Монографии
 • Модел за изграждане на мултикултурна образователна среда в началното училище ISBN 978-954-343-104-S , 2016
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България глава 3 и 8), 2013
 • Как да подготвим компютърна презентация, 2008
 • Учителят на малкия ученик, 2007
 • Взаимодействията "семейство - училище", 2006

 

Студии
 • Възможности за познавателна активност чрез използване на метода "мозъчна атака" и метода на мисловните карти в обучението по учебния предмет "Човекът и обществото", ІV клас, Годишник на БСУ, т. XLII, 2020
 • Иновативното училище - (не)обходимост, възможнжсти за промяна или алтернативен модел в българското образование, Годишник на БСУ, 2019
 • Активизиране на внимание към четенето и формиране на четивна грамотност на деца от подготвителни групи за училище и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучение чрез включване в електронни форми на обучение, Екслибрис студио, ВТ, 2017
 • Ефективна комуникация на държавните образователни институции със своите общности, сп. Педагогически алманах, бр. XXV, 1/2017, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ВТ, 2017
 • Социално-педагогически портрет на учителя в начален етап на обучение въз основа на проучвания сред учениците от началното училище, ISBN 978-619-208-081-5, Сб. Учителят прави училището, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2016
 • Идеен вариант на модел за изграждане на мултикултурна образователна среда ISBN 1310-358Х , Педагогически алманах, бр.2, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", , 2016
 • Активизиране на внимание към четенето и формиране на четивна грамотност на деца от подготвителни групи за училище и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучение чрез включване в електронни форми на обучение, ISBN 978-619-90391-2-0, Сб. Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (Подготвителни за училище групи и 1.-4. Клас), УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015
 • Варианти на структурни модели за представяне на електронно учебно съдържание в курсове за дистанционно обучение, сб. Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение, Информа Принт, 2014
 • Измерване удовлетвореността от проведено обучение по проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот" (в съавторство), Информа Принт, 2014
 • Проекции на обучението, ориентирано към интерактивност, Фондация "Програма "Стъпка по стъпка", 2013
 • Интерес и отношение на читателските публики към вестниците в България, ЕКС - ПРЕС, Габрово, 2011
 • Използване потенциала на ПО за промяна на политиките, практиките и културата в СИДЛРГ, Годишник на БСУ, 2010
 • Проучване на опита на училища, работещи в мултиетническа среда в областта на мултикултурното образование, "ИРИТА", Казанлък, 2007
 • Емперико-аналитично изследване на опита на общинските администрации в областта на интеграцията на ромската етническа общност и на мултикултурното образование, 2007
 • Предизвикателства, очаквания и теоритико-приложна компетентност в професията на началния учител, Годишник на БСУ, т.13, 2005
 • Диагностициране на агресивно поведение в начален етап на обучение (10-11 г), Годишник на БСУ, т. 11, 2004

 

