "Спортът е лек срещу агресията" , социално-педагогическо, Оперативна програма човешки ресурси, съфинансирано от Европейски социален фонд , 2007-2013 г.
 • Методи на обучение и тренинг за превенция на насилието и агресивното поведение в училищна възраст, Социален, Столична община и КСУ за деца и семейства, София
 • методика на разработване на проекти за работа с деца. създаване на дневен ц-р за деца с увреждания, гр. Свищов, социален, КСУ за деца и семейства, София
 • Съвместно развитие на общността, деца и младежи в риск, социален, ОС на БЧК, Бургас
 • Паметта на Бургас - история, психология, съвремие, социален, Община Бургас
 • Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, социален, Европейски социален фонд
 • Управление на комплекс за социални услуги на деца и семейства в столична община, социален, КЕЪР Интернешънъл
 • Работа в терапевтична общност, социален, Програма Фар
 • Преструктуриране на класическа институция, социален, КЕЪР България
 • ПРОЕКТBG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР", Образователен, МОН
 • Светлината на един изчезнал свят - византийската култура по българските земи, исторически, Сократ
 • Проучване нагласите на младите хора относно насилие и трафик на млади хора, соц.психологически, БСУ
 • Фокус-групи - изсл.проект "Соц.подпомагане в България", социологически, МТСП