Монографии
 • Болестите в/на литературата /колектив/ гл.2, 2017
 • Литература и медии, 2014
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България гл.2 - 2.0,гл.8-4.0,гл.9-2.,3.0, 2013
 • Читателски рефлексии на вестникарския език (колектив) - гл.2,раздел 2, 2011
 • Литературните сюжети на печата, 2008
 • Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите., 2007
 • Екстазите на времето. Морис Метерлинк и българската утопия за симоволистична драма. Бургас, 1999
 • Петко Ю.Тодоров-Концептуализация на междужанровите пространства. София, 1999
 • Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми). Бургас, 1998

 

Студии
 • СтиСтилистични особености но коментарния език във Facebook профили на политици (Бойко Борисов, РуменРадев), Сборник "Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния", Бургас, 36-61, 2020
 • Експресивни езикови средства в блогове на журналисти, Годишник на БСУ, 2019
 • "София Г.П.Стаматова и Вена Артура Шницлера", Киевски нац. университет "Тарас Шевченко", 2019
 • Интерпретативна стратегия на литературно-оценъчни текстове върху творчеството на Г. П.Стаматов, "Ирита принт", Казанлък, 2006

 

Статии
 • Декадансът. Първи рецептивни образи на декадента в българската литературна критика., ел. списание "Дзяло", год.8, бр.17 https://www.abcdar.com, 2020
 • ПОСТСИМВОЛИСТИЧНОТО НОКТЮРНО В РАННАТА ПОЕЗИЯ НА АТАНАС ДАЛЧЕВ, Юбилеен сборник "Литературата - смисъл, страст и съдба", софия, УИ "Климент Охридски", 2020
 • „Грешна беше тая жена, но беше хубава“ („Албена“ – разказът и драмата), Сборник от научна конференция „(Не)познатият Йовков“, "Фабер", 2020
 • П.К.Яворов - български публицистични силуети, Сб. "Образи и контексти", "Фабер", В. Търново, 2019
 • Стилистични особености на езика в блога на д-р Тони Филипов, сп. Съвременна хуманитаристика; "ЕКС-ПРЕС"-Габрово, 2019
 • Поезия на нощта, сп."БЕЛ", кн.3. Изд."Азбуки", София , 2018
 • Стилистически характеристики на мода и лайфстайл в социалните медии", сп."Съвр.хуманитаристика", бр.1, Ebsco, Изд. "Екс- Прес", Габрово, 2018
 • Градът и жената, сп."Обществени комуникации",Изд. "Фабер" - В. Търново, 2018
 • "Loca nocturna или за типологиите на българската сиволистична нощ", Сб."Свят и смисъл", 217-227, УИ"Кл.Охридски" , 2018
 • Самарът на Санчо" или за граничната семантика на българската публицистика, Сб."Мед.среда, публ. и стр.комун.", Изд.комплекс - УНСС, 2018
 • Г.П.Стаматов - жената в света на симулакрума, Сб."Жените в бълг.лит. и култ.",УИ"Кл.Охридски", 2018
 • "Унаследяване на символизма и неговите употреби", "Азбуки", 2018
 • Обратна гравитация, сп."Море", бр.3, "Информа принт", 2018
 • Перо от черен котарак, сп."Море", бр.4, "Информа принт", Бургас, 2018
 • Жените Солвейг в българската литература., Сб. "Литературата - удоволствия и предизвикателства", УИ"Св.Кл.Охридски", 2018
 • Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация, сп."Съвременна хуманитаристика", Изд. "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2017
 • Медийните образи на книгата, Годишник на БСУ,Изд."Ирита принт", Казанлък, 2017
 • Трансформативни парадигми в съвр. хуманитаристика и интердисциплинарно знание, Сп."Съвр..хуманитаристика", бр.1, Изд."ЕКС-ПРЕС",Габрово, 2016
 • Разследваща журналистика, криминална литература и ъндърграунд-движение в парадигмата, Сб."Криминалното.Факти и фикции",Изд."Фабер", В.Търново, 2016
 • Мирисът на меланхолията", парфюмът на очакванията и душата мимоза, Сп."Библиотеката", бр.3, Изд.НБ4Св.св.К.и Методий", 2016
 • Поети и критици или за диалога "Златорог" -"Хиперион", Сб."Ив. Радославов", "Фабер", Изд."ДАР-РХ", 2016
 • Средновековният княз и модерният декадентски лабиринт, Сб. "Quadrivium", , Изд"Фабер", В.Търново, 2016
 • Юбилейна кръгла маса "25 години хуманитарно знание на ЦХН, Сп. "Съвременна хуманитеристика", бр.1, Изд."Екс-прес", Габрово, 2016
 • "Мнемозина и камъкът", "Паметта на камъка", Изд. "Божич", Бургас, 2016
 • "Визуалната култура в съвременната хуманитаристика и в хуманитарното образование", Сб."Новата идея в образованието"1 , изд. "Експрес", Габрово У, 2016
 • Йовков . - типологии на мълчанието,, Сб."Мъдрият мълчаливец на бълг. литература", Изд."Корс", Варна, 2016
 • "Caprichos" в поезията на Петя Дубарова, Сб. "Болестта в литературата, Изд."Либра скорп", Бургас, 2015