Статии
 • THE ROLE AND IMPACT OF DIGITIZATION IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS, International Journal KNOWLEDGE, vol.44.3, 2021
 • Теоретични и практико-приложни проекции на добра педагогическа практика като изискване за присъждане на ІІІ професионално-квалификационна степен, Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1/2020, 2020
 • Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their Shools Communities?, Rowman § LittleField Edication, USA, 2017
 • Индивидуализация, развитие на холистични умения и Психопрофилактика на детското развитие в начален етап на обучение, сп. "Съвременна хуманитаристика", 1/2017, 2017
 • Урокът в началното училище - традиции, технологични нововъведения и възможности за реализация, Годишник БСУ, 2017
 • BUILDING SCHOOL COMMUNITY THROUGH EDUCATIONAL PUBLIC RELATIONS , Научно-Образовательное Содружество "Evolutio.Общественные науки", 2016
 • Традиции и приемственост в обучението на студентите от интегрираната специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" ISBN 1313-9924 , Сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.1/2016, 2016
 • Активизиране на интерес към четенето на деца от подготвителни групи за училище и формиране на четивна грамотност у ученици в начален етап на обучение чрез включване в електронни форми на обучение, Сборник публикации, ВТУ, 2015
 • Съвременна хуманитаристика и хуманитарно образование в училище, Годишник, БСУ, 2015
 • Подходи към ученето и към начина на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени, Сп. Съвременна хуманитаристика, 2015
 • Предизвикателства в бъдеще време … или как управлението на знанието става неизбежно предизвикателство на бъдещето, сб. От идеята, през практиката, към иновацията, Фондация Програма Стъпка по Стъпка, 2014
 • Релацията "медийна култура - медийно образование - медийна грамотност", сп. "Съвременна хуманитаристика", бр.2, БСУ, ЦХН, 2014
 • Актуализиране на учебните програми по Пресжурналистика и Съвременна журналистика в специалностите на ЦХН при БСУ и използване възможностите на електронното обучение , БСУ, 2014
 • Интерактивност в академичното преподаване, Университетска дидактика А,Б,В …, Информа Принт, 2014
 • Някои бележки, свързани с преподавателското портфолио и със създаване на технологичен вариант за разработване на преподавателско портфолио и портфолио на студента, Университетска дидактика Ю,Я, , Информа Принт, 2014
 • Създаване на мрежа от връзки "училище-държавни институции-НПО" като фактор за изграждане на загрижена и учеща се общност, изд. Межрегиональное бюро экспертиз, Краснояркс, Россия, Сборник "Актуальные проблемы науки, практики и вероизповеданий на современном этапе", 2013
 • Технологично осигуряване на модела за взаимодействие „УЧИЛИЩЕ – ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ – СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ - НПО”, БСУ, Годишник, т.29, 2013
 • Мисловните карти - основополагащо средство за трансформиране на планирането на изследователската дейност и ученето, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2013
 • Aspects of the model for formation of reflexive picture of the language of the press in Bulgaria after its EU accession, І Internenational Balkan Symposium, Istambul, Turkey, 2012
 • Сфери на влияние при социокултурната роля на медиите и на училището при предаване на информация и формиране на ценности, БСУ, Годишник , 2012
 • The sociocultural role of the media and school in transferring information end forming values, GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20), 2012
 • Темата "Европейски съюз" на страниците на печатните медии през първите двегодини от членството на България в Европейсикя съюз , сп. "Съременна хуманитаристика" ,бр.2, 2011
 • Читателски рефлексии на вестникарския език, сп. "Съвременна хуманитаристика" бр.1, 2011
 • Проучване мнението на журналисти от регионални медии за особеностите на журналистическата професия, Годишник на БСУ, 2011
 • Някои промени в езика на печатните медии в България след приемането в Европейския съюз, сб. "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Езикът на вестниците в България като огледало на глобални и национални тенденции в сферата на социалните, етническите и културните процеси (в съавторство), сб. "Читателски рефлексии на вестникарския език", 2011
 • Жълтата преса - състояние и тенденции, Сп. Съвременна хуманитаристика, бр. 2, 2010
 • Образователна технология за работа в мултикултурна среда, сб. "Ефекти на промяната", 2010
 • За интеркултурното образование и неговата визия утре, Сборник на ЮЗУ "Св. Неофит Рилски", Бл., 2010
 • Специфика на възпитателното въздействие на медиите върху децата, Списание "Съвременна хуманитаристика", 2009
 • Приобщаващото образование - възможност за промяна в организацията на работа в българското училище, Годишник на БСУ, 2009
 • Някои аспекти от влиянието на медиите върху читателските публики в България по време на прехода, Бряг, 2009
 • Място на родителите в образователната действителност на България, Годишник БСУ, 2008
 • Анализ на учебните програми в начален етап на обучение в контекста на интеркултурното образование, Faber, Велико Търново, 2008
 • За някои аспекти на научната презентация с помощта на мултимедия и POWER POINT, 2007
 • Социално-педагогически аспекти при работа с деца със затруднения в ученето или с неспособност за учене, сб. "Изследване и популялизиране на добри практики, 2006
 • Извънаудиторни форми на академична заетост - условие за успешна адаптация в европейското образователно пространство, сб. "...", СУ, 2006
 • Инструментариум за оценяване на качеството на обучение в ЦХН, сб. "Качество на висшето образование", 2006
 • Родителски тактики за оптимизиране на взаимодействията "семейство-дете-начално училище", сп. "Педагогика", бр. 1, 2005
 • Система за оценяване качеството на образователния процес, сб. "Осигуряване и оценяване качеството на обучен", 2005
 • Роли на учителя в класна стая, ориентирана към ученика, сб. "Предизвикателства ... ", БСУ, т., 1, 2004
 • Специфика на новата нормативна база в българската образователна система в контекста на европейското образователно пространство, Годишник на БСУ, том 11, 2004
 • Измерения на детската агресивност, Сб. "Превенция на агресията сред децата" СУ, 2004
 • Категорията "начална училищна възраст" в контеста на изучаване на родителските нагласи към нач.у-ще, сп.Педагогика, бр.3, 2003
 • Теоретичен модел на взаимодействията "Семейство-начално училище" в контекста на родителските нагласи, Год.на БСУ, том 9, Бургас, 2003
 • Технологични варианти за работа с приказка, ориентирани към развитие и обогатяване на нравствените п, Годишкик на БСУ, том 7, 2002
 • Родителски очаквания и претенции към началния учител, сп.Педагогика, бр.7, 2002
 • Възможности за използване на интегративно-ситуационния подход в началното училище, Годишник на БСУ, т.6, 2001
 • Еволюиране на пед.идеи за сътрудничество, сп.Педагогика /под печат/, 2001
 • Диалектика на прехода между игра и учене, сп."Предуч. възп.,кн.4, 2001
 • Теоретични аспекти на концепцията за "Педагогика на сътрудничеството", Год. на БСУ, т.4, Бургас, 2000
 • Дефицити на общуване в семейството, сп.Педагогика, бр.4, 2000
 • Параметри на педагогическото общуване в "Педагогика на сътрудничеството", Год.на БСУ, т.2, Бургас, 1999
 • Мястото на учителя в съвременното училище и в съвременното общество, сп.Педагогика, 1998

