Монографии
 • Модел за игрова двигателна дейност в обучението по физическо възпитание в детската градина, 2017

 

Статии
 • Физическата активност във време на дигитални трансформации, "Диитални трансформации, медии и обществено включване", Сборник от Международна научна конференция БСУ, 2020
 • Социални взаимодействия и социални умения в подвжните игри в ПУВ, Годишник БСУ, 2018
 • Измерения на свободната воля при юноши и студенти, Сборник Международна научна конференция, БСУ, 2016
 • Емпатията - перспективи пред възпитанието и образованието на децата от начална училищна възраст, Сборник Международна научна конференция, БСУ, 2016
 • Новите идеи за емоционалната интелигентност, сп. Съвременна хуманитаристика, 1/2015, БСУ, 2015
 • Актуализиране на тренингови програми за социална работа, Сборник Национална научна конференция, БСУ, 2014
 • Социалната компетентност - надежден компас в социалните взаимоотношения и публични комуникации, Сборник Национална научна конференция, БСУ, 2014
 • Емоционални аспекти в управление на промяната - нови перспективи пред социалния консултант, Сборник Научна международна конференция на БСУ, 2013
 • Адаптирана физическа активност за деца със СОП , Сборник "Работа с деца със СОП, по Проект "ВСИЧКИ ЗАЕДНО" BG051PO001-4.1.04 - 0076 "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", 2013
 • Очаквания за професионална реализация и кариерно развитие на студенти от специалност "Социални дейности" от БСУ, Годишник на БСУ том 27, 2012
 • Емоционалното образование на студентите - теория и практика, Сборник Международна научна конференция, БСУ, 2011
 • Двигателната терапия като метод в социалната работа, Научно- методическо списание "Спорт и наука" изв.бр. 2/2010, изд. НСА, МФВС , 2010
 • Физическото възпитание като социализиращ фактор, Сборник Международна научна конференция, ЮЗУ, Благоевград, 2009
 • Социална работа, обучение, практика в търсене на социално единство , Сборник "Университет, практика, професия", БСУ, 2009
 • Специалност "Социални дейности и консултиране" - перспективи за развитие , Сборник "Университет, практика, професия", БСУ, 2009
 • Средствата на физическото възпитание в социалния аспект на детската социализация, Сборник "Личност. Мотивация. Спорт" том 13, НСА, 2008
 • Емоционалните умения - възможности и предизвикателства, Сборник Научна конференция, БСУ, 2008
 • Развиване на социална компетентност в урока по физическо възпитание - социална перспектива пред типа обучение, списание "Педагогика", бр.3/ 2008, 2008
 • Подвижните игри - средство за личностно развитие, Сборник, 2007
 • Личностно самоусъвършенстване и екипно израстване за равни възможности, Сборник Научна конференция по социална работа, БСУ, Бургас, 2007
 • Социалните измерения на физическото възпитание, Сборник Научна конференция, БСУ, Бургас, 2006
 • Общественото знание за университетското образование по социална работа, Сборник Научна конференция по социална работа, БСУ, Бургас, 2006
 • Социалната работа в подкрепа на интегрираното образование, сборник "Интегрирано обучение", 2006
 • Социални и емоционални умения в заниманията по физическо възпитание като инструмент за социализация на децата, Сборник научна конференция, ЮЗУ, 2005
 • Bulgarien: Schlechte Aussichten, кн. "Alt weben in Europa", Mabuse-Verlag, Germany, 2004
 • Спортът като регулатор в процеса на глобализация, Сборник Международна научна конференция "Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията", БСУ, Бургас , 2004
 • Множествените интелигентности и уменията в парадигмата на високоефективните хора, Сборник Международна научна конференция "Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията", БСУ, Бургас , 2004
 • Физическото измерение - принос към социалната адаптация на децата от началното училище, Годишник на БСУ, том 9, Бургас, 2003
 • Физическото възпитание - с ново значение в хуманитарните специалности, Сборник Научна педагогическа конференция, ЦХН, БСУ, Бургас, 2003
 • Die sorgen fьr die alten menschen in Bulgarien ("Грижите за старите хора в България"), сп."Altenpflege",бр.3, Germany, 2002
 • Развитие на творческия потенциал при междуличностното общуване, на тема- мисли, чувства и поведение на деца от "Дом за деца, Сборник Университетска конференция по социална педагогика и социални дейности, Софийски университет, Китен, 2002
 • Интегрираният подход- нова философия в развиващото въздействие на физическото възпитание за деца, Сборник Научна конференция на Русенски Университет, Русе, 2001
 • Емоционалната интелигентност в перспективата на хуманитарното образование, Сборник Научна конференция на ЮЗУ, Благоевград, 2001
 • Експериментално изследване на готовността на децата от домове-училища за интегриране в масовото учил, Годишник на БСУ, том 4, Бургас, 2000
 • Креативна терапия - услуга за тялото, разума и духа, Годишник на БСУ, том 4, Бургас, 2000

 