 • Разказът "Нестинарка" - стилистика на нестинарското пространство, Сб. "Да преоткриваш думите", УИ "П.Хилендарски", Пловдив, 2015
 • Съвременната хуманитаристика и знанието, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресрси и знанието", "Екс-прес", Габрово, 2015
 • Медийното мълчание, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.2, Изд."ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2015
 • Завръщане в митовете, В. "Слънчев бряг", бр.15, 7, Изд."Марам", Несебър, 2015
 • От авторитета до мита, Сб."Българско и модерно",Изд.център Б.Пенев" - БАН, София., 2014
 • За едно оригинално, иновативно и интердисципринарно изследване, "Литературен вестник", бр.36, , 2014
 • За модерната теоретическа парадигма и нейните практически употреби при актуализирането на учебни програми., Сб. Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда иЗд. БСУ, 2014
 • За съдържателните експликации в дистанционен курс на обучение, Сб."Иновации в прилагането на ел. форми на дистанционно обучение", Изд."Информа принт", Бургас , 2014
 • "Аз журналистиката" vs "Ние журналистиката", сп. "Съвременна хуманитаристика", бр 1ИЗд. "Експрес", Габрово, 2014
 • Обречен на "неизбродимите ловни полета но литературата" - В сб."Национална памет и личен дълг", АИ "Проф. Марин Дринов", София, 111-114, 2014
 • Литература и публицистика.Проблемът за граничността, сп."Черно и бяло", изд. "Ентропия"1, София, 2014
 • Журналистически топоси на културата, сп. "Черно и бяло", бр.87,Изд."Ентропия" 1, София, 2014
 • Проблемът за слепотата в драмите на А. Стриндбег, М.Метерлинк, А. Страшимиров, Сб. "Огуст Стриндберг и ХХI век", УИ "Св.Кл.Охридски", 2014
 • Таблоидизации и таблоиди, Сб. "Етнопсихолингвистични и социол. аспекти на медийния език на пресата -БСУ, Изд."Експрес", Габрово, 2013
 • Хемингуей или за "Пулицър" и за "Нобел", Сп. Съвременна хуманитаристика, Изд."ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013
 • Опити върху Григ, електронна публикацияhttp://calic.balkansbg.eu/conferens/de-la-musique-avant-toute-chose/98-trials-on-grieg.html, 2013
 • "Нестинарка" на К. Петканов и "Нестинарка" на М. Големинов - от мита към разказа и музиката , НТ на ЮЗУ - Благоевград, 2012
 • Посветени текстове, Юбилеен сб. в чест на М. Цанева. Изд,център "Б.Пенев" БАН, София, 2012
 • Петя Дубарова и " прокълнатите" поети, , Изд. " Libra Scorp" . Бургас, 2012
 • Джаз журналистика, БСУ , сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1,Изд."Експрес", Габрово, 2012
 • Г.П.Стаматов - метонимии на желанието, Сб. "Езикът на времето", УИ "П.Хилендарски", 2012
 • "История славянобългарска" на П. Хилендарски - медийни ефекти , УИ "П. Хилендарски", 2012
 • Проблемът за слепотата в драмите на А.Стриндберг, М. Метерлинк, А. Страшимиров , УИ "Св.Климент Охридски", 2012
 • "История славянобългарска " на П. Хилендарски - медийни ефекти, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", УИ "П.Хилендарски", 2012
 • Темата Етнос в медийния език на пресата, Годишник на БСУ, Годишник на БСУ, Изд."Експрес"-Габрово, 2011
 • Разследващата журналистика - теоретически аспекти, сп. "Съременна хуманитаристика" ,бр.2, Изд."Екс-прес", Габрово, 2011
 • Времето на литературно-медийния разказ, Научни трудове на ПУ"П.Хилендарски",, УИ "П.Хилендарски", 2011
 • Г. Стаматов и А. Шницлер - маски и съновидения. , Сб. "Традиции и приемственост", т.2, Изд. "Фабер", В.Търново, 2011
 • Европейският съюз в медийния език на пресата преди и след присъединяването на България към ЕС, В: Сборник от международна конференция на БСУ Изд."Екс-прес", Габрово , 2011
 • Сънищата на П. Славейков и безсъниците на Яворов, Изд. "Фабер",В.Търново , 2011
 • За поезията и музиката, В: Сборник в чест на К. Протохристова, Изд. "Фабер" , 2010
 • Тъгите за декадента, сп. "Море", бр.2, Изд. "Информа принт", Бургас, 2010
 • Книгата и медията - практики на четенето, В: Сб. на БСУ от Междунар. научна конференция , 2010
 • Журналистът Симеон Радев - законодател на жанра и стила в началото на ХХ век, Годишник на БСУ , т. XXIII, Изд. "Експрес-Габрово, 2010
 • "Песента на Солвейг" - Йовков, Ибсен, Григ, Сборник за Йовков, Изд."Корс", Варна , 2010
 • Литературен текст и медиатекст. Междутекстови връзки, трансфорвативност, жанрови смесвания., Научни трудове на ПУ, т.48, кн.1, сб.Б, 172-181, 2010