 

Доклади
 • НОВАТА ДИГИТАЛНА РЕАЛНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ, Актуални политики и практики в образованието. Дигитална образователна реалност, 2021
 • Оценяване на качеството на обучението и подготовката на бъдещи педагогически специалисти в Центъра по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет (в съавторство), Юбилейна международна научна конференция "Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование", ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2016
 • Специфика на средата за учене в началното училище в процеса на изграждане на учебната дейност, Юбилейна международна научна конференция "30 години Факултет по педагогика в СУ", 2016
 • Прилагане на метода на мисловните карти в обучението на студентите от хуманитарните специалности ISBN 978-619-7126-28-0 , Сб. Новата идея в образованието, т.2, БСУ, 2016
 • Технологичен вариант за представяне на урок по български език в електронна образователна среда, Международна научна конференция, ВТУ, 2015
 • Дигитална епоха, дигитални технологии … иновация или (р)еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването … образованието, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2015
 • Ценности, традиции и ритуали в училищното образование - средоточие на минало, настояще и бъдеще, Сборник "Общество, памет, образование", СУ "Св. Климент Охридски", 2015
 • Иновации в прилагане на електронни форми за дистанционно обучение … или за проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", Информа-Принт, БСУ, 2014
 • Проучване на удовлетвореността на участниците в проведено обучение по проект "Да мислим нашите деца", Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка", Заключителна конференция "Да мислим нашите деца", 2013
 • Социално и етноречеви портрет на печатни медии въз основа на читателски нагласи, БСУ, Научна конференция с международно участие,, 2013
 • От проект чрез добри практики към иновации (на англ.), Заключителна конференция по проект “Listening to Young Children – WeListen2Y”, Варшава, Полша, 2012, 2012
 • Технология за сътрудничество и подкрепа при провеждане на дейности и прилагане на интерактивни подходи за подпомагане прехода на ДДПУВ към начален етап на обучение, мониторингов доклад, Заключителна конференция по проект "Включващо образование - приемственост между институциите", 2011
 • Проучване на мнението на студенти за регионалните медии (в съавторство), сб. "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", 2011
 • Учителят по религия - духовен наставник по пътя към християнските добродетели и ценности, 2010
 • Използване възможностите на електронното обучение за повишаване мотивацията на студентите за учене и участие , Сборник доклади от научна конференция на БСУ, 2010
 • За образованието и визията на образователните проекти в мултикултурна среда, сп. "Интегра", бр. 3, фондация "Програма "Стъпка по Стъпка", 2010
 • Включване на учителите в обучения - условие за повишаване на педагогическата квалификация, Научна конференция с международно участие "Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество", 2009
 • Методика за проучване на удовлетвореността на студенти и наставници от журналистически стажове, проведени в регионални медии , Сборник "Университет, професия, практика", ИК "Бряг", 2009
 • Учителят - духовен съветник за формииране на християнски и общочовешки добродетели, Седми Николаевски четения, 4-5 декември, Пленарен доклад, 2008
 • Iceasing Capacity of Teachers Through Treining Them, 9 th ISSA Annual Conference, Demokratic Practices in Education from Socialli Responsible Societies, Budapest, Hungary, 09 - 11 Oktomber, 2008
 • Някои възможности за оптимизиране на учебния процес с помощта на PHOTO STORY 3 FOR WINDOW, 2008
 • Изследване на опита на учители за работа в мултиетническа среда в годината на равните възможности, БСУ, 2007
 • Специфика на извънаудиторните форми на обучение в контекста на кредитната система, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2006
 • Формиране на социални и емоционални умения чрез педагогическата практика Утринна среща в ДГ, Трета българо-американска конференция, 2005
 • Teachers For MME: Teachers For Multilanguage - Multiethnic Europe Project, Evaluation Report Sokrates Project, 94337-CP-1-2001-1-BG-Komenius-C21, 2004
 • Диагностика на детската агресивност, Юбилейна научна конференция, Шумен, 2004
 • Разбиране и готовност у началните учители за модернизация на образованието, Нац.к-я на ЦХН, 2003
 • Превантивната дейност за преодоляване на девиантното поведение при малолетни..., Нац.конф.с межд.участие, Китен, 2003
 • Обучение чрез проекти - практическа реализация в началното училище, ННПК, Г.Оряховица, 2002
 • Учене чрез опита - съвременна идея за обучение, Смолян, 2002
 • Място и роля на учителя в съвременно училище, Межд.конференция, Битоля, 2002
 • Интегрираната специалност ПНУП през погледа на интегрирания специалист, Юбилейна нац. конф. - БСУ, 2001
 • Някои аспекти от ролята на семейството за емоционалното развитие на детето-учени, Нац.к-я Образование за всички, 2001
 • Семейството - фактор за гарантиране правата на детето, Нац.к-я на ОМЕП, 2001
 • Интегриран модел за екологично възпитание, Научен симпозиум, 2001
 • Формиране на познавателни интереси чрез даване на екологични знания в СИП, Научен симпозиум, 2000
 • Интегрираната специалност "ПНУП" през погледа на интегрирания специалист, Междунар.конференц., 1999

