Монографии
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България (колектив), 2013
 • Читателски рефлексии на вестникарския език (колектив), 2011
 • Българските глаголи за движение в семантичен и стилистичен аспект., 2004

 

Студии
 • Въздействащата образност на сравненията в реалити романа на Б. Биолчев "Антарктида - окото на космоса", сп. "Съвременна хуманитаристика", 2017
 • "Мнение на читателската аудитория за специфичните характеристики в езика на вестниците" В: "Читателски рефлексии на вестникарския език", Габрово, изд. ЕКС -ПРЕС, 2011
 • Стилистична стратегия на текста, сборник "Стратегии на текста", 2006

 

Статии
 • Оказионалното словотворчество в публицистични статии от М. Карбовски, сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1, 2018
 • Към въпроса за антонимите в българския език, сп. "Български език и литература", кн.5, 2018
 • Метафората и иронията в реалити романа на Б. Биолчев "Антарктида - окото на космоса", Годишник на БСУ, 2017
 • Конотативни ефекти на морфологичните транспозиции и на синтактичните конструкции в публицистични статии от М. Карбовски, Годишник на БСУ, 2017
 • Въздействащата образност на сравненията в реалити романа на Б. Биолчев "Антарктида - окото на космоса", сп. "Съвременна хуманитаристика", 2017
 • Семантичен анализ и стилистични ефекти на епитетите в публицистични статии от М. Карбовски, Сб. "Новата идея в образованието", Б-с, т. І, 2016
 • За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти, сп. "Съвременна хучанитаристика", бр.1, 2016
 • Особености на сравненията в статии от Мартин Карбовски, Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.2, 2015
 • За някои експресивни изразни средства на лексикално равнище в сб. "Всички разкази са за теб" на Мирела Иванова, Сб. "Да преоткриваш думите", Пловдив, 2015
 • Семантичен анализ на някои видове метафори и метонимии в публицистични статии от Мартин Карбовски, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", Б-с, 2015
 • За някои лексикални шаблони в текстове от българските вестници, сп. "Съвременна хуманитаристика", 2014
 • Усъвършенстване на обучението по речева комуникация и по съвременен български език във връзка с изискванията на работодателите, Конференция на БСУ, 28-29 ноември, 2014
 • Лексеми от различни лексико-семантични групи в текстове от периодичния печат(2007-2011), сб."Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България", Б-с, 2013
 • Метонимията в текстове от пресата (2007 - 2008 г.), сб. "Езикът на времето", Изд. на ПУ "П. Хилендарски", 2012
 • Оказионализмите в текстове от съвременната българска преса (2007 - 2010 г.), сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1, 2012
 • Разговорните лексеми в текстове от периодичния печат (2007 - 2009 г.), сб."Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", т.49,кн.І,сб.Б, 2011
 • Фразеологизмите в текстове от пресата (2007-2009 г.), Годишник на БСУ, 2011
 • Метафората в публицистичните текстове от пресата (2007-2009 г.), Бургас, Сб. "Взаимодействието теория -практика: ключови проблеми и решения", т.ІV, 2011
 • Епитетът в публицистични текстове от пресата, Сб. "Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", т.48, кн.1, сб. А, 2010
 • Черни ли са пътищата на Европа? (лингвостилистичен анализ на "Черните пътища на Европа" от М. Карбовски, Годишник на БСУ, 2010
 • Сравнението в текстовете от публицистичния стил, Научна конференция на БСУ, 2010
 • Антонимите при прилагателните имена, "Научни трудове", т.49,серия 6.3., РУ "А. Кънчев", 2010
 • Към въпроса за перифразата в текстове от публицистичния стил, сп."Съвременна хуманитаристика" - БСУ, 2009
 • Българският политически дискурс в светлината на фейлетонната традиция, сб."Публ. текст в обуч. на студ. от сп. Журн.", 2009
 • Антонимите при съществителните имена в българския език, сб. "Управление и образование", т. V, Бургас, 2009
 • Метонимията в текстове от публицистичния стил, Сборник доклади, т. І, конференция на БСУ, 2008
 • Конотативни функции на синтактичното равнище на езика в текстове от публицистичния стил, Годишник на БСУ, 2008
 • Обществено-политическата лексика в текстове от публицистичния стил, Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 46, серия 7, 2007
 • Стилистични ефекти на транспозициите по някои морфологични категории в текстове от пресата, Годишник на БСУ, том ХVІІ, 2007
 • Метафорична употреба на глаголите за движение в периодичния печат, Годишник на БСУ, т. ХV, 2006
 • Метафората в текстове от периодичния печат, Сб. "Вестникът и обществото" - Варна, 2006
 • Метафората и функционалните стилове, Сборник с доклади от конференция, т. І, Б-с, 2004
 • Традиционни и съвременни схващания за метафората, Годишник на БСУ, том ХІ, 2004
 • Лексикалните омоними при глаголите за движение, Сборник с доклади от конференция, т. І, Б-с, 2003
 • Метафорични трансформации на глаголите за движение в разговорния стил, Годишник на БСУ, т. ІХ, 2003
 • За някои фонетични , морфологични и синтактични особености на художествения стил, Сборник с доклади от конференция, т. ІV, Ст. Загор, 2003
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ- ІІ част, Годишник на БСУ, т.VІІ - Б-с, 2002
 • Лингвистични особености на разговорния стил (методически аспект), Сборник с доклади от конференция, Кърджали, 2002
 • Публицистичният стил в българския език (аспекти на обучението), Сборник доклади от конференция, Ст. Загора, 2002
 • Някои особености на метафоричността в заглавията от периодичния печат, Сб. "Езикът-история и съвременност", Шумен, 2002
 • Метафори с глаголи за движение в художествения стил, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т.40, кн. І, 2002
 • Словообразувателна характеристика на глаголите от цужд произход в СБЕ, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т.39, кн.1, 2001
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ, Год. на БСУ, т.VІ, Б-с, 2001
 • Фразеологични единици с компонент глагол за движение, Сборник с доклади от конференция. В.Търново, 2001
 • Българските глаголи за движение в семантичен и синтагматичен аспект, Сборник доклади от ЮНС на БСУ, т. ІV, 2001
 • Семантични особености на фразеологични единици с компонент глагол за движение, Научни трудове на ПУ "П.Хил.",т.38,кн.1, 2000
 • Преходността на глаголното действие и семантиката на глаголите за движение, Год.на БСУ, т.4, Бургас, 2000
 • Към въпроса за лексикалната антонимия, Годишник на БСУ - т.2, Б-с, 1999
 • По проблема за семантичната общност и различие при лексикалните синоними, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т. 37, кн.1, 1999