 • Българските декаданси - съграждане на канона., Изд. "Фабер", В.Търново, 2010
 • Литература и медии, Русенски университет, Научни трудове, т.49.Изд.център при РУ "А.Кънчев", 2010
 • Атанас Далчев - ноктюрни, В: Сб."Доброе слово дати", Шумен, 2009
 • Антологиите в медийния сюжет Яворов-Траянов/ наблюдения върху литературния печат от 20-те години на 20 век/, В: Сп."Български език и литература", кн.2, , 2009
 • За ненаписаната история на българската публицистика, Издателство "Бряг", Бургас, с.15-24, 2009
 • Непознатото българско ноктюрно - идентификации в печата, В: сп.Управление и образование", Бургас, т.5, кн. 3, Изд."Проф.д-р А.Златаров" , 2009
 • Журналистът Пейо Яворов - посвещаване на поезията в журналистика, В: Годишник на БСУ, т.20, 163-171, 2009
 • За съвременната хуманитаристика, В: сп. "Съвременна хуманитаристика", БСУ,бр.1, Изд."Експрес" - Габрово , 2009
 • Знанието - рефлексии и практики, В: Сб. "Университет, практика, професия", Изд."Бряг", Бургас, 2009
 • Изумрудените скрижали, В: сп."Страница", бр. 3, Изд."Фабер", В.Търново, 2008
 • Боян Пенев и Иван Радославов - критически апологии., В: Сб."Боян Пенев", Изд."Фабер", В.Търново, 2008
 • От авторитета до мита (наблюдения върху модернистичния печат от първите три десетилетия на XX век), В: сп."Български език и литература", бр.2 , Изд."Алианс принт", 2008
 • Синестезиите - теоретически модели и художествени практики, В: Сб."Икономико на знанието- възможности и предизвикателства пред висшето обр." Изд."Ирита принт", Казанлък, 2008
 • Публицистика и литература - проблемът за граничността, В: Годишник на БСУ,т. 19,Изд."Ирита принт", Казанлък, 2008
 • Рецепцията Ибсен - Метерлинк в критическите текстове на Антон Страшимиров., Университетско издателство на СУ"Кл.Охридски", 2008
 • Литературните години и печатът, В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" Изд.РУ "Ангел Кънчев", 2007
 • "Regina mortua" на Теодор Траянов в българския печат, В: Годишник на БСУ,т. 17, Изд."Ирита принт", Казанлък, 2007
 • Г.Стаматов и А. Шницлер - съчленяване на интериора, В: Сб."Интериорът в л-рата, живописта, бита, УИ "Еп.К.Преславски", Шумен , 2007
 • Полемики в периодиката. Георги П.Стаматов в бълг. печат в началото на XX век., В: Сб."Вестникът и обществото"Варна, 200-212, 2006
 • Грехът като маска, В: Сб."Класика и авангард", Изд.център "Боян Пеев",София ,, 2006
 • Приказката за прилепа и гълъбицата или еротичните идентификации на Антон Страшимиров, В: Сб. Политики на различието...", Унив. изд."Св. Кл.Охридски", 56-67, 2006
 • Статията "Градът" на Иван Радославов и проблемът за българското ноктюрно, В: Годишник на БСУ, Изд."Ирита принт", Казанлък, 2006
 • Списание "Наш живот" в контекста на модернизма, Присъединяване на България към ЕС, Изд."Ирита принт", Казанлък, 2006
 • Списанията "Наш живот" и "Звено" -употребите на декаданса, Научни трудове на ПУ, т.44, кн. 1, с.199-210, 2006
 • Г.П. Стаматов - между същностите и привидностите - автореферат на дисертация за присъждане на научната степен дфн, "Димант", Бургас, 2006
 • Г.П.Стаматов - митологии на вампирското, В: Сб."Как с думи се правят светове", София, 78-88, 2005
 • Некомуникативният Георги Стаматов, В: Сб."Комуникативни стратегии в хуманитаристиката",Бургас, 75-79 , 2005
 • Митове за гласа, В: Годишник на БСУ, т. ХIII, 47-53, 2005
 • Жената-изборът на Стаматов, В: Сб. Класика и литературна история", УИ"Н. Рилски", 240-247 , 2005
 • Текстът Стаматов и неговата безлицевост, В: IСб."Епископ-Константинови четения",Ш.,т.X, 210-215, 2005
 • Проблемът за вътрешната идентичност в творчеството на Морис Метерлинк, В: "Сб. в чест на проф. С. Хаджикосев",София, 56-62, 2004
 • Георги Стаматов - профили, В: Сб."Хуманитарното знание" , Бургас, 63-67, 2004
 • Драмата"Кръв и вода" на Г.П.Стаматов, В: Сб."Научна конф. с межд. участие", Ст.Загора, т.6, 425-429, 2004
 • Г.П.Стаматов и А. Страшимиров - ероси, Сб."Предизвикателствата пред образованието", Бурга, 2004
 • Метонимии на желанието, В: Сб."Бълг. литература.История и съвр.", Шумен, 51-59, 2003
 • Георги Стаматов - забрани и трансгресии, В: Сб."Езикът и л-рата в епохата на глобализацията",С. 101-107 , 2003
 • Лицата на парадоксалното, В: "Год.на БСУ, том 9, Бургас, 165-170, 2003
