Монографии
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България ., 2013
 • Читателски рефлексии на вестникарския език, 2011
 • Българските глаголи за движение в семантичен и стилистичен аспект., 2005

 

Студии
 • Експресивни ефекти при лексеми от различни лексико-семантични групи в блогове на журналисти и във форума "BG-MAMMA", "Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния". Изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово, 2020
 • Експресивни езикови средства в блогове на журналисти, Годишник на БСУ, 2019
 • Стилистична стратегия на текста, Сб. "Стратегии на текста", изд. "ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2006

 

Статии
 • Оказионалното словотворчество в публицистични статии от М. Карбовски, Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1, 2018
 • Към въпроса за антонимите в българския език, Сп. "Български език и литература", кн.5, 2018
 • Въздействащата образност на сравненията в реалити романа на Б. Биолчев "Антарктида - окото на космоса", Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2017
 • Конотативни ефекти на морфологичните транспозиции и на синтактичните конструкции в публицистични статии от М. Карбовски, Годишник на БСУ, т. ХХХVІ, изд. "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2017
 • Метафората и иронията в реалити романа на Б. Биолчев "Антарктида - окото на космоса", Годишник на БСУ, ХХХVІ, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2017
 • Семантичен анализ и стилистични ефекти на епитетите в публицистични статии от М. Карбовски, Сб. "Новата идея в образованието", т. І, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2016
 • За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти, Сп. "Съвременна хучанитаристика", бр.1, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2016
 • Особености на сравненията в статии от Мартин Карбовски, Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.2, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2015
 • За някои експресивни изразни средства на лексикално равнище в сб. "Всички разкази са за теб" на Мирела Иванова, Сб. "Да (пре)откриеш думите", Университетско изд. "Паисий Хилендарски",Пловдив, 2015
 • Семантичен анализ на някои видове метафори и метонимии в публицистични статии от Мартин Карбовски, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",т. ІІ, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2015
 • Усъвършенстване на обучението по речева комуникация и по съвременен български език във връзка с изискванията на работодателите, Сб. "Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда", изд. MIXX media, Бургас, 2014
 • За някои лексикални шаблони в текстове от българските вестници, Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2014
 • Лексеми от различни лексико-семантични групи в текстове от периодичния печат(2007-2011), Сб."Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България", изд."ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2013
 • Оказионализмите в текстове от съвременната българска преса (2007 - 2010 г.), Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2012
 • Метонимията в текстове от пресата (2007 - 2008 г.), Сб. "Езикът на времето", Университетско изд. "П. Хилендарски", Пловдив, 2012
 • Разговорните лексеми в текстове от периодичния печат (2007 - 2009 г.), сб."Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", т.49,кн.І,сб.Б, Университетско изд. "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2011
 • Фразеологизмите в текстове от пресата (2007-2009 г.), Годишник на БСУ, т. ХХV, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2011
 • Метафората в публицистичните текстове от пресата (2007-2009 г.), Сб. "Взаимодействието теория -практика: ключови проблеми и решения", т.ІV , изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, габрово, 2011
 • Антонимите при прилагателните имена, "Научни трудове", т.49,серия 6.3., Издателски център при РУ "А. Кънчев", , 2010
 • Епитетът в публицистични текстове от пресата, Сб. "Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", т.48, кн.1, сб. А, 2010
 • Към въпроса за перифразата в текстове от публицистичния стил, сп."Съвременна хуманитаристика", бр.1 , изд."ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2010
 • Сравнението в текстовете от публицистичния стил, Сб. "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", изд. "ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2010
 • Черни ли са пътищата на Европа? (лингвостилистичен анализ на "Черните пътища на Европа" от М. Карбовски, Годишник на БСУ, т. ХХІІІ, изд. "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово, 2010
 • Антонимите при съществителните имена в българския език, сб. "Управление и образование", т. V, Бургас, изд. "Университет "Проф.д-р А.Златаров", 2009
 • Българският политически дискурс в светлината на фейлетонната традиция, сб."Публицистичният текст в обучението на студентите от сп. Журналистика", изд. "Бряг", Бургас , 2009
 • Конотативни функции на синтактичното равнище на езика в текстове от публицистичния стил, Годишник на БСУ, т. ХІХ, изд. "ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2008
 • Метонимията в текстове от публицистичния стил, Сб."Икономика на знанието и предизвикателства пред висшето образование", изд. "ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2008
 • Стилистични ефекти на транспозициите по някои морфологични категории в текстове от пресата, Годишник на БСУ, том ХVІІ, изд."ИРИТА ПРИНТ"ООД, Казанлък, 2007
 • Обществено-политическата лексика в текстове от публицистичния стил, Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 46, серия 7 , Езикознание и литературознание, Печатна база при РУ "А.Кънчев", Русе, 2007
 • Разговорните лексеми в текстове от публицистичния стил, Сб. "Присъединяване на България към ЕС - предизвикателства, проблеми, перспективи", т. І, изд."ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2006
 • Фразеологизмите в текстове от публицистичния стил, Научни трудове на ПУ " Паисий Хилендарски", т.44, кн.1,сб. А, Филология, 2006
 • Метафората в текстове от периодичния печат, Сб. "Вестникът и обществото" , изд. на ВСУ "Черноризец Храбър",Варна, 2006
 • Метафорична употреба на глаголите за движение в периодичния печат, Годишник на БСУ, т. ХV, изд."ИРИТА ПРИНТ" ООД, Казанлък, 2006
 • Фразеологични единици с компонент глагол за положение, Сб. "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката", изд."ИРИТА ПРИНТ" ООД , Казанлък, 2005
 • Традиционни и съвременни схващания за метафората, Годишник на БСУ, том ХІ, 2004
 • Метафората и функционалните стилове, Сборник с доклади от конференция, т. І, Б-с, 2004
 • Лексикалните омоними при глаголите за движение, Сборник с доклади от конференция, т. І, Б-с, 2003
 • Метафорични трансформации на глаголите за движение в разговорния стил, Годишник на БСУ, т. ІХ, 2003
 • За някои фонетични , морфологични и синтактични особености на художествения стил, Сборник с доклади от конференция, т. ІV, Ст. Загор, 2003
 • Публицистичният стил в българския език (аспекти на обучението), Сборник доклади от конференция, Ст. Загора, 2002
 • Някои особености на метафоричността в заглавията от периодичния печат, Сб. "Езикът-история и съвременност", Шумен, 2002
 • Лингвистични особености на разговорния стил (методически аспект), Сборник с доклади от конференция, Кърджали, 2002
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ- ІІ част, Годишник на БСУ, т.VІІ - Б-с, 2002
 • Метафори с глаголи за движение в художествения стил, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т.40, кн. І, 2002
 • Словообразувателна характеристика на глаголите от цужд произход в СБЕ, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т.39, кн.1, 2001
 • Българските глаголи за движение в семантичен и синтагматичен аспект, Сборник доклади от ЮНС на БСУ, т. ІV, 2001
 • Фонетико-морфологична характеристика на глаголи от чужд произход в СБЕ, Год. на БСУ, т.VІ, Б-с, 2001
 • Фразеологични единици с компонент глагол за движение, Сборник с доклади от конференция. В.Търново, 2001
 • Семантични особености на фразеологични единици с компонент глагол за движение, Научни трудове на ПУ "П.Хил.",т.38,кн.1, 2000
 • Преходността на глаголното действие и семантиката на глаголите за движение, Год.на БСУ, т.4, Бургас, 2000
 • По проблема за семантичната общност и различие при лексикалните синоними, Научни трудове на ПУ "П.Хил.", т. 37, кн.1, 1999
 • Към въпроса за лексикалната антонимия, Годишник на БСУ - т.2, Б-с, 1999