 

Доклади
 • Метафорична употреба на глаголите за движение в научния стил, Конференция на ПУ "П.Хил.", Пловдив,
 • Метафората и функционалните стилове., Национална конференция на БСУ,
 • Разговорните лексеми в текстове от публицистичния стил, Научна конференция на БСУ,
 • Фразеологизмите в текстове от публицистичния стил, Международна конференция на ПУ "П. Хил.",
 • Фразеологични единици с компонент глагол за положение, Международна конференция на БСУ,

 

Учебници и помагала
 • Функционална стилистика (второ допълнено и преработено издание), 2010
 • Функционална стилистика /със задачи и текстове за упражнения /, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Българският език в социалните медии, Национален, Фонд "Научни изследвания" на МОН
 • Българският език в социалните медии, Разработване на научен проект - национален, ФНИ
 • Актуализиране на уч. прогр., , МОН
 • Създаване на с-ма за кар. израств. на преп. в БСУ, , МОН
 • Етнопсихолингвистични и соцшолингвистични аспекти на медийния език на пресата, национален, МОМН
 • Публицистичният текст в обучението на студентити от специалност "Журналистика", Вътрешноуниверситетски проект, БСУ
 • Стратегии на текста, Вътрешноуниверситетски проект, БСУ
 • Фонетични и морфологични особености на глаголи с чужд произход, проект, БСУ