 • Георги Стаматов като интерпретатор на библейското, В: Сб."Религия, образование, общество", Кърджали, 362-368, 2003
 • Памет за Ерос, В: Годишник"Епископ-Кохстантинови четения", Шумен, 127-132, 2003
 • Реторика на историята в драмите на Иван Вазов, Сб."Наследството Вазов", Пловдив, 139-146, 2002
 • Петя Дубарова - синестезийното лирическо тяло, В: Сб. "Творч. на П.Дубарова", Пловдив, 47-57, 2002
 • Георги Стаматов - опитът за греха., В: Сб."Балк.научна конфер" ,Кърджали,138-140, 2002
 • Лицето и маската (тайните на многоликостта в разказите на Георги Стаматов), В: Годишник на ШУ "Епископ-Конст.четения", Шумен, т.6-7, 131-139, 2002
 • Георги Стаматов - дискурсът на любовното писмо, В: Годишник на БСУ, т.VII, 242-246, 2002
 • Георги Стаматов - еротично-пагубният разказ, Годишник на ПУ"Паисий Хилендарски", Пловдив , т.40, кн.1, 45-51, 2002
 • Посланията на погледа, сб"Посланията на Йовков" -Добрич, 29-35 и в Годишник на БСУ, 2004, т.11, 163-173, 2001
 • Георги Стаматов - играта на маските, Сб. "10 години БСУ" , т.5, 216 - 224, 2001
 • Речник на символите в символистичните драми на А.Страшимиров, ІІ част, Годишник на БСУ, т.6, 209 - 215, 2001
 • "Сребърната струна" или за интертекстуалния смисъл на цветовете в символистичния театър на Страшимиров, Сб. на ВТУ"Св.Кирил и Методий", 94-101, 2000
 • Проекции на "неподвижния" театър на Морис Метерлинк в българската символистична драма, В: Филологически сборник, В.Търново, 261-266, 2000
 • Речникът на символите в символистичните драми на Антон Страшимиров, I част, Год.на БСУ, т. IV, 268-278, 2000
 • Парадигмите литературност - художественост в творчеството на Антон Страшимиров, Юбилеен сборник"25 год. Шуменски университет ",119 -122 , 2000
 • Към проблема"Морис Метерлинк и българската литературна критика от първите три десетилетия на XX век" , Сб.Западноевропейският модернизъм и славянските литератури", В.Търново, 99-107, 1999
 • За интертекстуалната структура на Яворовите драми, Сб. "120 години от рождението на Яворов",В.Търново,182-192, 1999
 • Тялото - проекции на марионетъчния "театър на смъртта", В: Годишник на БСУ, т.2, 166-176, 1999
 • Зрящата душа - гледането и проглеждането (визуалност на трaнсцеденталното), В: Годишник на ВТУ "Проглас", /приета за печат/ , 1999
 • Морис Метерлинк - енигматични предизвикателства, Годишник на БСУ,т.1, 345-354, 1998
 • "Неподвижният" театър на Морис Метерлинк и "Страхил страшен хайдутин" на Петко Тодоров, сп.Език и литература /приета за печат/, 1998
 • Интертекстуалният език на звуковете в символистичните драми на Антон Страшимиров, Сборник научни трудове на ПУ,т.36,кн.1, 403-408, 1998
 • Драмата "Св.Иван Рилски" на Страшимиров - в лабиринта на интертекстуалното разбъркване, Сб."Началата на литературата"- СУ"Св.Кл. Охридски"/под печат/, 1998
 • Драмата "Към слънцето" на Антон Страшимиров в контекста на символистичния "театър на смъртта" , Сборник на Институт по литература / под печат/, 1997
 • Виденията" на Антон Страшимиров в контекста на библейската образност. , : Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, 1996, 156-160., 1996
 • Стилистика на абсурдното пространство, Сборник на Университет "Проф.А.Златаров", 88-93, 1996
 • Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимиров. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". , Издателство на ВХТИ Бургас, 1994
 • Стилово развитие на монологични структури в прозата на Антон Страшимиров. , Научни трудове на ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе. 1994, т. ХХХV, серия 9, 170-177., 1994
 • ."Поемите в проза" на Антон Страшимиров, : Проглас. 1993, кн. 3, 57-69., 1993
 • ."Драматургичната" проза на Антон Страшимиров, : Език и литература. 1992, кн. 1, 111-118., 1992
 • Лирическото начало в прозата на Антон Страшимиров, - В: Литературна мисъл. 1990, кн. 3, 32-47., 1990
 • Литературен и учебен анализ на разказа "По жицата" от Йордан Йовков , Сборник ХІ Пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1985, 3-9., 1985
 • .Разказът "Серафим" от Й. Йовков в средния курс , Сборник Х Пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1984, 55-56., 1984
 • Средства за създаване на драматично напрежение в театъра на Метерлинк., Сборник на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". 1977, кн. 3, 313-327., 1977