 

Учебници и помагала
 • Съвременни проекции на началната училищна педагогика, 2019
 • Училищен пъблик рилейшънс, 2017
 • Съвременни проекции на началната училищна педагогика, 2017
 • Съвременни проекции на началната училищна педагогика ISBN 978-619-7126-31-0 , 2017
 • Изкуството да бъдем обучители ISBN 978-954-343-102-1 , 2016
 • Участие на семейството (Образователен модул за начални учители), 2014
 • Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в условията на мултикултурност (Образователен модул за обучение на служители от общинска администрация), 2014
 • Образователен модул, Създаване на връзки. Сътрудничество с родители и социални партньори, 2012
 • Образователен модул, Организиране на взаимодействията "училище-семейство" в условията на мултикултурност, 2012
 • Образователен модул, Индивидуализация на взаимодействията със семействата на деца от уязвимите малцинства, 2012
 • Състояние на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация … в социални институции за отглеждане и възпитание на деца в ПУВ, 2010
 • Приобщаващо образование и работа с институции, социални партньори и НПО, обучителен модул, 2010
 • Практикум по информационни технологии (трето допълнено издание) (в съавторство), 2010
 • Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски ктажове по журналистика, 2009
 • Приобщаващо образование, Обучителен модул за начални учители, Ръководител на авторския екип, 2008
 • Включване на семейството, Обучителен модул за детски и начални учители, ръководител на авторския колектив и автор, 2008
 • Съкровищница с идеи за учителя от начален етап, 7 свитък, м. март, 2008
 • РЪКОВОДСТВО НА ОБУЧИТЕЛЯ Ръководство за обучителя, в съавторство, по проект на Програма Фар`2004 , 2008
 • Индивидуализация, Обучителен модул за начални учители, Ръководител на авторския екип и автор, 2008
 • Включване на семейството, Обучителен модул за обучители, по проект на Програма Фар` 2004, 2008
 • Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 6, м. ноември, 2007
 • Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 4, м. април, 2007
 • Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 3, м. януари, 2007
 • Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап, свитък 5, м. септември, 2007
 • Практикум по информационни технологии (в съавторство), 2007
 • Сътрудничество със социални партньори и неправителствени организации (модулна програма за обучение на директори), 2007
 • Изработване на стратегия за развитие на училището (модулна програма за обучение на директори), 2007
 • Методическо пособие за учители за работа със семейството, 2007
 • Съкровищница с идеи за дейности на учителя в начален етап - 1 и 2 свитък, ръководил на авторския колектив, 2006
 • Практикум по информационни технологии, 2006
 • Изграждане на ефективна и многокултурна общност (в колектив), 2005
 • Формиране на критическо съзнание (в колектив), 2005
 • Изграждане на критическо разбиране (в колектив), 2005
 • Ръководство на обучителя, Утринна среща (в колектив), 2004
 • Организация на позитивна класна стая, Утринна среща (в колектив), 2004
 • Екологични ситуации, игри и упражнения за деца от ПВ, 2001
 • Ваканционни пътешествия, 1998