Доклади
 • Перспективи пред укрпващата психичното (емоционално) и социално здраве физическа активност, Научно- приложна конференция "Физическа активност и здраве", Национална спортна академия, 2018
 • Социални функции на спорта в училище , Международна конференция "THE SPORT - A MODEL FOR REINFORCEMENT OF SOCIAL LINKS IN THE CROSS-BORDER REGION BURGAS - KIRKLARELI", 09.-10.11.2013, TURKEY, 2013
 • Средствата на физическото възпитание в социалния аспект на детската социализация, Международна научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт", Национална Спортна Академия, София, 2008
 • Нови социални предизвикателства пред физическото възпитание, Национална конференция "Личност. Мотивация. Спорт" на Национална спортна академия, 2007
 • Двигателни тренинги в практическото обучение на студентите по социална работа, Научно- практическа конференция, Българска асоциация по образование по социална работа, 2007
 • Социалната интелигентност във физическото възпитание, Научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт", НСА, София, 2006
 • Курсът "Интра- и Интерперсонална комуникация" в контекста на европейската личностна интеграция, Научна конференция, ЦХН, БСУ, 2005
 • Физическото измерение - принос към социалната адаптация на децата от началното училище , Битоля, Охрид, 2002

 

Учебници и помагала
 • "Методически аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт - Мини хандбал" Практико- приложно пособие за детски и начални учители, 2020
 • "От физическа грамотност към физическа активност" - Помагало за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст, 2019
 • Физическо възпитание в детската градина и началното училище Учебно - методическо пособие, 2017
 • Книга за учителя в детската градина – 3 ПГ, авторски колектив, Зорница Ганева – автор „Физическа култура“ , второ допълнено издание , 2017
 • Книга за учителя в детската градина – 4 ПГ, авторски колектив, Зорница Ганева – автор „Физическа култура“, второ допълнено издание , 2017
 • Книга за учителя в детската градина - 1 група, авторски колектив, Зорница Ганева - автор "Физическа култура" стр.159-186, 2016
 • Книга за учителя в детската градина - 2 група, авторски колектив, Зорница Ганева - автор "Физическа култура" стр.197-225, 2016
 • Книга за учителя в детската градина - 3 подготвителна група, авторски колектив, Зорница Ганева - автор "Физическа култура" стр.245-288, 2016
 • Книга за учителя в детската градина - 4 подготвителна група, авторски колектив, Зорница Ганева - автор "Физическа култура" стр.265-320, 2016
 • Ръководство за практическа подготовка на студенти по социална работа, 2010
 • Ръководство за разработване на проект за хуманитарни цели, 2006
 • Двигателна терапия - Кинезитерапия, 2005
 • Ръководство за семинарни упражнения по методика на физическото възпитание, 2005
 • Професионални умения за хуманитарните специалности 1, 2004
 • Професионални умения за хуманитарните специалности 2, 2004

 

Научно-изследователски проекти
 • Проект „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ”, Национален друг, Министерство на младежта и спорта - Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2020 година
 • „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“, Национален друг, Министерство на младежта и спорта
 • Студентски практики, Национален научен или образователен, МОН
 • Проект "Начално обучение по ветроходство", Програма "Спорт за децата в свободното време", , Министерство на младежта и спорта
 • Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", МОН, , БСУ
 • Проект "Студентски практики" BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, , БСУ
 • Проект "Начално обучение по ветроходство", Програма спорт за децата в свободното време, , Министерство на младежта и спорта
 • Проект „Студентски практики“ BG05М2ОPO001-2.002-0001 по ОП ”РЧР”, МОН, БСУ , , МОН
 • Начално обучение по ветроходство, Програма "Спорт за децата през свободното време" на Министерство на младежта и спорта,
 • Студентски практики, Проект "Студентски практики" BG05М2ОPO001-2.002-0001 по ОП "РЧР", МОН, БСУ,
 • Европейски практики за управление на проекти и разработване на проектни предложения в социалната сфера, музикалното изкуството и танца за хора със специфични нужди, Проект 2007CB16IPO008-2013-3-062 "Golden Creative bridges" по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция , Сдружение "Социален център" Бургас
 • "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", Проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)" № BG051PO001-4.3.04-003 по ОП "РЧР", БСУ
 • "Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности", Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" № BG051PO001-3.1.03-0001 ,
 • Проект "Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002 по ОП "РЧР", , МОН
 • "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", Проект "Всички заедно" №BG051PO001-4.1.04-0076 по ОП "РЧР",
 • "СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ С ВЕТРОХОДСТВО ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ", практико- приложен, Министерство на физическото възпитание и спорта
 • "Реформиране на специализирана институция ДДЛРГ "Ал.Г. Коджакафалията" - процес на промяна на институцията, свързан с качеството на институционалната грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни услуги за деца" , ОП "РЧР" МТСП, АСОЦИАЦИЯ "ДЕТСТВО ЗА ДЕЦАТА" БУРГАС
 • "Проучване и популяризиране на иновативна обучителна програма и практики в областта на управлението на социалната работа", ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ БСУ, БСУ, СД
 • "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО", ОП "РЧР" МОМН, БСУ
 • "Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в Национален център за социална рехабилитация" , ОП "РЧР", МТСП, НЦСР СОФИЯ
 • Обучител в Програма за двигателна терапия за възрастни хора, проект, НЦСР, София
 • Обучител в Проект "Подкрепа за достоен живот", проект, БЧК, Бургас
 • „Реформиране на специализирана институция ДДЛРГ „Ал.Г. Коджакафалията” Бургас, Преокт, НПО и Община Бургас
 • Интензивна програма за обмяна на социални практики за предоставяне на социални услуги за семейства, Международен проект по Програма Еразъм , BSU
 • Разработване на система за проучване професионалната реализация на студентите от спецаилност "Социални дейности" на БСУ, вътрешно- университетски, БСУ