проф.д-р Лина Анастасова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Маркетингови комуникации
 • Маркетингови изследвания в туризма и услугите
 • Маркетинг на взаимовръзките
 • Рецензент на научни статии в две научни списания по маркетинг в туризма
 • Уеб-маркетинг на взаимовръзките
 • Член на национално жури към Филм Фест за туристич. филми на Межд. изложение за културен тур. -Велико Търново- от 2006 година до 2014 година- http://www.tourfilm-bg.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59&lang=en

 

Членство в научни организации
 • член на ISA (Межд.социол.асоциац.), Изслед. комитет RC50- International tourism (1991-1999)
 • член на ISTR ( Int.Society for Third Sector Research
 • член на БАМ ( Българска Асоциация по Маркетинг)
 • член на редакц. колегия на междун. списание "European Journal of Tourism Research (EJTR)
 • Guest Editor (гостуващ редактор)- сп. Tourism Spectrum, Vol.2, issue 2
 • гост- лектор в University School for Tourism - UAB, Барцелона, 1998 г.;
 • гост- лектор в лятната школа на MED Campus - Малта- юни 1996 г.
 • Член на Редакционната колегия на сп. Revista de Turizm Revista de Turizм-Romania http://www.revistadeturism.ro/rdt/about/editorialTeam,
 • член на ATLAS (Association for tourism and leisure education) 2003-2008
 • Член на редакционната колегия на межд. списание "International Postgraduate Business Journal, Malaysia" http://www.oyagsb.uum.edu.my/index.php/editorial-board.html
 • Член на Honorary Advisory Board (Почетен Редакционен Съвет) на межд.научно списание Indian Journal of New Dimensions
 • Рецензент на Научно списание Economic Alterrnatives- УНСС, София
 • Член на научния съвет на 3rd International Conference on Tourism Studies, Lanzerote-Canary Islands, may 2018
 • Член на научния съвет на ежегодния икон. форум DIEM на университета в Дубровник -от 2015 г. ;http://www.diem-dubrovnik.com/diem/index.php/diem/index/pages/view/scientific_committee
 • Член на Редакционния съвет на "International Journal of Innovative Technologies in Economy " 2016 http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/287/3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BBOctober1.pdf
 • Editor in Chief, International Research Journal of Marketing and Economics, India, 2016, http://aarf.asia/irjme.php
 • Член на редколегията на SGH, Warsaw http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KNoP/structure/IRiK/conferences/Pages/Enterprise_Creativity_Digitization-.aspx
 • Член на редакционния съвет на World Science, 2015 do sega http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8721/1/HSynorub%20STORYTELLING%20IN%20ENVIRONMENT%20OF%20MEDIA.pdf World Science

 

Научни призове
 • Номинирана книга от БАМ "Социология на туризма"-2003

 

Специализации
 • Великобритания- 1992, Roffey Park Manag. College, UK, мениджмънт 1992
 • Унгария- Будапеща-1998, Central European University, Социол. аспекти на глобализацията 1998
 • САЩ - Флорида, 2000 г., Jacksonville University, Упр. и маркет.на малък и среден биз 2000
 • Switzerland, Montreu- 1991, Institute "Cezar Ritz"и Washi, Strategic Tourism Marketing 1991