 

Научно-изследователски проекти
 • Интегриран проект за социално включване на ромите , национален, Община Бургас
 • Проучване и анализ състоянието на образователната среда при използване на Е-платформа за управление на обучението от страна на НПО и образователни институции при обучение на педагози, работещи в системата на образование (http://stepbysteponline-bg.org/), по национален проект, Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка"
 • Проучване и анализ състоянието на образователната среда при използване на Е-платформа за управление на обучението от страна на НПО и образователни институции при обучение на педагози, работещи в системата на образование, Национален m,feuj, Изграждане на капацитет за НПО, Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 • Доклад - анализ на общински програмни документи, свързани с провеждане на образователна политика, организация на среда за учене, прилагане на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация, партньорство със семействата на деца, социални институции и неправителствени организации в обрластта на образователната интеграция на уявимите етнически малцинства, изследване, Община Благоевград
 • Растеж и Устойчивост чрез Платформа за Обучение и Развитие - "РУПОР", национален, Норвежки фонд за европейско икономическо сътрудничество (чрез "Отворено общество"
 • ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - МЯСТО ЗА ЕТНО НОВАТОРСТВО - ОБМЕН, национален, Конкурсна процедура 33.13-2014, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • №: BG051PO001-4.1.05-0234 ИнтерФейс, външен, Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • „Етнопсихолингвистични социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България” (ІІ етап), , Фонд "Научни изследвани"
 • „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им”, , ОП РЧР
 • Да мислим нашите деца! (Иновативен модел за електронно обучение на учители, подобряване на учебната среда, достъпа до образование и включване на семейството ), външен, Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти", проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“, , Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект "Възпитатели и родители заедно в детската ясла", , Институт “Отворено общество”, Лондон
 • Дистанционно обучение, , ОП "РЧР"
 • Приобщаващо образование - приемственост между институциите, национален, ISSA, Ню Йорк, САЩ
 • E-learning for all, международен проект, съфинансиран от Европейската комисия
 • Проучване на особеностите на журналистичестическата професия, научно изследване с приложен характер, ЦХН
 • We Listen 2Y, международен, Фондация "Програма "Стъпка по стъпка"
 • Приобщаващо образование-приемственост между институциите, проект, ISSA, Ню Йорк, САЩ
 • Проучване на състоянието на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация, партньорството със социални институции и неправителствени организации ..., научно изследване, Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка", Институт "Отворено общество"
 • Етнопсихо и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, Научно-изследователски, Фонд "Научни изследвания"
 • Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между БСУ и регионалните медии, Европейски структурни фондове, Министерство на образованието и науката
 • Равни възможности за ромските деца до качествено образование, международен, Проект по Програма Матра
 • EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG, Техническа помощ при осъществяване на образователен компонент за подобряване ситуацията и интегриране на малцинства с фокус върху ромското малцинство , международен, Проект по програма Фар 2004
 • Успяваме в настоящето гледаме в бъдещето, Вътрешно университетски, БСУ
 • Как да подготвим компютърна презентация, 2 етап, вътрешно университетски, БСУ
 • Разработване на модулни програми за бъдещи и настоящи директори на училища, , Министерство на образованието и науката, Национале
 • Empirical end Analytical Research on the experience of municipality administrations, REI, scools and teachars in the pilot regions in the field of multicultural educatin with the purpose of eliciting good teaching practices along these lines, изследване, Consortium CIEP - IUFM de Versailles - Roma Lom
 • Анализ на учебните програми (предучилищно възпитание и подготовка, 1 - 12 клас) в контекста на интеркултурното образование, научно изследване, по Програма ФАР
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България, научно-изследователски, фонд "Научни изследвания", МОНМ
 • Как да подготвим компютърна презентация, 1 етап, Вътрешно университетски, БСУ
 • EuropeAid/121329/SV/BG "Educational and Medical Integration of Vulnerable Minority Groups with a Special Focus on Roma", международен проект, PHARE
 • EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG , ,
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот, , ОП РЧР
 • Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности, , Европейски социален фонд Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Проект "Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности" , вътрешно-университетски, БСУ
 • Проект "Организационни форми за извънаудиторна заетост по кредитната система в ЦХН", вътрешно-университетски, БСУ
 • Проект "Подобряване на качеството на образованието в ЦХН", вътрешно-университетски, Бургаски свободен университет
 • Проект "Изграждане на позитивна класна стая", международен проект, Американска Агенция за Международно развитие, Ваши
 • Проект "Подобряване достъпа до качествено образование и подпомагане на процеса на десеграция на ромите", международен проект, Програма Фар на Европейската комисия
 • Проект "Учители за ММЕ: Учители за многоезична - мултиетническа Европа", международен проект, Програма Сократ на Европейската комисия
 • Проект "Модернизация на образованието", ,
 • Проект "Социализация на деца роми", проект, ЦДГ - гр.Средец