 

Доклади
 • Метафорична употреба на глаголите за движение в научния стил, Конференция на ПУ "П.Хил.", Пловдив,
 • Метафората и функционалните стилове., Национална конференция на БСУ,
 • Разговорните лексеми в текстове от публицистичния стил, Научна конференция на БСУ,
 • Фразеологизмите в текстове от публицистичния стил, Международна конференция на ПУ "П. Хил.",
 • Фразеологични единици с компонент глагол за положение, Международна конференция на БСУ,

 

Учебници и помагала
 • Функционална стилистика (второ допълнено и преработено издание), 2010
 • Функционална стилистика /със задачи и текстове за упражнения /, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • Българският език в социалните медии, Национален научен или образователен, Фонд "Научни изследвания" - МОН
 • Българският език в социалните медии, Национален научен или образователен, Фонд "Научни изследвания" - МОН
 • Българският език в социалните медии, Национален, Фонд "Научни изследвания" на МОН
 • Българският език в социалните медии, Разработване на научен проект - национален, ФНИ
 • Актуализиране на уч. прогр., , МОН
 • Създаване на с-ма за кар. израств. на преп. в БСУ, , МОН
 • Етнопсихолингвистични и соцшолингвистични аспекти на медийния език на пресата, национален, МОМН
 • Публицистичният текст в обучението на студентити от специалност "Журналистика", Вътрешноуниверситетски проект, БСУ
 • Стратегии на текста, Вътрешноуниверситетски проект, БСУ
 • Фонетични и морфологични особености на глаголи с чужд произход, проект, БСУ

 

Цитирания
 • Биляна Тодорова. Словотворчеството в КОК (по материали от форумите на BG-mamma), 2018
 • Биляна Тодорова. Лингвистични аспекти на компютърно опосредстваната комуникация - цитат на с. 163. , 2015
 • Биляна Тодорова. Стилистика на българския език - цитат на с. 115-116, 2014
 • Г. Христозова. Екстремната "модност" в езика на вестниците - етнопсихолингвистични отражения. - цитат на с.28, 2013
 • В. Делева. Перифразите в публицистичния стил на съвременния език. Автореферат на дисертация, -цитат на с.13-14, 2012
 • Калина Лукова. Европейският съюз в медийния език на пресата преди и след присъединяването на България - етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти - цитат на с. 30-31, 2011
 • Надежда Костова. Семантика на глаголите за движение в българския език - цитат на с. 234., 2011
 • Надежда Костова. Семантика на глаголите за движение в българския език - цитат на с. 234., 2011
 • Надежда Костова. Основни глаголи за движение в българския език - цитат на с. 23, 2010
 • Надежда Костова. Основни глаголи за движение в българския език - цитати на с. 24, 31., 2010
 • Петя Несторова. Дисертация "Семантични роли на подлога в съвременния български език" - цитати на с. 88, 89, 90, 107., 2006
 • Петя Несторова. Наблюдения върху аргументната структура и семантичните роли на някои глаголи в българския и чешкия език (цитат на с. 211), 2006
 • Петя Несторова. Семантични роли на подлога - пациенс, тема (цитати на с. 102, 103, 105), 2005