 

Доклади
 • Синхронии, Конференция на Община Бургас, 2017
 • . Повествователят Страшимиров и европейската драма от края на ХІХвек, Научна сесия в памет на академик Петър Динеков "Теоретически и исторически аспекти на наратива", 23-24 февруари 1996, Пловдив (неотпечатан, 1996
 • Естетическите търсения на Антон Страшимиров в контекста на литературното развитие от края на 19 и първите три десетилетия на 20 век , Национална научна конференция "Литературоведчески доктрини и методики (свое чуждо, традиционно-съвременно, адекватност-неадекватност)". 19-20 май 1994, Велико Търново (неотпечатан) , 1994
 • Драмата и романът (Морис Метерлинк и Антон Страшимиров - развитие на жанра). , ХІІ пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев", 3-4 април 1986, Велико Търново (неотпечатан)., 1986

 

Учебници и помагала
 • Антон Страшимиров. Пет символистични пиеси, 2019
 • Сборник "Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика" - предговор, редактор и съставител, 2009
 • предговор, статия "Интерпретативна стратегия на литературно-оценъчни текстове върху творчеството на Г. П. Стаматов, 2006
 • Помагало по български език за чуждестранни студенти , 1991
 • Български език за чуждестранни студенти от ІІ курс, 1984

 