 

Цитирания
 • Богуславская Виктория Федоровна, Гришина Анастасия Васильевна. Психологический анализ социальной дистанции в постконфликтном регионе, 2015
 • ГРИШИНА А.В.. ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СМИ НА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВУЮ СФЕРУ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ГРИШИНА А.В.1 1 Южный федеральный университет Тип: глава в книге Язык: русский Год издания: 2013 Страницы: 182-204 ИСТОЧНИК: ПСИХОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учебник для студентов высших учебных заведений. Под редакцией И.В. Абакумовой, П.Н. Ермакова. Москва,, 2013
 • Абакумова И.В., Гришина А.В. Отношение студентов к мигрантам как фактор и показатель этноконфессиональных установок современной молодежи, 2013
 • Halina Hatalskaya, Ksenya Dzhiganskaya Universit? statale pedagogica "M.Tank", Minsk (Bielorussia) . Fenomenologia delle esperienze affettive dei migranti in Bielorussia dal sud-est dell'Ucraina , 2017
 • Николова, М.. ИНТЕРАКТИВНА ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОНЯТИЯ СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ, ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ И ГЛАГОЛ ОТ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС , 2017
 • М. Николова. ИНТЕРАКТИВНА ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОНЯТИЯ СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ, ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ И ГЛАГОЛ ОТ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС , 2017
 • Вълчанов, Иван . ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ В КОНВЕРГЕНТНА МЕДИЙНА СРЕДА, С., 2017, стр.202, 2017
 • Abakumova I. V., Boguslavskaya V. F., Grishina A. V.. Ethnoreligious attitudes of contemporary Russian students toward labor migrants as a social group, 2016
 • проф. д-р Даниела Йорданова. Въпроси на обучението по български език в 1-4 клас , 2016
 • Гатальская Г. В., Джиганская К. Н.. Феноменология переживаний и успешность адаптации вынужденных мигрантов , 2016
 • Гришина Анастасия Васильевна, Лунин Сергей Леонидович,. Типы этнической идентичности российской молодежи как показатель позитивной готовности к принятию вынужденных мигрантов из Украйны, , 2015
 • Абакумова И.В., Гришина А.В., Ермаков П.Н.. Организация психологического сопреживождения детей беженцев и вынужденных переселенцев из региона локальных военных конфликтов, 2015
 • Николова, М.. Мисловните карти за овладяване на езиковите понятия съществително име и прилагателно име от ученици билингви във втори клас. , 2015
 • Дончева, Ю. Методика на обучението по Човекът и обществото, Ръководство за семинарни упражнения, 2014
 • Йорданова, Д.. Модел за усъвършенстване на правоговорните умения на ученици в 1-4 клас и на техните родители в процеса на общуване, 2013
 • Йорданова, Д.. Семейството и училището за правоговорната култура на учениците в 1-4 клас, 2013
 • Лукова, К.. Европейският съюз в медийния език на пресата преди и след присъединяването на България - етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти, сб. "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения, 2011
 • Дечев, З.. Заниматерно-игровата дейност в началния етап на обучение, 2009
 • Димитров, Д. и колектив. Обучение на роми за ..., 2000