доц.д-р Диана Съботинова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Проблеми на икономическия растеж при прехода към пазарна икономика
 • Макроикономически последици от застаряване на населението
 • Интегриране на незаплатения труд в макроикономиката
 • Глобални икономически проблеми
 • Поведенческа (бихевиористична) икономика
 • Демографска промяна и икономическо развитие
 • Роля на институциите и институционалната промяна в икономическото развитие

 

Научни призове
 • Специално отличие за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране - XVI конференция за студентско научно творчество.

 

Специализации
 • Германия - 1995 г., Индустриална камара на Бавария, Икономика 1995
 • Белгия - 1996 г., Университет Лимбург, Макроикономика 1996
 • Унгария - 2001 г., Централноевропейски университет Будапеща, Макроикономика 2001