Научно-изследователски проекти
 • Българският език в социалните медии, Национален научен или образователен, ФНИ
 • "Българският език в социалните медии", национален, ФНИ
 • "Оценяване и финансиране на творби на бург.авт., Проекти на друг организации, Община Бургас
 • Проект "Студентски практики", външен, МОМН, ЕСФ
 • "Българският език в социалните медии", външен, ФНИ
 • "Българска научна периодика" - сп. "Съвременна хуманитаристика", национален, ФНИ
 • "Лингвокултурологични, социо- и психолингвистични особености /характеристики на езика на социалните медии" , национален, ФНИ
 • Етнопс. и социолингв. особености на медийния ез.-2 ч., национален, МОМН
 • Етнопсихологически и социолингвистични особености на медийния език на пресата в Бълтария, фонд "Научни изследвания" на МОН,
 • Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Стратегии на текста - IIчаст, 2006, сборник, БСУ
 • Стратегии на текста - 2004-2005, научен проект, БСУ

 

Цитирания
 • Борисова, Е.. Литературите ни, стр.296, 2017
 • Иванова, И.. Наблюдение върху антропонимите в прозата на Г.П.Стаматов, В: Българистични четения Сегед-2015. Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 11-12 юни 2015,с.387, 2017
 • Дубарова, Е.. Дубарова – феноменално и феноменологично битие. In: Slavia - casopis pro slovanskou filologii. LXXXV/2016, p. 52. , 2016
 • Иванова, И.. Г.П.Стаматов - бездомникът с ръкописи и пламенно сърце, ,стр.26, 2016
 • Джевиецка, Е. "В Гетсиманската градина или предсмъртната рефлексия на П.Тодоров", 4В българско и модерно 2,,стр. 59, 2015
 • София Ангелова. "Сънищата на разума истории на лудостта в българската проза", стр.79, 2015
 • Андреева,Д. Рицари на малката правда. В търсене на разследващата журналистика преди 10.ІХ.1989, стр. 7, 2015
 • Дечева, Д.. Немската култура в българската периодика през 20-те години на ХХ в. , стр.198, 2015
 • Евдокия Борисова. "Мелодрамата в телевизионния сериал", Открит цитат, 2014
 • Елизария Рускова. Към проблема за рецепцията на скандинавска драматургия в България (1884-1944) : Автореферат / Елизария Рускова,стр.24http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/eff9f0f1-7a89-4788-bbc6-261d1e2c51e0?tk=7_nw8XqJR4i7, 2014
 • Десислава Иванова. Буктрейлъри и книги, стр. 90, 2014
 • Иванова, Н.С.,Н.В. Лекомцева. „Стать солнечным знаком“. (о юношеских стихах болгарской поэтессы Пети Дубаровой,), с.332, 2013
 • Габриела Якова. Символиката на цветовете в поезията на Петя Дубарова. В: Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст.стр.180 , 2012
 • Елизария Рускова. Николай Райнов - един театрален визионер, .В: Критическо наследство ва българския модернизъм. Как го четем сега?,стр.234, 2011
 • Велислава Донева. " Своечуждите Ибсен и Метерлинк - големите художествени прозрения на българската драма", В:Научни трудове на РУ, т.50, серия 6,3, стр.88, 2011
 • Велислава Донева. "Своечуждите Ибсен и Метерлинк - големите художествени прозрения на българската драма", Научни трудове на РУ, т.50, серия 6,3,стр.114, 2011
 • Гиргинова, М.. Блянове по модерната драма, с.49, 2010
 • Цочева, Надежда. "Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни",с.199-200, 2008
 • Ангелова, София. Отвъд привидностите В:Български език и литература, бр.1, с.76-77, 2008
 • Елизария Рускова. Николай Райнов - един театрален визионер, с. 10, 2008
 • Топалова, Д.. Явлението Петя Дубарова. Митът за поета, стр.171, 2007
 • редакционно. "Г.П.Стаматов - между същностите и привидностите" от К. Лукова, 2007
 • Василев, Сава. Калина Лукова. Г.П. Стаматов - между същностите и привидностите. В: Алманах "Света гора", бр.3, с.558-559, 2007
 • Елизария Рускова. Рим на модерната драма. В: Култура - Брой 41 (2435), 23 ноември 2006, 2006
 • Мариета Иванова-Гергинова. Лабиринтът на драмата., стр.74, 2002
 • Борисова, Евдокия. За трите жанрови модела на българската драма от началото на ХХ век, с.101, 2001
 • Борисова, Евдокия. За трите жанрови модела на българската драма от началота на ХХ век, с.108, 2001
 • Евдокия Борисова. За трите жанрови модела на българската драма от началото на ХХвек . стр.108, 2001
 • Аретов, Николай. Авторитет и пристрастия, 2000
 • редакционна. Калина Лукова.Екстазите на времето, 1999