Монографии
 • Стратегическо управление, 2011

 

Студии
 • Предимства и проблеми при изплването на ERP системи в процеса на планиране, Флат бургас, 2010

 

Статии
 • Сценарно планиране и организационна стратегия, Годишник на БСУ, 2012
 • Концепцията за корпоративния родител и разработването на корпоративна стратегия, Годишник, БСУ, 2011
 • Отраслова консолидация и организационна стратегия, БСУ - Годишник, 2009, 2009
 • Организационна стратегия и невидими активи, Годишник БСУ, 2008
 • Организационна стратегия и бизнес модели, Годишник на БСУ, 2008
 • Концепцията за основните компетенции на фирмата и създаването на организационна стратегия, Годишник на БСУ, 2007
 • Създаване на знания в бизнес фирмите, БСУ, 2006
 • Концепции за организационно обучение, БСУ - годишник, 2004
 • Подходи за реализацията на избраната стратегическа алтернатива, БСУ - годишник, 2004
 • Модели за преобразуване на организацията, БСУ - годишник, 2003
 • Предикативни школи в стратегическото управление, БСУ- годишник, 2002

 

Доклади
 • Целесъобразност на използването на ERP системите при управлението на фирмите в условшя на икономическа криза, международна конфер. на ТУ - Варна, 2010
 • ERP системите и управлението на фирмите в условията на икономическа нестабилностj, Междунар. научна конференция - БСУ, юни 2010, 2010
 • Динамични способности и организационна стратегия, Научна конференция - БСУ, 2009
 • Ресурсно-базираният възглед за фирмата и устойчивите конкурентни предимства, сборник доклади на международна конференция - БСУ, 2008, 2008
 • Някои алтернативни подходи за разработване на фирмени стратегии, конф. на БСУ, 2006
 • Формиране на нов бизнес чрез подривни иновации, конф. на БСУ, 2006
 • Теорията за подривните иновации и прогнозиране развитието на индустрията , конф. на ЛТУ, 2006
 • Разработване на програми за стратегическа промяна в организациите, конфер. на БСУ- сборник, 2004
 • Подходи към организационното обучение, конфер. на БСУ, 2004
 • Стратегическо управление и организационни промени, конф. на УНСС, 2003

 

Учебници и помагала
 • Основи на управлението, 2008
 • Функции на управлението, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Предимства и пробеми при използването на ERP системите в процеса на планиране, научно-изследователски проект, БСУ

 

Цитирания
 • Мая Ламбовска . Бюджетно управление на предприятието, 2009